SFR – 13/03/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche bevat het logo van de adverteerder en in grote witte letters op een rode achtergrond de tekst “1 jaar, dat vieren we! Pack TV-net-tel 39€/maand*” en de asterisk verwijst naar een verticale vermelding in kleine letters links onderaan: “*Zie voorwaarden op sfr.be”.
Daaronder het adres van de website en een telefoonnummer.

De website vermeldt onder andere op de startpagina: “1 an ça se fête! Votre pack à 39,00€/mois pendant 1 an, puis 55,99€/mois” (“39€/maand gedurende 1 jaar dan 55,99€ per maand”).
Onder het tabblad “Dekkingsgebied”, vindt men de lijst van de gemeentes die gedekt worden door de diensten van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de reclame een pack TV + internet + telefonie aankondigt aan 39€/maand. De klantendienst vertelde hem dat de 39€ voor 1 jaar is en dat het vervolgens 55,99€/maand is. Dit staat echter nergens aangeduid op de reclame die in het groot 39€/maand toont, er staat alleen maar een klein sterretje dat verwijst naar de website. Bovendien worden niet alle gemeenten van Brussel bediend. Dit staat eveneens niet aangeduid. De klager vindt deze reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de wettelijkheid van een handelspraktijk moet ingeschat worden rekening houdend met de indruk van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en bedachtzame consument, met de verandering of het risico op een substantiële verandering van het economische gedrag van de consument, evenals met de reclame in haar geheel bekeken en rekening houdend met de feitelijke context.

Het veronderstelde misleidende karakter van een reclame moet aldus ingeschat worden door deze “globaal genomen” in ogenschouw te nemen, rekening houdend met de “feitelijke context” waarin de reclameboodschap in kwestie plaatsvindt.

Welnu, in dit geval verwijst de affiche erg duidelijk naar de website die de volledige informatie bevat. Deze verwijzing gebeurt door middel van een asterisk, goed zichtbaar en waaraan de consument volstrekt gewend is, aangezien het geheel van de operatoren in de telecommunicatiesector gebruik maakt van dit soort communicatieproces.

Wanneer de consument de website raadpleegt verschijnt onmiddellijk op de eerste pagina de melding “1 an ça se fête” met de reclame voor de box in kwestie en de vermelding “39,00€/mois”, vergezeld van de verduidelijking “pendant 1 an, puis 55,99€/mois” (“39€/maand gedurende 1 jaar dan 55,99€ per maand”). Deze laatste vermelding is volkomen duidelijk en goed leesbaar. Ze staat zelfs in vette letters.

Rekening houdend met de verwijzing op de affiche naar de website en naar de inhoud hiervan, kan de reclameboodschap niet als misleidend beoordeeld worden met betrekking tot de voorwaarden die ze wil promoten.

Wat betreft de diensten en hun beschikbaarheid, deze zijn beschikbaar op het volledige netwerk. Alle kabeloperatoren hebben een beperkte territoriale dekking, geen enkel kabelnetwerk heeft op heden een nationale dekking.

De affiche verwijst opnieuw zowel naar de website als naar een telefoonnummer die toestaan om alle voorwaarden van het aanbod te bekomen en specifiek de zones die gedekt worden door het kabelnetwerk.

De adverteerder is evenwel gevoelig geweest voor bepaalde elementen van de klacht. De affiches die het voorwerp uitmaakten van de klacht werden verwijderd en de nieuwe affiches duiden op een duidelijkere manier de prijs aan die van toepassing is na de duur van één jaar bedoeld in het aanbod.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de affiche waarop de klacht betrekking heeft in grote letters de tekst “1 jaar, dat vieren we! Pack TV-net-tel 39€/maand*” staat en dat de asterisk verwijst naar een verticale vermelding in kleine letters links onderaan: “*Zie voorwaarden op sfr.be”.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat, op de startpagina van de website van de adverteerder, onder de aangekondigde prijs de volgende verduidelijking staat: “gedurende 1 jaar dan 55,99€/maand”. De Jury heeft genoteerd dat deze laatste prijs aanzienlijk hoger is dan deze die dient te worden betaald gedurende de promotieperiode.

De Jury is van mening dat de promotionele prijs van het Pack dat het voorwerp uitmaakt van de reclame het centrale element hiervan is en dat de verduidelijking met betrekking tot zijn beperking in de tijd essentiële informatie is welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

De Jury heeft de reclame in haar geheel bekeken en rekening gehouden met de feitelijke context en het communicatiemedium. In dit geval is ze van oordeel dat de affiche in kwestie essentiële informatie weglaat door deze beperking in de tijd niet zelf te vermelden.

De Jury is derhalve van oordeel dat het in dit geval gaat om een misleidende omissie in de zin van artikel VI.99 van het Wetboek van Economisch Recht en artikel 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame op dit punt te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

In dit opzicht heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder de affiche waarop de klacht betrekking heeft reeds teruggetrokken heeft om ze te vervangen door een affiche met de prijsaanduiding en haar beperking in de tijd via de vermelding “39€/maand gedurende 1 jaar nadien 55,99€ per maand”.

Wat anderzijds de diensten van de adverteerder en hun beschikbaarheid betreft, heeft de Jury vastgesteld dat men op de website van de adverteerder, waarnaar de betrokken affiche verwijst, de lijst vindt van de gemeenten die gedekt zijn. Zij is van mening dat de site aldus op een voldoende duidelijke manier voor de gemiddelde consument aangeeft wat de territoriale dekking is. De Jury is eveneens van mening dat men kan verwachten dat de gemiddelde consument weet dat de territoriale dekking van kabeloperatoren in het algemeen beperkt is.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SFR
Product/Dienst: Pack TV-net-tel
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  13/03/2017