ROBECO BANK – 09/03/2004

Beschrijving van de reclame

Onder de benaming van het product : “Rabo Top 25 Global Titans Bond 2004-2012” vermeldt een advertentie in grote letters het volgende :“5% vaste en gegarandeerde rente tijdens de eerste 4 jaar + tot 8 % variabele rentes tijdens de laatste 4 jaar”. Daaronder bevindt zich een uitnodiging om een telefoonnummer te bellen of de bon onderaan de advertentie in te vullen om een volledige documentatie te bekomen. Vervolgens worden er 3 titels vermeld (Zekerheid en rendement – Hoge couponrente – In het kort) met telkens een verklarende tekst. Onder de titel : “Hoge couponrente” wordt verwezen naar de brutorendementen : « De 4 eerste jaren krijgt u een vast en gegarandeerd rendement van 5% bruto….. De jaarlijkse coupon kan oplopen tot maximaal 8 % bruto ».

Motivering van de klacht(en)

De percentages die vermeld worden in de kop van deze lokadvertentie betreffen brutopercentages, hetgeen slechts in kleine lettertjes vermeld wordt in de tekst. Het overgrote deel van de beleggers zal hierop nog 15% roerende voorheffing moeten betalen, hetgeen neerkomt op een netto-opbrengst van 4,05 tot respectievelijk 6,8%. In deze advertentie wordt er gemakshalve van uitgegaan dat iedereen weet wat dit in nettotermen betekent : de roerende voorheffing wordt noch in woorden, noch in percenten vermeld. Deze reclame is dan ook onvolledig en derhalve misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het in de banksector en voor beleggingsproducten gebruikelijk is dat brutorendementen worden vermeld en het om verschillende redenen onmogelijk is om netto-rendementen te vermelden:
1) het fiscale stelsel dat op inkomsten uit beleggingsproducten van toepassing is, is afhankelijk van het statuut van de belegger,
2) een aantal cliënten zijn geen Belgisch ingezetenen en dus vrijgesteld van roerende voorheffing,
3) het is niet uitgesloten dat de wettelijk vastgestelde roerende voorheffingen herzien worden gedurende de 8 jaren looptijd.
De adverteerder benadrukte dat gelet op de verschillende elementen die een invloed hebben op het toepasselijk fiscaal regime, het onmogelijk is om dit in een advertentie correct en exhaustief weer te geven en daartoe de informatienota dient die deel uitmaakt van het prospectus waarin de op de verschillende personen toepasselijke fiscale regimes worden weergegeven. Hij bevestigde tevens dat het product en de voorstelling ervan naar het publiek toe werden voorgelegd en goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de tekst van de advertentie duidelijk aangeeft dat het om brutorendementen gaat. Het is tevens duidelijk vermeld in de commerciële brochure. Zij was van oordeel dat deze advertentie niet van aard is de consument terzake te misleiden en heeft bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: ROBECO BANK
Product/Dienst: Rabo Top 25 Global Titans Bond 2004-2012
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/03/2004