TECNICA – 23/06/2005

Beschrijving van de reclame

Met als titel : « Verrekijker voor het speuren in de ruimte van het type COLUMBIA zeer krachtig », toont en beschrijft de advertentie de technische kenmerken en gebruiksmogelijkheden van deze verrekijker. Bestelbon met vermelding van het volgende adres : TECNICA- PB 52 –Dapperheidsplein 32- 1070 Brussel.

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie vermeldt het geografisch adres van de verkoper niet, hetgeen strijdig is met art. 78,1° WHPC en bevat beweringen aangaande de gebruiksmogelijkheden waarvoor de Jury gemeend heeft bewijzen te moeten vragen.

Jurybeslissing

De Jury heeft de adverteerder eraan herinnerd dat zij hem reeds meerdere malen aanbevolen heeft om zijn advertenties niet meer te verspreiden zonder vermelding van zijn geografisch adres. Het is noodzakelijk dat de consument zou weten waar hij terecht kan met zijn klachten. Deze advertentie vermeldt enkel een postbus waar de straatnaam van het lokale postkantoor waar de postbus zich bevindt aan toegevoegd wordt, hetgeen aldus niet beantwoordt aan art. 78,1° WHPC. Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie allerlei beweringen bevat aangaande de eigenschappen van deze verrekijker wat betreft de gebruiksmogelijkheden en de resultaten die van het gebruik ervan kunnen verwacht worden, waarvoor zij bewijzen gevraagd heeft. Bijgevolg heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie in afwachting niet meer te verspreiden. Zij heeft tevens een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: TECNICA
Product/Dienst: Verrekijker
Media: Dagblad
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  23/06/2005