SA IPM – 28/09/2011

Beschrijving van de reclame

Het gaat over een driedaagse actie waarbij de krant La Dernière Heure (La DH) achtereenvolgens het volgende aanbiedt: een pak Hoegaarden 0.0 in de supermarkten, een gratis fles wijn op voorlegging van een bon bij een Champion of Mestdagh verkooppunt, en een Jupiler Blue op voorlegging van een bon bij de dagbladhandelaar.

De advertentiepagina van La DH en de bonnen voor de fles wijn en de Jupiler Blue vermelden het volgende: ‘L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Interdit aux moins de 16 ans. A consommer avec modération’.

Motivering van de klacht(en)

Dergelijke reclameboodschappen doen de gunstige effecten die preventiecampagnes kunnen hebben volledig teniet.
Deze actie is illegaal in het licht van artikel 5.1 van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken. De in het Convenant gebruikte uitdrukking ‘specifiek’ betekent niet ‘slechts’ maar beoogt dat bijzondere en bijkomende aandacht wordt besteed aan minderjarigen.

Standpunt van de adverteerder

Een extra product aanbieden bij aankoop van een dagblad is een veel gebruikte marketingtechniek in de sector. De adverteerder wou zijn lezers bedanken door hen cadeaus aan te bieden gedurende 3 opeenvolgende dagen. De adverteerder heeft meegedeeld dat hij als dusdanig geen reclame gemaakt heeft voor deze dranken.

La DH is geen krant die specifiek op jongeren gericht is en de reclame was niet in het bijzonder op hen gericht. Wijn is ook geen ‘jonge’ drank. Het mechanisme waarbij men een bon uitknipt en deze in een winkel binnenbrengt om zijn fles te ontvangen garandeerde dat deze fles wijn niet blindelings aan iedereen uitgedeeld zou worden. Dienaangaande weze opgemerkt dat de reportage van de RTBF een complete montage is. De adverteerder heeft over deze reportage met de RTBF gepraat en deze had de avond voordien een telefoontje van OIVO gekregen. Het OIVO had deze reportage voorbereid en wou weten of de RTBF bereid was om deze te filmen, waarbij ermee gedreigd werd om naar RTL te stappen als dit niet zou gebeuren. Het gaat dus om een laag-bij-de-grondse enscenering van deze informatie.

De adverteerder liet weten dat hij alle wettelijke vermeldingen die naar aanleiding van een voorgaande klacht werden gevraagd, nauwgezet heeft nageleefd. Er waren trouwens richtlijnen gegeven aan de redactie om de tekst van die eerdere Jurybeslissing volledig over te nemen.

De adverteerder heeft voor deze actie vele bedankbrieven ontvangen van lezers en geen enkele waarin wordt beweerd dat hij jongeren aanzet tot het drinken van alcohol.

De adverteerder verstaat dat artikel 5.1 van het Convenant begrepen moet worden als een gratis verdeling in het bijzonder naar jongeren toe. Dit is niet wat hij gedaan heeft. Gratis distributies of promoties van alcohol gebeuren alle dagen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat La DH een driedaagse actie heeft georganiseerd waarbij achtereenvolgens werden aangeboden: een pak Hoegaarden 0.0 in de supermarkten, een gratis fles wijn op voorlegging van een bon bij een Champion of Mestdagh verkooppunt, en een Jupiler Blue op voorlegging van een bon bij de dagbladhandelaar.

De Jury heeft er nota van genomen dat de actie beperkt was in de tijd (een fles op de ene dag en een blikje op een andere dag).

De advertentiepagina van La DH en de bonnen voor de fles wijn en de Jupiler Blue vermeldden het volgende: ‘L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Interdit aux moins de 16 ans. A consommer avec modération’.

De Jury heeft kennis genomen van de aanwezigheid van deze waarschuwende vermeldingen. Zij verzoekt desalniettemin om in de toekomst de educatieve slogan te gebruiken zoals die in artikel 11 + Bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken (hierna het Convenant) wordt vermeld.

Volgens de Jury kan men duidelijk afleiden uit artikel 1 van het Convenant dat artikel 5 betrekking heeft op jongeren (“met ‘Op de markt brengen aan minderjarigen’ (worden) deze handelingen bedoeld die in artikel 5 van deze Convenant zijn omschreven”).

Betreffende de naleving van artikel 5.1 van het Convenant is de Jury van mening dat La DH geen medium is dat zich specifiek op jongeren richt (haar lezerspubliek bestaat voornamelijk uit volwassenen ouder dan 25 jaar en de papieren krant is geen medium dat populair is bij minderjarigen). Zij is eveneens van mening dat de bonnen die men kon uitknippen geen aanbieding gericht op jongeren vormden. De bonnen vermeldden trouwens uitdrukkelijk het feit dat zij niet toegelaten waren voor personen onder de 16 jaar. De Jury heeft derhalve geoordeeld dat de reclame in kwestie niet strijdig is met artikel 5.1 van het Convenant op voorwaarde dat, in zijn overeenkomsten met de verdelers, de adverteerder de nodige maatregelen neemt om te verhinderen dat alcohol zou worden verdeeld aan minderjarigen.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.
Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SA IPM
Product/Dienst: La Dernière Heure
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  28/09/2011