SOFICO – 18/01/2012

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel ‘Bonne et prudente année !’ geeft 6 verkeersborden weer op kerstballen van verschillende kleuren.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat artikel 80.2 van de wet op het wegverkeer (de wegcode) met name verbiedt om verkeersborden weer te geven op reclamepanelen langs de openbare weg en dat het lang niet de eerste keer is dat deze panelen, die langs onze wegen geplaatst worden, deze wet niet respecteren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft er allereerst op gewezen dat, conform met het reglement van de JEP, laatstgenoemde uitsluitend bevoegd is om zich uit te spreken over de conformiteit van commerciële en niet-commerciële reclameboodschappen (artikel 1) met het reglement, met het oog op de bescherming van het publiek of de consument.

De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming definieert reclame in artikel 2, 19° als volgt: “iedere mededeling van een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen”. In casu beantwoordt de campagne die door Sofico gevoerd wordt geenszins aan die definitie, maar is het een informatie- en sensibiliseringscampagne inzake verkeersveiligheid.

Deze campagne heeft immers niet de bedoeling om een product of een dienst aan te prijzen, maar om weggebruikers te sensibiliseren over goede gewoontes inzake verkeersveiligheid, conform met de prioriteiten die zijn vastgelegd door de voor deze materie verantwoordelijke politieke autoriteiten, door boodschappen naar deze weggebruikers te richten die in de eerste plaats hun eigen gedrag betreffen.

Bovendien kan de ruime interpretatie door de JEP van de term « reclame » bedoeld in de wet van 6 april 2010 (beslissing Infrabel 2011-10-17) in casu niet gelden in de mate dat de informatiecampagne die door Sofico wordt gevoerd geenszins beoogt om het imago van een merk te bevorderen of te versterken, maar enkel om weggebruikers te sensibiliseren.

Bijgevolg is de JEP niet bevoegd om de klacht te behandelen, die dus onontvankelijk is wat haar betreft.

In ondergeschikte orde heeft de adverteerder verduidelijkt dat het niet abnormaal lijkt om verkeersborden weer te geven in het kader van een campagne over verkeersveiligheid. Deze weergaven hebben een didactisch en sensibiliserend doel. De affiches zijn trouwens zo ontworpen dat er geen enkele vergissing mogelijk is met werkelijk geplaatste verkeerborden.

Gelet op wat voorafgaat meent de adverteerder dat de klacht in kwestie niet gegrond is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst haar bevoegdheid in dit dossier bevestigd. Het gaat immers om een niet-commerciële reclameboodschap waarvan zij de conformiteit met de wettelijke en/of ethische bepalingen onderzoekt, conform met artikel 1 van haar Reglement.

In dit opzicht heeft de JEP namelijk, in zijn Regels met betrekking tot niet-commerciële reclame, de definitie van campagnes van algemeen belang (informatie/sensibilisering) opgenomen in de verschillende categorieën van betrokken reclameboodschappen, te weten “alle informatie of sensibiliseringscampagnes (administratie, gezondheid, milieu, veiligheid, vervoer, sport …) verspreid via reclameruimte, inzake een onderwerp van publiek belang uitgaande van de overheid (ministeries, federale of regionale en communautaire overheidsdiensten, e.d.), of publieke instellingen die ervan afhangen”.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat de affiche aanzet tot voorzichtigheid en 6 verkeersborden die geen verband houden met elkaar weergeeft op kerstballen van verschillende kleuren.

De Jury is van mening dat de bestuurders deze affiche niet kunnen verwarren met echte verkeersborden en dus niet misleid kunnen worden. Volgens de Jury vermindert de affiche in kwestie op geen enkele wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden.

De Jury heeft derhalve geoordeeld dat de campagne niet in strijd is met artikel 80.2 van de wegcode.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SOFICO
Product/Dienst: Campagne voor veilig verkeer
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/01/2012