SWINKELS FAMILY BREWERS – 11/02/2022

Beschrijving van de reclame

De klaagster verwees naar de lancering van de actie op de website van Trooper.
De betrokken blogpost met als titel “Alles wat je moet en wil weten over de CORNET-actie” bevat bovenaan een afbeelding van een bak Cornet-bier met daarboven de slogan “Vollenbak je vereniging steunen”, rechts in een cirkel de tekst “€10 per bak voor je vereniging” en eronder de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”.
Daaronder onder meer de volgende tekst:
“In mei van dit jaar hebben we het enthousiasme voor de CORNET-actie serieus onderschat. De bakken vlogen aan recordtempo de deur uit waardoor we niet aan de vraag konden voldoen en de actie helaas vroegtijdig moesten stopzetten. Maar CORNET steunde heel wat verenigingen toen met heel veel monnies en dat smaakt natuurlijk naar meer. Daarom komt de CORNET-actie terug in februari 2022 met meer bakken, wat zeggen we: véél meer bakken! Echt bigger & better dus. Kom er hier alles over te weten!
WAT VALT ER TE VERKOPEN EN AAN WELKE PRIJS?
Je kan twee soorten bakken CORNET verkopen. Bij elke bak krijg je een gratis CORNET-glas.
- Een houten bak met daarin 20 flesjes CORNET van 33 cl. (18 flesjes CORNET Oaked en 2 flesjes CORNET Smoked). Kostprijs: € 39,90 (incl. € 2 leeggoed en BTW).
- Een kartonnen doos met daarin 24 flesjes CORNET Oaked van 33 cl. Kostprijs: € 37,95 (incl. € 2,40 leeggoed en BTW).
De prijs van de bakken komt overeen met de aanbevolen verkoopprijs van CORNET. Het grote verschil is dat de koper een gratis glas bij de bak krijgt én er per bak een commissie naar je vereniging gaat.
HOEVEEL COMMISSIE VALT ER PER BAK TE VERDIENEN?
- Minder dan 60 bakken verkocht ten voordele van je vereniging: € 5 per verkochte bak.
- 60 bakken of meer verkocht ten voordele van je vereniging: € 10 per verkochte bak.
HOE NEEM IK DEEL MET MIJN VERENIGING EN HOE KUNNEN WE DE BAKKEN VERKOPEN?
STAP 1: Om deel te kunnen nemen aan de actie moet je een Troopervereniging zijn én je vereniging inschrijven voor de actie. Dat kan bij de verkoopacties op je dashboard. Met je inschrijving ga je akkoord met de actievoorwaarden voor deze actie. Je kan je vereniging op diezelfde plaats op je dashboard ook uitschrijven. Dat kan enkel zolang er geen bak verkocht is.
STAP 2: Elke ingeschreven vereniging krijgt een unieke webshoppagina waarop bakken ten voordele van hun vereniging gekocht kunnen worden. Die webshop is vanaf 1 februari 2022 beschikbaar via:
- De link die je van ons krijgt in de bevestigingsmail van je inschrijving.
- De button die op de Trooperpagina van je vereniging staat.
STAP 3: Vanaf 10 januari 2022 vind je op je dashboard heel wat communicatiemateriaal dat je kan gebruiken om de actie zowel online als offline bekend te maken bij je leden en sympathisanten. Je vindt er: Facebookpostjes (speel zeker in op hoeveel bakken je nog moet verkopen om € 10 commissie per bak te krijgen!), een affiche, een banner voor op website of nieuwsbrief, een omslagfoto voor op Facebook, een flyer, een bestelbon,... (met afbeeldingen van campagnemateriaal)
STAP 4: Start de verkoop op 1 februari 2022. Dat kan op 2 manieren: (…)
STAP 5: De actie eindigt op 16 maart 2022 om 23u59. Tegen dan niet besteld = niet geleverd.
WIE MAG BAKKEN KOPEN/VERKOPEN?
Daar bestaat een heel duidelijke regel rond. Namelijk: bier kan niet verkocht worden aan minderjarigen (- 16 jaar) en bier kan niet gekocht worden door minderjarigen (- 16 jaar). De bakken mogen ook niet geleverd worden door minderjarigen (- 16 jaar).”
In het vervolg van de post wordt onder meer toelichting gegeven bij de webshop en worden diverse vragen beantwoord.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster, een socio-culturele vereniging, verwees naar de actie van de brouwerij via Trooper.be om verenigingen te steunen. Alle verenigingen, dus ook jeugdverenigingen die een aanbod hebben voor minderjarigen, kunnen inschrijven op deze actie waarbij ze een commissie kunnen krijgen per verkochte bak Cornet. De actie moedigt verenigingen aan om zoveel mogelijk bakken te verkopen zodat de vereniging zoveel mogelijk inkomsten genereert.
Deze reclamecampagne baart de klaagster zorgen aangezien ze ook jeugdverenigingen aanzet tot de verkoop van alcohol als fondsenwerving, een praktijk die zij afraadt in het kader van een alcohol- en drugbeleid in jeugdverenigingen. De actie is niet duidelijk gericht naar de leiding van jeugdverenigingen waardoor volgens haar mag aangenomen worden dat deze actie zich richt tot iedereen in de jeugdvereniging. Zo is deze actie volgens de klaagster in strijd met artikel 2.1 en artikel 4.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.
Bovendien worden minderjarigen er volgens haar met deze campagne toe aangezet hun ouders of anderen te overreden tot de aankoop van alcoholhoudende dranken waarvoor reclame wordt gemaakt omdat dat hun vereniging ten goede komt, wat in strijd is met artikel 4.6 van het Convenant.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Trooper in samenwerking met zijn brouwerij een Cornet-actie heeft gelanceerd om verenigingen te steunen. Het doel is de verenigingen in deze tijd een steuntje in de rug te geven door het verkopen van bakken Cornet in ruil voor een commissie voor de vereniging. Vanzelfsprekend is hij op de hoogte van de geldende regels betreffende de (reclame voor) verkoop door en aan minderjarigen (-16-jarigen).
Hij verwees naar het door hem voorafgaandelijk bij de Jury ingewonnen advies en onder meer naar het verzoek van de Jury ten aanzien van de verspreiding van de actie om, nu de bij Trooper aangesloten verenigingen eveneens jeugdverenigingen bevatten, alles in het werk te stellen om te vermijden dat de reclame voor deze actie aan minderjarigen zou worden gecommuniceerd door de deelnemende verenigingen.
De adverteerder is van mening dat hij alles in zijn macht gedaan heeft (en nog altijd doet) om hieraan te voldoen en te voorkomen dat deze actie bij minderjarigen terecht zou komen. Hij verwees met name naar de volgende maatregelen om de reclame überhaupt niet aan minderjarigen te richten en niet bij minderjarigen terecht te laten komen.
Op al het marketingmateriaal dat wordt verspreid in verband met deze actie is de educatieve slogan opgenomen (“Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”).
Daarnaast is het marketingmateriaal pas verspreid nadat hij met Trooper strikte actievoorwaarden was overeengekomen om ervoor te zorgen dat de actie niet terechtkomt bij minderjarigen en ook niet door en aan -16-jarigen wordt verkocht en verspreid.
Zo wordt daarin ten aanzien van de reclame/commerciële uitingen voorzien dat de educatieve slogan dient te worden vermeld, dat berichten dienen te voldoen aan de inhoudelijke en andere vereisten van het Convenant en dat alles in het werk gesteld moet worden om te vermijden dat de reclame voor deze actie aan minderjarigen zou worden gecommuniceerd door de deelnemende verenigingen (bv. via hun eigen sociale media kanalen).
Ten aanzien van het behoeden van minderjarigen geldt voor elke vereniging dat het bier (ook binnen de Trooper actie) niet mag worden gecommercialiseerd naar of door minderjarigen (onder de 16 jaar). Verenigingen moeten vooraf en tijdens de actie duidelijk op de hoogte worden gebracht van deze bepalingen en ze moeten bij elke online bestelling nog eens worden bevestigd via een opt-in op de website.
Er zijn immers ook actievoorwaarden opgesteld waar de potentieel deelnemende vereniging akkoord mee dient te gaan. Mocht een vereniging niet akkoord gaan met de voorwaarden dan is er ook geen mogelijkheid een bestelling van Cornetbakken te doen.
In deze actievoorwaarden staat bijvoorbeeld dat elke vereniging die zich inschrijft:
- bevestigt dat verkoop van alcoholhoudende dranken niet mag gecommercialiseerd worden naar of door -16-jarigen;
- zich engageert om de regelgeving rond reclame en commerciële uitingen overeenkomstig de bepalingen van het Convenant inzake de educatieve slogan op te volgen;
- zich engageert om alles in het werk te stellen binnen haar macht om te vermijden dat reclame voor deze actie aan minderjarigen zou gecommuniceerd worden.
Verder staat ook nog in deze actievoorwaarden dat de verdeling van de bakken door de verenigingen niet mag gebeuren door mensen onder de 16 jaar. Samen met Trooper heeft hij daarnaast een webinar gegeven aan alle potentieel deelnemende verenigingen waarin ook uitdrukkelijk wordt gewezen op de educatieve slogan en de regel dat geen bier door en aan -16-jarigen mag worden verkocht.
De adverteerder is derhalve van mening dat geen enkele communicatie is gericht aan de minderjarigen binnen een vereniging.
Alle getroffen maatregelen zien erop toe dat deze actie, zowel gelet op haar inhoud als de manier van communiceren niet gericht is tot minderjarigen en de adverteerder stelt zich dan ook op het standpunt dat geen sprake kan zijn van een schending van artikel 2.1 en 4.1 van het Convenant.
Vervolgens voerde hij aan dat doordat deze actie, voor zover mogelijk, niet eens bij minderjarigen terecht is gekomen, het al helemaal niet zo kan zijn dat minderjarigen ouders gaan aanzetten tot het kopen van bier.
Hij benadrukt dat deze actie enkel is opgezet om de verenigingen in deze moeilijke tijd te faciliteren in een manier om extra geld in de kas van de vereniging te krijgen. De actie is dan ook uitdrukkelijk gericht aan een vereniging als geheel en niet op een individuele koper. Hij stelt zich dan ook op het standpunt dat geen sprake is van een schending van artikel 4.6 van het Convenant.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Zij heeft kennisgenomen van de webpagina waarop de actie in kwestie wordt aangekondigd en van de klacht die daarop betrekking heeft, en met name inbreuken op artikel 2.1, 4.1 en 4.6 van het Convenant aanvoert.

Zij heeft vastgesteld dat de betrokken blogpost met als titel “Alles wat je moet en wil weten over de CORNET-actie” een actie aankondigt waarbij bij Trooper aangesloten verenigingen een commissie kunnen krijgen door het verkopen van bakken Cornet-bier. De post bevat bovenaan een afbeelding van een bak Cornet-bier met daarboven de slogan “Vollenbak je vereniging steunen”, rechts in een cirkel de tekst “€10 per bak voor je vereniging” en eronder de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”, en bevat informatie over de inhoud, het verloop en de deelnemingsvoorwaarden van de actie.

De Jury is vooreerst van mening dat het betrokken communicatiemateriaal inhoudelijk niet van aard is om op minderjarigen gericht te zijn of hen als doelgroep te hebben.

De Jury heeft bovendien ingevolge het antwoord van de adverteerder nota genomen van de diverse maatregelen die deze heeft genomen om te voorkomen dat deze actie bij minderjarigen terecht zou komen.

Zo is hij met name met Trooper strikte actievoorwaarden overeengekomen, op basis waarvan elke vereniging die zich inschrijft bevestigt dat verkoop van alcoholhoudende dranken niet mag gecommercialiseerd worden naar of door -16-jarigen, zich engageert om de regelgeving rond reclame en commerciële uitingen overeenkomstig de bepalingen van het Convenant inzake de educatieve slogan op te volgen en zich engageert om alles in het werk te stellen binnen haar macht om te vermijden dat reclame voor deze actie aan minderjarigen zou gecommuniceerd worden.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat voldoende vaststaat dat de adverteerder zich met zijn actie en de communicatie in dat verband geenszins specifiek op minderjarigen richt. Zij is tevens van mening dat het feit dat ook jeugdverenigingen die een aanbod hebben voor minderjarigen als vereniging aan de actie zouden kunnen deelnemen niet van aard is om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat het onderzochte actiemateriaal in kwestie niet gericht is op minderjarigen, noch door zijn inhoud, noch door het communicatiemiddel, en dat in casu geen inbreuk op artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant voorligt. De toepassing van deze bepalingen vereist immers wel degelijk dat een reclame of marketingactiviteit specifiek op minderjarigen is gericht en dus met andere woorden minderjarigen viseert, zoals onder meer duidelijk blijkt uit de Franstalige versie van de tekst van de bepaling, die het woord “cibler” gebruikt.

In deze context is de Jury tevens van oordeel dat het betrokken campagnemateriaal niet van aard is om minderjarigen ertoe aan te zetten hun ouders of anderen te overreden tot de aankoop van alcoholhoudende dranken waarvoor reclame wordt gemaakt in de zin van artikel 4.6 van het Convenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SWINKELS FAMILY BREWERS
Product/Dienst: Cornet
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/02/2022