TEL SELL (NL) – 11/09/2007

Beschrijving van de reclame

In een spotje met de vermelding : “www.telsell.com bel nu : 0900-9392” ziet men een opeenvolging van fragmenten waarin het product in kwestie (medaillon) vaak in beeld wordt gebracht in combinatie met illustratieve beelden. Mannenstem : “Een teveel aan positieve spanning kan vaak de oorzaak zijn van vele chronische klachten zoals slapeloosheid of hoge bloeddruk en een teveel aan negatieve spanning kan de oorzaak zijn van vermoeidheid en hoofdpijn. Santanira ontwikkelde speciaal voor Tel Sell 3 nieuwe uitvoeringen van de wereldwijd gepatenteerde Biostabil (uitleg in het Engels van de Heer Santanira). Uw lichaam ontspant zich en u raakt beter in balans. Positief en negatief, + en -, Yin en Yang. (Verschillende personen worden in beeld gebracht die getuigen over de positieve effecten van Biostabil). De Biostabil 2000 is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen, zilver, zilver goldplated en goldplated. Pas op voor namaak. Bel nu 0900-9392 en bestel de Biostabil 2000. Bestel de Biostabil 2000 bel 0900-9392 of kijk op telsell.com”.

Motivering van de klacht(en)

Het gaat over een juweel dat een zogezegde geneeskundige kracht heeft op het lichaam en allerlei kwaaltjes kan verhelpen. Het is het origineel Nederlands reclamespotje dat in Nederland reeds werd afgeschaft wegens misleidende reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst genoteerd dat de adverteerder nagelaten heeft om zijn standpunt mee te delen aangaande de klacht met betrekking tot voorgenoemde spot.

De Jury heeft vervolgens nota genomen van de beslissing van de Reclame Code Commissie op 12 maart 2007 die bevestigd werd door het College van Beroep in Nederland op 22 mei 2007.

Bij gebrek aan antwoord van de adverteerder, heeft de Jury de klacht onderzocht op basis van de argumenten die werden gebruikt in het kader van de beroepsprocedure in Nederland.

Gelet op wat voorafgaat, is zij van mening dat de bewering “de wereldwijd gepatenteerde BioStabil” misleidend is omdat er enkel een aanvraag tot het verkrijgen van een wereldwijd patent loopt en dit sinds 1999.

Bovendien, heeft de Jury gemeend dat de adverteerder geen enkel wetenschappelijk en/of medisch bewijs aanbrengt van de beweringen die de spot in kwestie bevat, volgens welke door het dragen van het product een teveel aan spanning kan worden voorkomen of opgeheven, waardoor de kans op lichamelijke klachten als slapeloosheid, hoge bloeddruk, vermoeidheid en hoofdpijn zouden verminderen. Zij is derhalve van mening dat deze beweringen eveneens misleidend zijn.
Het misleidend karakter van de voornoemde beweringen die de tv-spot in kwestie bevat, is in strijd met artikel 23 van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC), alsook met de artikels 3 en 5 van de IKK code.

Tenslotte heeft de Jury gemeend dat de tv-spot in kwestie gerealiseerd werd op een zodanige wijze dat hij van aard is de lichtgelovigheid van de gemiddelde consument uit te buiten, wat in strijd is met art. 4 van de IKK code.

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat en op basis van artikel 23 WHPC en de artikels 3,4 en 5 van de IKK code, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de betwiste spot niet meer te verspreiden en dit zowel op de televisie als op zijn website.

De adverteerder heeft laten weten dat hij het niet eens is met de aanbeveling van de Jury, maar de spot zo snel mogelijk zal stopzetten. Hij liet verder weten dat hij in de toekomst plannen heeft om met een nieuwe aangepaste versie van de spot voor BioStabil terug op antenne te komen, rekening houdend met de aanbevelingen van de Jury.

De Jury heeft aan de adverteerder enerzijds verzocht om te preciseren wanneer de betwiste spot zal worden stopgezet en anderzijds om de nieuwe spot voor te leggen.

De adverteerder heeft laten weten dat de betwiste spot niet meer verspreid wordt en dat hij, indien van toepassing, de nieuwe versie van de spot zal voorleggen.

De Jury nam er nota van dat de spot zowel van de Belgische zender als van de website werd gehaald, maar merkte op dat BioStabil wel nog onder de vorm van een statisch aanbod wordt aangeboden op de website en zulks in gelijkaardige termen en met gelijkaardige claims als in de spot.

De adverteerder weigerde echter dit statisch aanbod te verwijderen, waarop de Jury gelet op haar bevoegdheidsbeperking inzake internet dit dossier heeft afgesloten en de Nederlandse Reclame Code Commissie heeft geïnformeerd over deze situatie.

Adverteerder: TEL SELL (NL)
Product/Dienst: Biostabil 2000
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  11/09/2007