SPADEL – 24/07/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont een jong meisje en de tekst (+ voice-over) «Drink dan heeft zij geen dorst meer (Fr.versie: Buvez et c’est elle qui n’aura plus soif)».
Daarna zien we een sixpack met SPA flessen met op de verpakking de foto van een lachend kind dat van een fontein drinkt. We zien ook de logo’s van SPA en UNICEF met daartussen het woord « steun (Fr.versie: soutient) ». Voice-over: « Koop nu Spa Reine en steun Unicef (Fr.versie :En ce moment, achetez SPA Reine et soutenez l’UNICEF)».

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het uitermate cynisch en van slechte smaak om de mensen aan te zetten om water te drinken om zo de problemen in de derde wereld op te lossen. Daarenboven is dit argument fout. Het is namelijk zo dat, zelfs als SPA UNICEF helpt, het vanzelfsprekend is dat niet onze consumptie van water de miljoenen mensen die geen drinkbaar water hebben, bevoorraadt. Men geeft de consumenten een goed geweten in plaats van de wereldpolitiek ten opzichte van de derde wereld aan te moedigen.
Bovendien omzeilt men de milieuproblemen die verbonden zijn aan water uit flessen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft vastgesteld dat de klager van mening is dat de reclame « cynisch en van slechte smaak » is, en zelfs fout omdat mensen aansporen om water te drinken de problemen in de derde wereld niet oplost.

De adverteerder betreurt deze reactie en hij denkt dat de consument het sociaal engagement waarin dit partnership met UNICEF kadert, niet begrepen heeft.

De adverteerder deelde mee dat de actie Spa Reine tot doel heeft om 20 miljoen liter gezuiverd water aan te bieden, in het kader van het WaSH project. Spa Reine verbindt zich tot de volledige betaling van de nodige bijdrage aan UNICEF. Voor de consument blijft de prijs van de producten dezelfde.

De adverteerder liet gelden dat de reclame dient om de actie bekend te maken en om de consument aan te zetten om eraan deel te nemen: want zonder meer te betalen dan gewoonlijk om het water van Spa Reine te kopen, neemt de consument deel aan een actie van UNICEF.

De adverteerder heeft meegedeeld dat het partnership UNICEF-Spadel kadert in de campagne WaSH (Water, Sanitation and Hygiene) gelanceerd door UNICEF, die de bevoorrading van water, de installatie van verbeterde waterputten en de promotie van hygiène in de ontwikkelingslanden inhoudt.

De adverteerder voegde eraan toe dat het vanzelfsprekend was voor de SPADEL Groep om hiertoe bij te dragen omdat water het sleutelelement van het programma uitmaakt. Als marktleider van mineraalwaters in België is de bescherming van het grondwater om de zuiverheid van het mineraalwater te verzekeren, een dagelijkse uitdaging. Omdat Spadel zich bewust is van het vitale belang van water voor al het leven op aarde, motiveert de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Spadel haar om concreet te reageren ook daar waar de bevolking geen toegang heeft tot drinkbaar water.

De adverteerder heeft bevestigd dat het zijn taak dus is om de knowhow te delen en bij te dragen aan programma’s zoals dit, want het collectieve leven is slechts mogelijk gedurende een bepaalde periode als iedereen zich er verantwoordelijk voor acht.

Hij stelde dat Spa waterflessen in grote aantallen opsturen in een derdewereldland inderdaad niet veel zin heeft, niet realistisch is en geen duurzame oplossing biedt voor het gebrek aan water.
Maar, aan een programma deelnemen dat de bevolking erbij betrekt en hen de mogelijkheid geeft om zuiver water te drinken, echte waterputten te gebruiken, zich te wassen met de handen en water en zeep en dat ook een educatief luik heeft om het belang van deze fundamentele houdingen van goede hygiëne bij te brengen, is een houding die deelneemt aan het opzetten van onmisbare voorwaarden om te kunnen overleven.

De adverteerder heeft de aandacht gevestigd op het feit dat we niet mogen vergeten dat in Afrika één kind op vijf jonger dan vijf, geen toegang heeft tot drinkbaar water; per dag sterven hierdoor 5000 kinderen.

De adverteerder is van mening dat wij geluk hebben, in een land als België, om toegang te hebben tot zuiver water, en zelfs verschillende soorten water ; Spadel is er zich van bewust dat door haar activiteit, hoe moeilijk het is om rigoureuze maatregelen in te voeren om onze verworvenheden te behouden, we fier kunnen zijn om kinderen in landen waar water niet uit een bron loopt te kunnen helpen.

Tot slot voegde hij nog toe dat de klager de milieuproblemen die gelinkt zijn aan de consumptie van water in flessen ook aanhaalt: de adverteerder ziet de link niet met de betwiste reclame en hij denkt niet dat het nuttig is om commentaar te geven op het sociale debat naar aanleiding van een reclame. De adverteerder verwijst naar een persmededeling van maart 2008 geplaatst op de website www.spawater.com> corporate site>communiqués de presse, en die de lijst bevat van alle maatregelen ter behoud van het milieu die door onze samenleving genomen zijn sinds lang.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot een klein meisje met een vinger in haar mond toont, gevolgd door de tekst: “buvez et c’est elle qui n’aura plus soif (Drink dan heeft zij geen dorst meer)”. Daarna toont de spot een pak van zes flessen Spa Reine met op de verpakking een foto van een lachend kind dat van een fontein drinkt. Vrouwelijke stem: “En ce moment, achetez Spa Reine et soutenez l’Unicef (Koop nu Spa Reine en steun Unicef)”.

De adverteerder heeft meegedeeld dat deze spot ervoor moet zorgen dat de actie, die kadert in een partnership met UNICEF in het kader van het WaSH(Water, Sanitation and Hygiene)-project, naambekendheid krijgt om de consument aan te zetten eraan deel te nemen (zonder meer dan anders te betalen voor het water van Spa Reine neemt hij deel aan een actie van Unicef om watervoorziening, installatie van verbeterde waterputten en de bevordering van de hygiene in de ontwikkelingslanden te integreren).

De Jury is van mening dat de boodschap duidelijk is en er zich toe beperkt het publiek aan te zetten om het engagement van Spa te steunen. Volgens de Jury is de zin “Buvez et c'est elle qui n'aura plus soif/ drink dan heeft zij geen dorst meer” op algemene manier geformuleerd dit deze niet letterlijk dient te worden begrepen.

De Jury is van oordeel dat de boodschap niet van aard is om als cynisch te worden ervaren. Deze boodschap uit geen enkel gevoel of mening die strijdig is met de moraal. Bovendien toont de spot niet de magerheid van de kinderen, noch het leed.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SPADEL
Product/Dienst: Spa Reine
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/07/2009