TACTICA – 29/10/2004

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “Het Ruimtebureau voor optische toeleveringen houdt opruiming”, toont en beschrijft de advertentie de technische kenmerken van een supersterke ruimtetelescoop tegen de ongelooflijke prijs van 49,55€ : “Tijdelijk Bericht ! Een supersterke Ruimtetelescoop ! Tegen de ongelooflijke prijs van 49,55€. Voor het eerst opent de Ruimtedienst voor Optische Toeleveringen haar opslagplaatsen voor het grote publiek en verkoopt haar voorraad supersterke Ruimtetelescopen. Deze beroemde telescoop (voor liefhebbers en mensen benieuwd naar de ruimte) zal U toelaten te peilen naar de kraters op de maan die zo dichtbij zullen lijken dat U de indruk zult opdoen er persoonlijk te zijn. Hij laat inderdaad een vergroting toe van 300 maal ! Kijk vanaf uw balkon, vanuit uw tuin of doorheen uw venster naar de planeten van ons zonnestelsel, Mars en zijn “kanalen”, Venus en haar “atmosfeer”, Saturnus en zijn “ringen”, Jupiter en zijn kustmanen,…”. Bestelbon met postbusnummer.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie is misleidend en zo opgemaakt dat men denkt te maken te hebben met een precisie-optisch instrument terwijl het niet meer is dan een stuk speelgoed.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de klager deze telescoop zeker niet aangekocht heeft. Hij benadrukte dat de criteria voor vergroting duidelijk weergegeven zijn en dat vergroting van 300 x bereikt wordt dankzij de barlow-lens die algemeen gekend is en wiens methode gebruikt wordt op de meeste telescopen gelet op haar ontegensprekelijke doeltreffendheid. Hij stelde tevens dat men nergens in de advertentie doet geloven dat de telescoop meer dan 300 maal zal vergroten. Hij bevestigde tevens dat de advertentie nergens weergeeft dat men het uiteinde van het universum zal kunnen zien, maar dat de literaire woordkeuze en zinsbouw een beroep doen op de verbeelding die eigen is aan elke observatie van de ruimte.

Jurybeslissing

Na onderzoek heeft de Jury vastgesteld dat deze advertentie niet beantwoordt aan verschillende wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen :
1. de advertentie vermeldt het geografisch adres van de verkoper niet, hetgeen in strijd is met art. 78,1° WHPC.
2. de advertentie maakt gebruik van de vermelding “opruiming”, hetgeen onderworpen is aan de voorwaarden bepaald door de art. 49 en volgende van de voorvermelde wet (WHPC).
3. de advertentie beantwoordt niet aan de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v de verwerking van persoonsgegevens, wat betreft de informatie van de consument.
4. de advertentie is van aard de consument te misleiden m.b.t de kenmerken van het product, in het bijzonder wat betreft de gebruiksmogelijkheden en de resultaten die van het gebruik ervan kunnen verwacht worden, hetgeen in strijd is met art. 23,1° WHPC en art. 3 en 5 van de IKK code.

Teneinde de beweringen in deze advertentie te kunnen beoordelen, had de Jury eerst het advies ingewonnen van een onafhankelijke en objectieve instantie, nl. de Koninklijke Sterrenwacht van België, waaruit volgde dat verschillende beweringen in deze advertentie sterk overdreven, soms zelfs totaal onmogelijk waren.
Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetten en zelfdisciplinaire bepalingen en haar de gewijzigde advertentie voorafgaandelijk aan de verspreiding ervan voor te leggen en tevens om in afwachting hiervan de huidige advertentie niet meer te verspreiden.

Gevolg

Bij gebrek aan een antwoord, heeft de Jury een schorsingsaanbeve-ling aan de media gericht overeenkomstig art. 16 van haar reglement.

Adverteerder: TACTICA
Product/Dienst: Ruimtetelescoop
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  29/10/2004