ROULARTA MEDIA GROUP – 03/12/2013

Beschrijving van de reclame

De banner vermeldt de tekst “2 jaar Knack digitaal + de nieuwste Samsung Galaxy tablet voor slechts € 17,50/maand”, met daarnaast een afbeelding van de tablet met daarbij in een rode cirkel het woord “gratis” en het doorstreepte bedrag van € 199.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de adverteerder een gratis tablet belooft bij een abonnement voor 2 jaar, terwijl een regulier abonnement goedkoper is. Met andere woorden: men betaalt dus meer voor de actie met de “gratis” tablet. Dus in feite is de tablet niet gratis.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij meent dat de mensen die hij via deze publiciteitscampagne heeft willen aanzetten tot het nemen van een abonnement duidelijk de bedoelde campagne in haar geheel correct hebben geïnterpreteerd.

Hij wenste de potentiële abonnees van het blad ervan te overtuigen dat zij, mits betaling van een kleine meerprijs op het abonnement, ook de eigenaar werden van een tablet. De tablet die een winkelwaarde heeft van 199 euro wordt aangeboden tegen de spotprijs van 28 euro, namelijk het verschil tussen de normale prijs voor een jaarabonnement (= 196 euro) en het tweejaarabonnement met inbegrip van de tablet aan 210 euro / jaar.

In het licht van de mogelijkheid om hyperbolische reclame te maken, werd deze meerprijs in de publiciteit herleid tot ‘gratis’. De consument kan volgens de adverteerder niet misleid zijn geworden door deze advertentie, noch zal deze de koopbeslissing of de al dan niet intekening op dit abonnement hebben beïnvloed. Hij meent derhalve dat de klacht ongegrond is.

Niettemin heeft hij ervoor geopteerd om zijn publiciteit na het ontvangen van de klacht te wijzigen en werd het woord ‘gratis’ weggelaten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de banner die de tekst “2 jaar Knack digitaal + de nieuwste Samsung Galaxy tablet voor slechts € 17,50/maand” vermeldt, met daarnaast een afbeelding van de tablet met daarbij in een rode cirkel het woord “gratis” en het doorstreepte bedrag van € 199. De Jury heeft er nota van genomen dat in het raam van deze actie derhalve 24 maal 17,50 euro dient te worden betaald of 420 euro in het totaal (52,50 euro / trimester).

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat op de website van de adverteerder de volgende reguliere abonnementsprijzen staan aangekondigd:
- voor “digitaal + papier”: 49 euro / trimester, of 392 euro voor 2 jaar;
- voor “digitaal”: 35 euro / trimester, of 280 euro voor 2 jaar.

De Jury heeft derhalve vastgesteld dat in het geval van een digitaal abonnement 140 euro meer dient te worden betaald in het raam van de aangekondigde actie en in het geval van een digitaal + papier abonnement 28 euro en dat nieuwe abonnees in het raam van de actie in kwestie dus een surplus betalen ten opzichte van standaard abonnees.

Ondanks het feit dat het aanbod voordeliger is dan de som van de afzonderlijke winkelprijzen van de componenten van dit aanbod is de Jury derhalve van oordeel dat de tablet in casu in geen van beide gevallen gratis aangeboden wordt.

De Jury is meer bepaald van oordeel dat het gebruik van het woord ‘gratis’ in combinatie met het prijsverschil tussen de prijs bij deelname aan de actie en de prijs van een standaard abonnement in beide gevallen van aard is om de gemiddelde consument er toe te kunnen brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury heeft derhalve geoordeeld dat deze reclame misleidend is, wat strijdig is met artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds bevestigde dat hij de betrokken reclame heeft gewijzigd en het woord ‘gratis’ heeft weggelaten.

Adverteerder: ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: Knack
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/12/2013