SPRING GIN – 15/01/2016

Beschrijving van de reclame

De website vermeldt onder andere het volgende:

« Uppercut: Premium quality dry gin
Makes the weak strong!

Uppercut Dry Gin

Before modern medicine developed laboratory drugs, our ancestors all over Europe used herbs and weeds for health reasons that gave them strength and made them fit again. Some of these forgotten weeds found their way into these bottles and realized a complex dry gin. With a unique blend of fine botanicals, uppercut dry gin becomes irresistible.

- Damiana Leaf is used to treat headache, depressions, bedwetting, constipation and for prevention and treatment of sexual problems.
- Strawberry Leaf is rich in tannins, contains vitamin C and is used mainly to treat digestive ailments such as diarrhea and cramps.
- Licorice root is used for sore throat, bronchitis, cough and infections caused by bacteria or viruses.
- Vervain herb can produce many natural benefits to dental and mouth care. Vervain may strengthen teeth and gums when the herb is chewed on.

Also many other herbs are used to distil uppercut dry gin, try it with your favourite tonic water or cocktail and let us know how good it felt.
Cheers! »

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager stelt de slogan van het merk (“Makes the weak stronger”) alcohol, en meer bepaald het merk, voor als een drank die na consumptie superieure fysieke of mentale capaciteiten geeft.
Bovendien wordt er bij de story-telling verwezen naar onze voorouders die planten gebruikten om zich te verzorgen, waardoor aan de gin een medische bijklank verleend wordt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de slogan reeds aanpaste op de flesetiketten in augustus 2014, omdat hij hier toen reeds voor gewaarschuwd werd. De afbeelding op de website is nog steeds het oude flesetiket maar hij vervangt de foto op de website zo snel mogelijk.

Hij vond het een fijn idee om de gebruikte planten in de gin te benoemen en hun eigenschappen te beschrijven. Uiteraard is het niet de bedoeling om deze eigenschappen te linken aan een helende werking in zijn gin, maar enkel om een leuk achtergrondverhaal te scheppen.

Indien hij iets dient aan te passen aan zijn merkvoering, hoort de adverteerder dat graag.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de website van de adverteerder en in het bijzonder de pagina met betrekking tot de alcoholische drank “Uppercut Gin” waarop de klacht betrekking heeft.

Wat betreft de vermelding “Makes the weak strong!”

De Jury is van oordeel dat deze vermelding de consumptie van alcohol in verband brengt met gunstige psychische en fysieke effecten en dat ze de aandacht vestigt op de eventuele opwekkende, euforiserende en helende effecten van alcoholhoudende dranken, wat strijdig is met artikel 3.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Wat betreft de tekst met betrekking tot het product “Uppercut Gin”

De Jury is van mening dat de gebruikte tekst, door de verschillende eigenschappen en genezende krachten van de verschillende ingrediënten van de gin in kwestie te beschrijven, een verband legt tussen de consumptie van een alcoholhoudende drank en de verbetering van de gezondheidstoestand en de indruk wekt dat het product in kwestie bepaalde ziektes kan doen verdwijnen, verlichten of voorkomen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze tekst in strijd is met artikels 6.2 en 6.4 van het Convenant.

De Jury verwijst eveneens naar artikel 4, 3° van de Europese Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen dat bepaalt dat dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent niet voorzien mogen zijn van gezondheidsclaims.

Ten slotte heeft de Jury vastgesteld dat de educatieve slogan « Ons vakmanschap drink je met verstand » niet vermeld wordt op de verschillende pagina’s van de website van de adverteerder zoals vereist wordt in artikel 11.1 en bijlage B van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing tot wijziging zal naleven.

De tekst, de slogan en de afbeelding zijn op de website aangepast en de educatieve slogan is vermeld.

Adverteerder: SPRING GIN
Product/Dienst: Uppercut Gin
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  15/01/2016