SOHO CLUB – 05/06/2009

Beschrijving van de reclame

De emailings (die verstuurd werden aan de leden) kondigen thema-avonden aan (soirée police, soirée sucrée, Folie’s Nights,…) en vermelden ondermeer het volgende:
-Pour les Girlz. Les alcools 100% Free de 23h jusque 2h du mat (Bar du VIP II : Vodka, Vodka Rouge, Bacardi, J&B, Gin,…+softs)
-3 boissons gratuites pour les filles avant minuit.
Deze emailings vermelden niets mbt het recht/de middelen om zich te verzetten om in de toekomst nog reclame te ontvangen.

Motivering van de klacht(en)

Soho Club respecteert niet het convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken (art. 3.1). De reclame verstuurd via email vermeldt dat de club vanaf middernacht tot 2 of 3u ‘s morgens gratis alcoholische dranken zoals Vodka en Whiskey aan jonge meisjes aanbiedt. Men dient bijzonder aandachtig te zijn mbt dit soort feiten vermits vorig jaar, de Ministers van Gezondheid een gemeenschappelijke verklaring hebben tot stand hebben gebracht die de sensibilisering van het jonge publiek m.b.t. alcohol in het licht stelt, alsook het feit dat alcoholgebruik tijdens de adolescentie de kansen voor verslaving op volwassen leeftijd doet toenemen (M.B. 17.07.2008).

Het feit dat de kosteloosheid die de consumptie van alcohol stimuleert, zich op een discriminerende en vrijwillige manier tot jonge meisjes richt, maakt de overtreding nog minder toelaatbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder uitte eerst een voorbehoud met betrekking tot de
tegenstelbaarheid van het Convenant, waarvan hij voor het
schrijven van de JEP de draagwijdte niet kende. Hij deelde vervolgens de volgende bemerkingen mee:
- M.b.t. het verwijt van aanzetting tot onverantwoorde,
overmatige of onwettige consumptie, benadrukte hij dat hij de
besluitwet van 14.11.1939 betreffende de beteugeling van de
dronkenschap respecteert. Hij nam echter nota van het schrijven van de Jury en deelde mee dat hij de reclame mbt zijn thema-avonden zou herzien.
- De emailings zijn niet bestemd of gericht aan een publiek jonger dan 16 jaar daar een dergelijk publiek geen toegang tot de vestiging heeft, de identiteit en de leeftijd van de personen die toegang krijgen tot de Club Soho worden systematisch gecontroleerd.
- De listing van de ‘klanten mails’ is opgesteld op basis van de
listing van de lidkaarten en dus op basis van een publiek ouder
dan 16 jaar.
- Naast het feit dat hij technisch niet in staat is om dit te doen,
benadrukte hij niet verantwoordelijk te zijn voor het feit dat de bestemmelingen de emails zouden doorsturen aan derden.
- De betwiste reclame wordt enkel via emailing en in de vestiging zelf verspreid.

Jurybeslissing

Jury in eerste aanleg

Vooreerst bevestigde de Jury haar bevoegdheid om de emailings in kwestie te onderzoeken en dit krachtens het convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken.

De Jury stelde vast dat deze emailings verstuurd worden naar de
leden. De Jury noteerde dienaangaande dat de mail-listing van de
klanten van Soho Club opgesteld is op basis van de listing
van de lidkaarten en dus op basis van een publiek ouder dan 16
jaar.

De Jury stelde eveneens vast dat de emailings ondermeer het volgende vermelden:
-Pour les Girlz. Les alcools 100% Free de 23h jusque 2h du mat
(Bar du VIP II : Vodka, Vodka Rouge, Bacardi, J&B, Gin,…+softs)
-3 boissons gratuites pour les filles avant minuit
-…

Gelet op voorgaande, was de Jury van oordeel dat deze reclameboodschappen strijdig zijn met het bovenvermelde convenant en dit m.b.t. de volgende punten :

1)de reclameboodschappen in kwestie zijn gericht tot de leden en de mail-listing van de klanten is opgesteld op basis van de lidkaarten. Er zijn geen maatregelen om te verzekeren dat deze reclameboodschappen niet tot minderjarigen (=<18 jaar) gericht worden. Bijgevolg, zijn deze reclameboodschappen strijdig met de artikelen 2.1 en 4.1 van het Convenant die bepalen dat de reclame niet mag gericht zijn op minderjarigen noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel.

2)De reclameboodschappen bieden gratis alcoholische dranken aan aan meisjes. Bijgevolg zijn deze reclameboodschappen strijdig met de artikelen 3.1 en 5.1 van het Convenant die het volgende bepalen:

-de reclame mag niet aanzetten tot een onverantwoordelijke,
overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen
-het is verboden om, specifiek aan minderjarigen alcohol te
verdelen (of te laten verdelen) hetzij gratis, hetzij voor een
symbolische prijs aan te bieden, hetzij om een proeverij ervan te
organiseren specifiek voor minderjarigen.

De Jury was ook van oordeel dat deze reclameboodschappen niet getuigen van een behoorlijk maatschappelijk en professioneel verantwoordelijkheidsbesef, wat strijdig is met art. 1, al 2 van de code van de Internationale Kamer voor Koophandel (ICC).

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclameboodschappen te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen en deze intussen niet meer te verspreiden.

Dienaangaande noteerde de Jury dat de adverteerder zijn reclameboodschappen momenteel herziet

De Jury verzocht de adverteerder, in geval hij de voorkeur geeft aan de wijziging van zijn reclame, om de aangepaste reclame voor de verspreiding voor te leggen.

De adverteerder stelde hoger beroep en liet volgende redenen gelden:
- niet-tegenstelbaarheid van het Convenant
- besluitwet van 14.11.1939 betreffende de beteugeling van de
dronkenschap wordt nageleefd
-emailings worden niet verstuurd aan een publiek dat jonger is dan 16 jaar.
-hij is niet verantwoordelijk indien de bestemmelingen van zijn mails deze doorzenden aan derden
-het gaat om een marketingtechniek die door velen gehanteerd wordt. De consumptie wordt strikt gecontroleerd.

Hij deelde tevens een gewijzigde reclame mee.

Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID :

De Jury heeft vastgesteld dat aan de ontvankelijkheidsvereisten
voldaan werd en heeft derhalve het hoger beroep ontvankelijk
verklaard, dit overeenkomstig artikel 6 van haar reglement.

II. GEGRONDHEID

De Jury zetelend in hoger beroep bevestigde de beslissing van de
Jury in eerste aanleg:

De Jury bevestigde haar bevoegdheid om de emailings in
kwestie te onderzoeken en dit krachtens het Convenant inzake
gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken.

De Jury stelde vast dat deze emailings verstuurd worden naar de
leden. De Jury noteerde in dit opzicht dat feit dat de mail-listing van de klanten van Soho Club is opgesteld op basis van de listing
van de lidkaarten en dus op basis van een publiek ouder dan 16
jaar.

De Jury stelde eveneens vast de emailings ondermeer het volgende vermelden:
-Pour les Girlz. Les alcools 100% Free de 23h jusque 2h du mat
(Bar du VIP II : Vodka, Vodka Rouge, Bacardi, J&B, Gin,…+softs)
-3 boissons gratuites pour les filles avant minuit
-…

Gelet hierop, was de Jury van mening dat deze reclameboodschappen strijdig zijn met het bovenvermelde convenant en dit m.b.t. de volgende punten:

1)de reclameboodschappen in kwestie zijn gericht tot de leden en de mail-listing van de klanten is opgesteld op basis van de lidkaarten. Er zijn geen maatregelen om te verzekeren dat deze reclameboodschappen niet tot minderjarigen (=<18 jaar) gericht worden. Bijgevolg, zijn deze reclameboodschappen strijdig met de artikelen 2.1 en 4.1 van het Convenant die bepalen dat de reclame niet mag gericht zijn op minderjarigen noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel.

In dit opzicht, was de Jury zetelend in hoger beroep inderdaad
van mening dat in aanmerking nemend - zoals meegedeeld in het verzoekschrift - dat Soho Club geen emailings richt tot personen jonger dan 16 jaar, dit niet wegneemt dat minderjarigen tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar deze boodschappen ontvangen; wat strijdig is met de hierboven vermelde bepalingen.

2)Deze reclameboodschappen bieden gratis alcoholische dranken aan meisjes. Bijgevolg zijn deze reclameboodschappen strijdig met de artikelen 3.1 en 5.1 van het Convenant die het volgende bepalen:
- de reclame mag niet aanzetten tot een onverantwoordelijke,
overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen
-het is verboden om, specifiek aan minderjarigen alcohol te
verdelen (of te laten verdelen) hetzij gratis, hetzij voor een
symbolische prijs aan te bieden, hetzij om een proeverij ervan te
organiseren specifiek voor minderjarigen.

De Jury was ook van oordeel dat deze reclameboodschappen niet getuigen van een behoorlijk maatschappelijk en professioneel verantwoordelijkheidsbesef, wat strijdig is met art. 1, al 2 van de code van de Internationale Kamer voor Koophandel (ICC).

Tenslotte, volgens de Jury zetelend in hoger beroep en met voorbehoud van het antwoord dienaangaande van de adverteerder, zouden de emailings de bepalingen van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij niet respecteren.

Het artikel 14 § 1 van deze wet bepaalt immers dat “het gebruik van elektronische post voor reclame is verboden zonder de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van de boodschappen”, tenzij de adverteerder kan bewijzen dat hij onder één van de uitzonderingen bedoeld in het Koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende het verzenden van reclame per elektronische post, valt.

Het artikel 14 § 2 van deze wet stelt bovendien dat: “Bij het versturen van reclame per elektronische post zorgt de dienstverlener voor het volgende 1° hij verschaft duidelijke en begrijpelijke informatie over het recht zich te verzetten tegen het ontvangen, in de toekomst, van reclame 2° hij duidt een geschikt middel aan om dit recht langs elektronische weg efficiënt uit te oefenen en stelt dit middel ter beschikking”.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde bepalingen (bepalingen van het Convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken + bepalingen van de Code ICC + indien van toepassing, de bepalingen van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde jur idische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij) en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

Bijgevolg, bevestigt de Jury van hoger beroep de beslissing van de Jury in eerste aanleg van 31 maart 2009.

Deze beslissing van de Jury van hoger beroep is definitief.

M.b.t. de tegenstelbaarheid van het Convenant t.a.v Soho Club: artikel 13.2, b bepaalt het volgende : “Indien het bindend advies niet onverwijld wordt opgevolgd door een rechtspersoon of onderneming die niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, onderworpen zou zijn aan deze Convenant, dan zal de persoon die (wel) onderworpen is aan deze Convenant als gevolg van het als verkoper op de markt brengen van producten in de Belgische territorium (zoals deze noties respectievelijk gedefinieerd in artikel 1 WHPC) voor deze rechtspersoon of onderneming instaan”.

Dit houdt in dat de Jury in eerste instantie rekent op de zin voor autodiscipline van Soho Club. Bij gebreke daaraan en overeenkomstig de voornoemde bepaling, zal de Jury de Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd en de Federatie Horeca ervan in kennis stellen zodat deze aan hun leden die producten leveren aan Soho Club zouden verzoeken om de nodige maatregelen te nemen.

In dit opzicht, noteerde de Jury van hoger beroep dat de adverteerder aan het Secretariaat van de JEP een voorstel tot wijziging van zijn reclame heeft gericht. Aangezien het om een andere versie gaat dan deze die het voorwerp heeft uitgemaakt van het hoger beroep, zal deze gewijzigde reclame voorgelegd worden aan de Jury in eerste aanleg.

De Jury in eerste aanleg heeft vastgesteld dat ook de gewijzigde versie strijdig is met de reeds aangehaalde bepalingen en heeft derhalve verzocht om ook deze gewijzigde reclame niet te verspreiden.

De adverteerder liet weten dat hij de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij respecteert. Hij deelde tevens mee dat hoewel hij de tegenstelbaarheid van het Convenant betwist, hij van mening is dat hij het Convenant naleeft.

Bij gebreke aan positief antwoord mbt de naleving van de Jurybeslissing, werd de Federatie van Wijn en Gedistilleerd en de Federatie Horeca hiervan in kennis gesteld, overeenkomstig art. 11 van het Juryreglement en art. 13.2.b van het Convenant.

Adverteerder: SOHO CLUB
Product/Dienst: Soirées Soho Club
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  05/06/2009