SOLIDARIS – 23/05/2017

Beschrijving van de reclame

De banner toont twee verstrengelde lichamen, de vrouw in ondergoed en de man in bloot bovenlijf, met de tekst « Aujourd’hui, Solidaris rembourse toutes les formes de contraception quels que soient votre âge et votre sexe ». Op de website van de adverteerder bevindt deze banner zich onder de vermelding « Car on est libre d'aimer ».

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de slogan « Car on est libre d’aimer » ordinair, dwaas en misleidend. Volgens hem is, helaas, niet iedereen vrij om lief te hebben. Deze reclame is pornografisch in zijn ogen (pornografie van het gevoel) en choqueert hem.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de banner verwijst naar een campagne die informeert over de terugbetaling van alle vormen van contraceptie. Hierbij wordt een boodschap van vrijheid overgebracht aangezien hij de keuzevrijheid verdedigt van zij die een voorbehoedsmiddel gebruiken.

Het gaat dus om een campagne van algemeen belang in de zin van de “regels inzake ‘niet-commerciële reclame’”. Hieruit volgt dat de beoordeling van de reclame overeenkomstig artikel IV.3 van deze regels rekening dient te houden met de aard van de adverteerder, het publiek dat beoogd en bereikt wordt, de overgedragen boodschap en de doelstelling van de campagne.

Bovendien bevestigt de adverteerder, door te menen dat iedereen vrij zou moeten zijn om diegene die men wil lief te hebben en de liefde te bedrijven zoals men wil en door deze vrijheid van liefhebben te verdedigen, dat men “vrij is om lief te hebben” (“car on est libre d’aimer”) en neemt hij positie in en geeft hij betekenis aan de doelstelling van zijn campagne: aan iedereen de vrije keuze laten.

Beweren, zoals de klager doet, dat “helaas niet iedereen vrij is om lief te hebben” dwingt diegene die beoogt deze kwestie op te lossen ertoe filosofische kwesties aan te kaarten die geen uniform en unaniem gedeeld antwoord zullen krijgen.

Volgens de adverteerder volgt uit het voorgaande dat de litigieuze reclame de menselijke waardigheid respecteert en zich resoluut inschrijft tegen elke vorm van discriminatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de banner in kwestie twee verstrengelde lichamen toont, de vrouw in ondergoed en de man in bloot bovenlijf, met de tekst « Aujourd’hui, Solidaris rembourse toutes les formes de contraception quels que soient votre âge et votre sexe ».

Zij heeft genoteerd dat deze banner verspreid wordt via de websites van derden en zich eveneens op de website van de adverteerder bevindt onder de vermelding « Car on est libre d'aimer ».

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van mening dat de banner geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen en evenmin van aard is om morele schade te berokkenen aan kinderen of adolescenten.

De Jury heeft anderzijds kennis genomen van de vermelding « Car on est libre d'aimer » en van de reactie van de klager in dit verband.

Zij is van mening dat de gemiddelde consument aan deze boodschap niet de betekenis zal toekennen die de klager eraan geeft en zij is van oordeel dat de vermelding in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren of te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SOLIDARIS
Product/Dienst: Solidaris
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/05/2017