SUZUKI – 15/02/2013

Beschrijving van de reclame

Boven de afbeelding van een rode Suzuki Swift staat in de advertentie in het groot het met een rode streep doorstreepte bedrag “11.699€” (in het zwart), met daaronder eveneens in het groot het bedrag “4.849€*” (in het rood).
Onder de afbeelding van de auto staat in een kleiner lettertype onder meer het volgende:
“* Geniet van onze salonvoorwaarden en vertrek met uw Swift aan halve prijs, want u betaalt de tweede helft pas binnen 2 jaar, zonder interest (JKP 0%)!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt vooreerst aan dat de reclame in strijd is met de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Enerzijds dient een prijsaanduiding schriftelijk en ondubbelzinnig te worden aangeduid. De aangeduide prijs dient de totaal te betalen prijs te zijn, wat in casu niet het geval is, wel integendeel.
Anderzijds dient deze reclame te worden beschouwd als misleidend, meer bepaald wat betreft de wijze waarop in casu de prijs wordt weergegeven. De reële prijs (bv. 11.699,00 euro) wordt doorstreept en vervangen door de nieuwe prijs (bv. 4.849,00 euro). Deze twee prijzen worden gedrukt in een groot, duidelijk leesbaar lettertype. Onderaan de advertentie wordt vervolgens in een klein lettertype het volgende vermeld: “profiteer van de salonvoorwaarden, rij vervolgens met een swift voor de helft van de prijs en betaal de andere helft, zonder rente, pas binnen 2 jaar (0% JKP)!”.
Het economisch gedrag van de gemiddelde consument die bereikt wordt via deze reclame is of kan wezenlijk verstoord zijn. Deze reclame brengt of kan de gemiddelde consument ertoe brengen om een besluit te nemen over een transactie waar hij dit anders niet zou doen.
De nieuwe vermelde prijs (bv. 4.849,00 euro) is niet de nieuwe prijs, doch slechts de helft van de nieuwe prijs, zoals onderaan in een klein lettertype te lezen staat. Deze essentiële informatie omtrent de prijs wordt in eerste instantie verborgen gehouden of minstens op onduidelijke en dubbelzinnige wijze verstrekt aan de consument. Deze handelspraktijk dient dan ook als oneerlijk, misleidend en aldus verboden te worden beschouwd.

De klager haalt vervolgens aan dat de reclame niet in overeenstemming is met de regels inzake reclame-ethiek.

Met name wordt de ICC Code die beoogt te verzekeren dat reclame eerlijk, wettelijk, fatsoenlijk en oprecht is in casu eveneens geschonden.
Het vertrouwen van de consument wordt geschonden, meer bepaald worden relevante factoren die de beslissing van de consument beïnvloeden, zoals de prijs, niet op een zodanige eerlijke wijze meegedeeld dat de consument er op een correcte wijze rekening kan mee houden bij het nemen van zijn beslissing.
De prijsvermelding is misleidend aangezien de werkelijke prijs – dubbel zoveel als wat in een groot lettertype vermeld wordt – veel hoger ligt dan wat de consument op het eerste zicht ziet. Verkooppromoties moeten immers zo ontworpen zijn dat de consument gemakkelijk en duidelijk kan zien wat de voorwaarden en eventuele beperkingen van de aanbieding zijn. Er moet op worden gelet dat de waarde van het promotieartikel niet wordt overdreven en dat de prijs van het product niet wordt verborgen of verdoezeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame waarin in het groot een doorstreepte prijs wordt getoond (bv. 11.699€) met daaronder in dezelfde grootte een nieuwe prijs met daarbij een asterisk (bv. 4.849€*).

De Jury heeft vastgesteld dat slechts in de in een veel kleiner lettertype bij de asterisk weergegeven informatie vermeld staat dat de in het groot aangeduide promotieprijs slechts de helft uitmaakt van de in het totaal verschuldigde prijs (in het voorbeeld 9.699€), aangezien na een periode van twee jaar een tweede maal het in het groot aangeduide bedrag zal dienen te worden betaald.

De Jury is van mening dat de wijze waarop de prijs in casu wordt gepresenteerd de gemiddelde consument kan misleiden. Met name is de Jury van mening dat de gemiddelde consument door de presentatie van de “nieuwe prijs” onder de doorstreepte prijs bedrogen kan worden ten aanzien van de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, en er aldus toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury is bovendien van mening dat de bij de asterisk weergegeven informatie in casu van aard is om de hoofdboodschap van de reclame dermate te ondergraven dat de vermelding van deze informatie geen afbreuk doet aan het misleidend karakter van de reclame.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven. Hij stelde wel dat uit het feit dat de reclamecampagne wordt gewijzigd in functie van de beslissing van de JEP, geen erkentenis mag worden afgeleid dat hij daadwerkelijk een inbreuk zou hebben begaan op de Belgische wetgeving.

Adverteerder: SUZUKI
Product/Dienst: Suzuki 50/50 Deals
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Datum afsluiting:  15/02/2013