SOHO CLUB – 11/05/2010

Beschrijving van de reclame

De uitnodigingen (boodschappen verspreid via Facebook)vermelden ondermeer:
- recevez un shot gratuit
-3 boissons offertes à ces dames avant minuit

Motivering van de klacht(en)

De online reclame via Facebook heeft tot doel gratis alcoholhoudende dranken, zoals Vodka en Whisky, aan te bieden aan jonge meisjes, en overtreedt dus artikel 3.1 van het Convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken.

Dit verdient bijzondere aandacht want drie jaar geleden hebben de ministers van Volksgezondheid een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht, waarin de schijnwerpers worden gericht op de gevoeligheid van jongeren voor alcohol, in die zin dat de consumptie van alcohol op jeugdige leeftijd de kansen op verslaving tijdens de volwassenheid doet toenemen.

Het feit dat het gratis karakter tot consumptie aanzet en zich vrijwillig en discriminerend op jonge vrouwen richt, maakt de inbreuk nog minder toelaatbaar.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder laat weten dat de reclameboodschap “vous recevez un shot gratuit” betekent dat een glas van 2,5 cl wordt aangeboden, bestaande uit alcohol en sinaasappelsap, in een 50/50 verhouding.

Wat betreft de drie aangeboden dranken kunnen de dames kiezen tussen drankjes met of zonder alcohol, zoals ze zelf verkiezen.

Ten slotte: de reclame werd gevoerd via de Facebook-site “la French Kiss”, die geen openbare inhoud heeft.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury haar bevoegdheid bevestigd om reclameboodschappen te onderzoeken die via Facebook e.d. verspreid worden, dit op basis van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken ( hierna "het Convenant" genoemd).

De Jury heeft vastgesteld dat de uitnodigingen ondermeer het volgende vermelden:
-recevez un shot gratuit
-3 boissons offertes à ces dames avant minuit.

1) De Jury heeft vastgesteld dat deze reclameboodschappen een publiek jonger dan 18 jaar kunnen bereiken. Bijgevolg zijn deze reclameboodschappen strijdig met de artikelen 2.1 en 4.1 van het Convenant, die stipuleren dat reclame niet mag gericht zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel. De Jury is van oordeel dat aan de reclame een mededeling moet toegevoegd worden, die preciseert dat de reclame in kwestie zich niet tot minderjarigen richt.

2) De Jury heeft vastgesteld dat in de reclame geen leeftijdsgrens wordt voorop gesteld met betrekking tot de personen die kunnen gebruik maken van het aanbod van gratis drank. Echter, alcoholhoudende dranken mogen niet gratis aangeboden worden aan minderjarigen. Bijgevolg zijn deze reclameboodschappen strijdig met artikel 5.1 van het Convenant.

3) Daarenboven vraagt de Jury zich ook af welke maatregelen genomen worden om overmatig alcoholgebruik te voorkomen teneinde te beantwoorden aan artikel 3.1 van het Convenant.

4) De Jury stelt vast dat de educatieve slogan ontbreekt. Dientengevolge zijn deze reclameboodschappen strijdig met artikel 11 en met de Bijlage B van het Convenant.

5) De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclameboodschappen geen blijk geven van behoorlijk maatschappelijk en professioneel verantwoordelijkheidsgevoel, wat strijdig is met artikel 1, al. 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-code).

6) Voor wat betreft het discriminerende karakter waarvan de klacht gewag maakt, verwijst de Jury naar het standpunt van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, aan wie ze een advies terzake heeft gevraagd. De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen voorziet in het verbod op elke discriminatie inzake geslacht voor wat betreft:
- de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn; (...) (art. 6§1,1° van de wet).
De wet voorziet meer bepaald dat "een direct onderscheid op grond van geslacht een directe discriminatie vormt, behalve in de gevallen bedoeld in de artikelen 9, 10, 16, 17 en 18." (artikel 8). Vermits geen enkele van deze uitzonderingen in voorliggend geval van toepassing is, is het aanbod van goederen en diensten dus discriminerend op grond van geslacht, en in strijd met de wet van 10 mei 2007.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om zijn reclameboodschappen te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen en deze ondertussen niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft geen beroep aangetekend. Bij gebreke aan een positief antwoord op haar beslissing, heeft de Jury zich gericht tot de betreffende federaties. Het dossier is afgesloten.

Adverteerder: SOHO CLUB
Product/Dienst: Soirées French Kiss
Media: Internet
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  11/05/2010