SOPHISTICATED BEAUTY – 12/10/2020

Beschrijving van de reclame

De Facebookpost bevat een promotionele aanbieding voor een ‘plasma lift’ behandeling, met ‘voor-en-na’ foto van een oog en de volgende tekst:
“Hello Beauty
Online sale
Plasma lift tijdelijk aan –20% in de maand augustus. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Plasma lift is een behandeling die komaf maakt met overtollige huid boven de ogen, rimpels of wallen, maar ook diepe mondgroeven of losse huid in de hals zijn verleden tijd. Dit is een nieuwe behandeling die plastische ingrepen overbodig zal maken, er wordt niet gesneden, het herstelproces is aanzienlijk korter en onmiddellijk resultaat. Dan zijn we nog niet over de prijs begonnen... De prijzen liggen ver onder de prijzen die chirurgen kunnen aanbieden omdat er geen narcose of opname aan te pas komt.
Sophisticated Beauty
www.sophisticated-beauty.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster voerde verschillende punten aan met betrekking tot de reclame:
- deze zet mensen aan tot onnodige behandelingen;
- deze toont voor-en-na-foto's die niet realistisch zijn;
- deze geeft 'solden' voor een cosmetische ingreep;
- en vooral: deze praat mensen een schoonheidsideaal aan waaraan mensen niet kunnen en moeten kunnen voldoen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft niet inhoudelijk gereageerd op de klacht.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de post in kwestie naast een ‘voor-en-na’ foto van een oog onder meer de volgende tekst bevat: “Online sale – Plasma lift tijdelijk aan –20% in de maand augustus. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Plasma lift is een behandeling die komaf maakt met overtollige huid boven de ogen, rimpels of wallen, maar ook diepe mondgroeven of losse huid in de hals zijn verleden tijd.”.

Gelet op de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, was de Jury van mening dat voorafgaandelijk diende te worden onderzocht of deze communicatie als zodanig toelaatbaar is in het licht van deze bijzondere wetgeving, en heeft zij de betrokken adverteerder om een standpunt dienaangaande verzocht.

Zij heeft bovendien overeenkomstig haar Reglement het advies ingewonnen van een deskundige met betrekking tot deze voorafgaandelijke vraag.

Welnu, rekening houdend met dit advies is de Jury van mening dat de in de communicatie vermelde ingreep binnen het toepassingsgebied van de voormelde wet valt.

Zij is vervolgens tevens van mening dat het hier gaat over reclame in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, dat het begrip “reclame” omschrijft als “iedere vorm van op het publiek gerichte mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de (…) bedoelde ingrepen te bevorderen, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen”.

Zo blijkt het wervende effect dat het informatieve te boven gaat volgens de Jury in casu duidelijk uit de hogervermelde tekst van de post en het daarin vervatte promotionele aanbod.

De Jury is derhalve van oordeel dat de post in kwestie verboden reclame vormt in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet, dat het volgende stelt: “Het is elke natuurlijke of rechtspersoon verboden om reclame voor (…) bedoelde ingrepen te verspreiden.”.

Zij is derhalve niet toegekomen aan een verdere inhoudelijke beoordeling van de klacht.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de post in kwestie verwijderd.

Adverteerder: SOPHISTICATED BEAUTY
Product/Dienst: Esthetische ingreep
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  12/10/2020