SCARLET – 14/02/2008

Beschrijving van de reclame

Op de website worden verschillende formules aangeboden, waaronder ADSL 6 Unlimited.

In een mailing wordt aan de klant beloofd om de basisdownloadsnelheid op te trekken tot 6 Mbits zonder meerprijs en wordt volgende vermeld: “Deze verhoogde snelheid zal – waar technisch mogelijk – zonder meerkost toegepast worden voor alle bestaande Scarlet One en Scarlet ADSL Premium klanten vanaf het voorjaar 2007…”.

Motivering van de klacht(en)

Scarlet maakt reclame voor een abonnement, genaamd ADSL 6 Unlimited (voorheen ADSL Premium). Unlimited betekent onbeperkt, nochtans geldt bij dit type van abonnement een data-limiet van 30 Gb/maand. Dit is aldus incorrecte en misleidende reclame. Eind 2006 werd ook een verhoging beloofd van upload en downloadsnelheid, in de mate dat het technisch mogelijk was, en een hogere datalimiet. De verhoging van limiet is er gekomen, maar wat snelheid betreft is er niets gebeurd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde de mogelijke verwarring te begrijpen die het gevolg was van een interne fout en heeft het nodige gedaan om dit recht te zetten. Op 15/01/08 heeft hij alle vermeldingen naar ‘Unlimited’ van zijn site verwijderd, zodat klanten zijn producten niet verkeerd zouden begrijpen.
Wat de migratie naar 6 Mbits betreft, zal hij zo snel mogelijk de klanten contacteren met een concrete planning om iedereen te upgraden. Indien individuele klanten deze upgrade nu reeds wensen, wordt die case per case onderzocht en indien mogelijk uitgevoerd.
De adverteerder vraagt ook dat de klager met zijn diensten contact opneemt, zodat hij ook deze lijn naar het hogere profiel kan upgraden, zodat de klager van een meer performante verbinding kan gebruik maken.

Jurybeslissing

Met betrekking tot het gebruik van de term “UNLIMITED”, is de Jury van oordeel dat deze term inderdaad van aard is om de consument te misleiden (art. 94/6 zoals ingevoegd in WHPC en art. 3 en 5 ICC code). De Jury heeft er nota van genomen dat deze term inmiddels van de website geschrapt werd.

De Jury heeft anderzijds opgemerkt dat op de website onder “Scarlet ADSL 6” het volgende vermeld wordt: “30 GB downloadvolume”.
Indien men vervolgens op ONTDEK klikt, wordt er vermeld: “maandelijks dataverbruik 30 GB”.
De Jury heeft de adverteerder verzocht terzake te willen verduidelijken of het effectief om 30 GB downloadvolume gaat of dat het om 30GB dataverbruik(uploaden en downloaden samen) gaat.

De adverteerder deelde mee dat het zowel down- als uploadvolume betreft en dat hij het nodige zal doen om dit te verduidelijken.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder wat de migratie naar 6Mbits betreft, zo snel mogelijk de klanten zal contacteren met een concrete planning om iedereen te upgraden en dat indien individuele klanten deze upgrade reeds wensen, dit case per case zal onderzocht worden, en indien mogelijk uitgevoerd.
Met betrekking tot het gebruik van de termen “indien mogelijk” en “waar technisch mogelijk” (zoals gebruikt in de mailings), verzoekt de Jury de adverteerder om te willen toelichten wat de draagwijdte, welke de beperkingen hiervan zijn.

De adverteerder deelde mee dat de draagwijdte en de beperkingen op de website worden toegelicht onder de link ‘aanbod geldig onder voorwaarden’, waar het volgende te lezen is: “De downloadsnelheid hangt af van de afstand tussen het aansluitingspunt en de telefooncentrale, van uw computerinstallatie en van uw binnenbekabeling.” Voor het leveren van een ADSL verbinding stelt de adverteerder afhankelijk te zijn van Belgacom (die de laatste koperdraad levert), van de afstand van de klant tot de centrale, van de kwaliteit van het koperpaar, van de aanwezigheid van andere storende elementen, etc… Dit zijn dingen die hij zelf (en Belgacom) slechts in beperkte mate onder controle heeft en dus kan hij nooit garanderen dat hij de maximum snelheid kan leveren. Wat trouwens ook bij andere aanbieders het geval is.

De Jury heeft nota genomen van de redenen van de adverteerder (downloadsnelheid is afhankelijk van verschillende externe factoren, zoals afstand tot telefooncentrale, binnenbekabeling, computerinstallatie, …) om deze termen te gebruiken en heeft derhalve gemeend dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SCARLET
Product/Dienst: ADSL 6 Unlimited
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/02/2008