RTBF – Opérations de Solidarité – 20/09/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een foto van een vrouw in beha wiens onderarm atrofisch is.
Slogan: « Regardez-moi dans les yeux… j’ai dit les yeux. » gevolgd door de logo’s van Cap48 en RTBF. + de tekst : ‘Pour que le handicap ne soit plus un handicap’ en een bankrekeningnummer.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze foto minstens « betwistbaar » ten opzichte van gehandicapten. Deze is van aard om een solidariteitscampagne die toch nodig is, in diskrediet te brengen.

Volgens de klager mag men niet eender welke reclametechniek gebruiken, wanneer men handicaps en het leed dat ermee gepaard gaat aankaart.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze klacht hem ongegrond lijkt en dit om de volgende redenen :
 De reclame maakt deel uit van de nieuwe campagne die gelanceerd werd in 2010 door CAP 48. CAP 48 is een VZW die sinds meer dan 50 jaar ijvert voor de integratie van gehandicapte personen in de samenleving.

De vereniging heeft als statutaire doelstelling het organiseren van geldinzamelingen om projecten te ondersteunen die zich inspannen voor de autonomie, de integratie en de ontwikkeling van het welzijn van personen die door een handicap getroffen zijn, alsook voor de sensibilisering van de bevolking voor de problemen waar gehandicapte personen op stuiten.

Omdat een handicap bang maakt en taboes voedt, zijn de personen met een handicap nog dagelijks slachtoffer van discriminatie: directe discriminatie (weigering van een lening, een job, …) of indirecte discriminatie (kwetsende blikken of gedragingen). De vaststelling is ernstig: handicap is de tweede reden tot discriminatie in België volgens het jaarverslag 2009 van het Centrum voor Gelijke Kansen.

Het is omwille van deze reden dat, sinds haar oprichting, CAP 48 en RTBF zich regelmatig mobiliseren om de mentaliteiten en integratiemodellen van gehandicapte personen te laten evolueren in de samenleving.
Verschillende studies tonen aan dat het impact van de gevoerde acties positief is..

De huidige campagne (« Regard ») wordt gevoerd via de geschreven pers, tv en radio. Ze heeft als doel de publieke opinie bewust te maken op de visie die éénieder heeft, vrijwillig of niet, op handicap.

De reclame in de geschreven pers is een parodie op de zeer bekende reclame van Wonderbra en van de slogan « Regardez-moi dans les yeux… j’ai dit les yeux », een reclame die niet onwettelijk of strijdig met de reclame-ethiek werd bevonden.

De adverteerder is dan ook van oordeel dat de reclame in kwestie volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, in een moderne samenleving die over gezond verstand beschikt.

De reclame is evenmin onzedig of strijdig met de menselijke waardigheid. De afgebeelde persoon is een reëel persoon, die vrijwillig toegestemd heeft om zich te laten fotograferen, zoals ze is, zonder trucage noch digitale manipulatie om aan het publiek te tonen dat een gehandicapt persoon in de eerste plaats een persoon is ; dat ze mooi kan zijn, verleidelijk, en dat ze, zoals ieder ander persoon, niet kan gereduceerd worden tot een boezem, een blik of een arm. Deze foto confronteert het publiek met zijn eigen reflexen, geremdheden en taboes. Het doel hiervan is om de ogen van het publiek te openen.

De adverteerder heeft de verklaring van Mevrouw Tanja Kiewitz meegedeeld ter ondersteuning van de campagne.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een vrouw in beha toont wiens voorarm atrofisch werd. Onder de foto bevindt zich de tekst « Regardez-moi dans les yeux… j’ai dit les yeux ».

De Jury heeft genoteerd dat de reclame deel uitmaakt van de campagne in 2010 van CAP 48 die ijvert voor de integratie van gehandicapte personen in de samenleving. De Jury heeft ook kennis genomen van de getuigenis van de afgebeelde persoon.

De Jury is van oordeel dat de combinatie van de afbeelding en de slogan de boodschap duidelijk maakt en dat de afbeelding een rechtstreeks verband vertoont met de boodschap en het nagestreefde doel van de campagne.

De Jury is van mening dat de advertentie in kwestie op een positieve manier weergeeft hoe het grote publiek gehandicapte personen bekijkt en aanschouwt en dit met de bedoeling om te sensibiliseren en de mentaliteiten te doen evolueren.. De Jury is van mening dat de reclame de waardigheid van gehandicapte personen niet aantast en hun lijden niet minimaliseert.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Los van de klacht en vermits de adverteerder zelf naar de Wonderbra reclame verwijst,, gaat de Jury ervan uit dat de adverteerder het nodige gedaan heeft om te beantwoorden aan artikel 15 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en de bepalingen inzake intellectuele eigendom.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RTBF – Opérations de Solidarité
Product/Dienst: CAP 48
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/09/2010