SWCS – 25/10/2010

Beschrijving van de reclame

In de rubriek ‘Actualités’ op de website van www.swcs.be, is volgende advertentie terug te vinden onder de titel “Habitat pour tous, journal pour tous”:

« Faites un prêt chez nous, et recevez un abonnement gratuit d’un an au journal de votre choix !
Avec la SWCS et les Journaux Francophones Belges (JFB), plongez au coeur de l'actualité grâce à une offre exceptionnelle : si vous bénéficiez d'un prêt "Habitat pour Tous", vous recevrez un abonnement gratuit à un journal francophone ou germanophone de votre choix pendant un an !
Ce cadeau unique a pour but d'offrir à nos emprunteurs un service supplémentaire : d'une part, leur donner un accès à une information générale et locale de qualité bien utile dans leur statut de propriétaire et, d'autre part, leur permettre de profiter pleinement d'un loisir parce que lire le journal, c'est aussi un plaisir ! »

Daarna meer informatie over ‘Comment faire pour bénéficier de cette offre’ en over de voorwaarden van deze aanbieding.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dit een vreemde reclame voor een organisatie van openbaar belang: een keuze die zo “verstrekkend ” is (de lener zal de volgende 25 à 30 jaar moeten afbetalen) dat deze niet geparasiteerd zou mogen zijn door externe elementen die geenszins verbonden zijn met de voorwaarden van het kredietaanbod, te weten hier, een abonnement op een krant…
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verduidelijkte dat het niet over een reclame gaat maar over een actie die erin bestaat om aan de kredietnemers een abonnement op een krant aan te bieden.
Wat de consument op de site gezien heeft is een informatie over aan deze actie ( onder de vorm van een actualiteit).

De adverteerder heeft ook een gedetailleerde uitleg meegedeeld over de actie in kwestie.

De adverteerder beantwoordde vervolgens de vraag van de Jury i.v.m. het gezamenlijke aanbod.

Vanuit de bekommernis om de wet m.b.t.het gezamenlijk aanbod na te leven (artikel 71 en 72 van de wet van 6 april 2010), heeft de adverteerder zijn beslissing om te communiceren over de actie ”abonnement op een krant » gebaseerd op de volgende argumenten :

Artikel 71 van de wet van 6 april 2010 laat in principe het gezamenlijk aanbod toe.
Artikel 72 verbiedt elk gezamenlijk aanbod waarvan minstens één bestanddeel een financiële dienst is, met vermelding van enkele uitzonderingen. Omdat geen enkel van deze uitzonderingen betrekking had op het geval van de adverteerder was het daarom noodzakelijk om beroep te doen op de voorbereidende werkzaamheden en op de geest van de richtlijn 2005/29/CE.

In de voorbereidende werkzaamheden heeft het artikel 72 niet het voorwerp uitgemaakt van bijzondere commentaren, ook al heeft de Minister voor de administratieve vereenvoudiging tijdens zijn uiteenzetting de nadruk gelegd op de verduidelijking in het arrest van het Europese Hof van Justitie van 23 april 2009.
Vanuit de geest van de Richtlijn 2005/29/CE is de adverteerder uitgegaan van het principe dat het voordeel van een gratis abonnement op een Franstalige of Duitstalige krant niet kan beschouwd worden als een element dat de vraag, de samenstelling en de toekenning of weigering van een hypothecaire lening zou beïnvloeden. Dit element kan dus niet beschouwd worden als strijdig met de vereisten van professionele toewijding of heeft evenmin het gedrag van de kandidaat-lener op een of andere wijze beïnvloed. Bovendien dienen de samenstelling van het dossier en de toekenning van het krediet te geschieden overeenkomstig verschillende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn om schuldenoverlast te vermijden.. Anders handelen zou voor de geldschieter tot gevolg hebben dat zijn verantwoordelijkheid kan worden aangesproken met juridische gevolgen vandien.

De cijfers tonen voldoende aan dat het de aantrekkelijkheid van de rentevoet is die deze productie rechtvaardigt.

Bovendien is de toekenning van een hypothecaire lening uitsluitend afhankelijk van het leen- en terugbetalingsvermogen van de kandidaat lener die de andere voorwaarden moet vervullen die opgelegd zijn in het reglement voor de leningen.

Bovendien is het voordeel van een gratis abonnement op een krant onderhevig aan bijkomende handelingen die de kandidaat lener moet ondernemen nadat de lening werd toegekend. Hij krijgt een brief die hij moet beantwoorden en de SWCS neemt het op zich om zijn aanvraag door te sturen naar de gekozen krant. Daarnaast komen de loketten van het sociale krediet niet tussen in de actie in kwestie.

Het aanbod van een abonnement op een krant heeft ook een sociale doelstelling: een soepele integratie van de lener in zijn nieuwe omgeving via toegang tot diverse informatie.

De adverteerder benadrukte zijn goede trouw bij de realisatie van deze campagne.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie onder andere het volgende vermeldt: « Faites un prêt chez nous, et recevez un abonnement gratuit d’un an au journal de votre choix ! ».

Vooreerst is de Jury van oordeel dat deze advertentie een reclame betreft daar zij de aandacht vestigt op de actie ‘Habitat pour tous, journal pour tous’ en deel uitmaakt van de communicatiestrategie van de adverteerder en van zijn campagne op grotere schaal.

De Jury is van oordeel dat het aanbod van een gratis abonnement op een krant bij een lening bij de SWCS een gezamenlijk aanbod uitmaakt dat verboden is overeenkomstig artikel 72 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury een beslissing tot stopzetting genomen en aan de adverteerder verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder besloten heeft om de reclame voor deze actie niet verder te zetten, inclusief de reclame op de website.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SWCS
Product/Dienst: Leningen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/10/2010