SPADEL – 03/08/2022

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een kind dat een glas water vult met behulp van het gepromote product en bevat de volgende vermeldingen:
“New” links bovenaan,
“Spa Reine - Eco Pack 5L” in grote letters,
“Praktisch en ecologisch” met een pijl naar het product,
“Beter drinken. Beter leven.” onderaan.
Logo “100% recyclable”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de adverteerder wil doen geloven dat het formaat van zijn product het “ecologisch” maakt en dat is volgens hem fout. Hij voegde toe dat het zeker ecologischer is dan kleinere of zwaardere verpakkingsformaten vergeleken met de inhoud, maar dat veruit de meest “ecologische” optie om water te verkrijgen via het distributienetwerk en de kranen thuis is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder achtte de klacht volstrekt ongegrond.
Enerzijds is de klager van mening dat het product niet "ecologisch" zou zijn, maar hij erkent dat het voorgestelde Eco Pack milieuvriendelijker is dan andere formaten en spreekt zichzelf dus tegen. De adverteerder vestigde de aandacht op het feit dat het karton van het Eco Pack gemaakt is met 80% gerecycleerd karton en minder plastic gebruikt dan andere formaten, en dat deze container 100% recycleerbaar is (karton en plastic). Rekening houdend met al deze elementen is het dus wel degelijk een ecologische container en de klager erkent dit in zijn klacht.
Anderzijds vergelijkt de klager twee fundamenteel verschillende producten: natuurlijk mineraalwater en leidingwater. Deze twee waters vallen onder totaal verschillende wetgeving. Natuurlijk mineraalwater zoals Spa Reine moet, in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving, aan de bron worden gebotteld om de oorspronkelijke zuiverheid ervan te bewaren. Het ondergaat daarnaast geen enkele chemische of microbiologische behandeling. Deze beperkingen gelden niet voor leidingwater, dat een - vaak chemische - behandeling ondergaat. De twee soorten water kunnen dus niet met elkaar worden vergeleken.

De adverteerder gaf vervolgens aan dat hij niet meent de consument te misleiden met deze affichecampagne die met name de term "ecologisch" bevat, die in het Le Robert woordenboek wordt gedefinieerd als "betrekking hebbend op ecologie" of "het milieu respecterend". Er wordt niet beweerd of vermeld dat de Eco Pack-verpakking "goed", "de beste" of zelfs "neutraal" zou zijn voor het milieu. Wel is hij van mening dat dit nieuwe formaat – veel groter dan de rest van zijn assortiment – en de verpakking ervan ecologisch zijn in vergelijking met andere formaten op de markt en in het bijzonder zijn eigen productgamma. Aangezien het Eco Pack een container van 5 liter is, vervangt het verschillende afzonderlijke containers. Vervolgens is de verpakking van dit Eco Pack grotendeels van karton gemaakt en is het 100% recycleerbaar: zowel het karton als het gebruikte plastic. Bovendien wordt de houdbaarheid van het product gemaximaliseerd (tot 4 weken na opening), waardoor verspilling wordt voorkomen.
Daarnaast legt de adverteerder op zijn Eco Pack, website en andere dragers van de betrokken reclamecampagne waar er – in tegenstelling tot een affichecampagne in bushokjes – meer ruimte en/of tijd is om de inhoud te lezen, uit waarom deze verpakking ecologisch is in vergelijking met andere verpakkingen uit zijn gamma: er wordt vermeld dat ze 65% minder plastic bevat vergeleken met het gemiddelde (in g/liter) van de Spa Reine 6x1liter en 6x1,5liter packs. De correcte en nauwkeurige informering van de consument is volgens hem dus wel degelijk verzekerd. Alle geleverde inspanningen (vermindering van plastic, 100% recycleerbaarheid, verbetering van de houdbaarheid, grotere hoeveelheid Spa Reine in één verpakking) maken deze verpakking dus ecologisch.

Gelet op het voorgaande is de adverteerder van mening dat de klacht ongegrond is. Desalniettemin en teneinde te voorkomen dat de boodschap door sommige consumenten mogelijk verkeerd zou worden geïnterpreteerd, heeft hij ervoor gekozen zijn affiche meteen te wijzigen en daaraan de details toe te voegen die hij reeds op andere dragers van deze reclamecampagne verstrekt met betrekking tot het ecologische karakter van dit nieuwe Eco Pack.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de affiche het gepromote product toont en onder andere de volgende vermeldingen bevat: “New”, “Spa Reine - Eco Pack 5L” en “Praktisch en ecologisch”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij onder meer terdege nota genomen van de inspanningen die deze laatste heeft geleverd om de betrokken verpakking op ecologisch vlak te verbeteren in vergelijking met andere formaten op de markt en met andere verpakkingen uit zijn gamma: ze bevat minder plastic, ze maakt gebruik van gerecycleerd karton en is 100% recycleerbaar (karton en plastic), ze bevat 5 liter in één enkele verpakking en vervangt dus verschillende afzonderlijke containers, en de houdbaarheid van het product is gemaximaliseerd om verspilling te voorkomen.

De Jury is het er vooreerst mee eens dat het, wat de inhoud van de betrokken verpakking betreft, niet gaat om een vergelijking tussen natuurlijk mineraalwater en leidingwater, twee fundamenteel verschillende producten waarvoor verschillende wetgeving geldt.

Zij is eveneens van mening dat, wat de container betreft, de adverteerder op zichzelf genomen het recht heeft om te communiceren over de door hem geleverde inspanningen zoals hierboven uiteengezet en over de specifieke aard op ecologisch vlak van een van zijn producten, teneinde dit te onderscheiden van andere producten op de markt.

Zij is echter van mening dat het ongenuanceerde gebruik van de term “ecologisch” een algemene milieuclaim uitmaakt in de zin van artikel D1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), zonder voldoende nuancering op de affiche zelf of duidelijke verwijzing naar een nuancering.

Zij is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame nalaat de gemiddelde consument te informeren over de precieze draagwijdte van de gebruikte claim en aldus van aard is om deze te kunnen misleiden ten aanzien van de milieuaspecten of -voordelen van het aangeprezen product.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de affiche in kwestie te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de affiche naar aanleiding van de klacht reeds had gewijzigd door er de details aan toe te voegen die hij met betrekking tot de kenmerken van het betrokken product reeds verstrekte op andere dragers van zijn reclamecampagne.

Adverteerder: SPADEL
Product/Dienst: Eco Pack Spa Reine
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  03/08/2022