RYANAIR – 18/06/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Soldes d’été 100,000 billets” toont een vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij.

Tekst: “A partir de 10 € l’aller simple. Voyagez entre mai et août. Ryanair. Réservez avant minuit le 01/05/08. Soumis à des disponibilités, termes et conditions. Frais de paiement par carte bancaire : 4.00 € par passager pour un trajet simple. Vols directs à partir de Bruxelles Sud-Charleroi.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame kondigt « soldes d’été » (zomersolden) op vliegtickets aan. Dit lijkt strijdig met art. 50 tot 53 van de WHPC en art. 1 van de IKK code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat art. 49 van de WHPC stipuleert dat deze wet van toepassing is op aanbiedingen waartoe wordt overgegaan “met het oog op de seizoenopruiming van het assortiment van een verkoper, wat geschiedt door versnelde afzet, tegen verminderde prijs van de producten”, hetgeen volgens hem niet van toepassing is op de verkoop van vliegtuigtickets in het algemeen of Ryanair-verkopen in het bijzonder aangezien Ryanair geen “seizoenopruimingen” of stockverkoop doet. Hij benadrukte dat Ryanair geen producten verkoopt maar diensten.

Hij stelde tevens dat art. 52 van dezelfde wet verwijst naar de verkoop van producten zoals kleding, lederwaren en schoenen en niet naar diensten zoals luchtvervoer.

Volgens hem is het duidelijk dat deze wet inzake solden niet van toepassing is op diensten van luchtvervoer.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame « soldes d’été » (zomersolden) op vliegtuigtickets aankondigt. Aangezien het niet om een product maar om een dienst (vervoer van personen) gaat, is de Jury van oordeel dat de reglementering aangaande de solden niet van toepassing is. De reglementiring inzake solden is niet van toepassing op producten (art. 49 WHPC). Het begrip producten in de zin van de WHPC, zijn lichamelijke roerende zaken in de zin van art. 528 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfsdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Vervolgens heeft de klager contact opgenomen met FOD Economie en deelde het volgende advies mee :

Artikel 50 WHPC, dat een algemene draagwijdte heeft, houdt het verbod in om de benaming « solden » of elke andere gelijkaardige benaming te gebruiken, in gevallen die niet voorzien zijn in art. 49 en indien de voorwaarden voor een dergelijke verkoop niet vervuld zijn. Echter art. 49 WHPC geldt enkel voor producten. Dit heeft tot gevolg dat de benaming solden niet mag gebruikt worden voor diensten. Beweren dat de reglementering inzake solden niet van toepassing is op diensten van luchtvervoer, is strijdig met art. 50 WHPC.

Aangezien Ryanair luchtvervoerdiensten aanbiedt, is het niet mogelijk voor haar om deze benaming te gebruiken.

Dit advies werd door het Secretariaat van de JEP meegedeeld aan de adverteerder.

Adverteerder: RYANAIR
Product/Dienst: Zomersolden
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/06/2008