RESIDENCE CHRISTALAIN – 21/05/2014

Beschrijving van de reclame

Voice-over: « La Résidence Christalain, une maison de repos familiale de haut standing à Jette. Un personnel de soin qualifié, dévoué. Une section spéciale pour Alzheimer et déments. Le Christalain, c’est une restauration de haute qualité. Nos valeurs: le respect et le bien-être de la personne âgée. ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame schokt de klager heel erg aangezien ze preciseert dat er een « section spéciale pour Alzheimer et déments » is. Deze formulering is bijzonder onrespectvol ten opzichte van zieke personen, aangezien ze hen herleidt tot hun ziekte. Door dit soort van boodschap zorgen reclamemensen ervoor dat de luisteraars de realiteit op een bepaalde manier zien en veel mensen hebben al een erg negatief beeld van de ziekte van Alzheimer. De klager vraagt dat de uitzending van deze minachtende en kwetsende reclame onmiddellijk wordt stopgezet.

De klager was geschokt te horen spreken over een « section spéciale pour Alzheimer et déments ». De manier waarop deze zin geformuleerd is geeft de trieste indruk dat men spreekt over dingen en niet over personen. Door op deze manier te praten geeft men blijk van een gebrek aan respect voor de bewoners en hun familie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het doel van de reclamecampagne niet is om personen met de ziekte van Alzheimer te kwetsen of uit te lachen, maar om een familiale instelling te promoten die sinds meer dan 22 jaar oudere personen ontvangt en waarvan het welbehagen van de oudere persoon steeds de bekommernis is geweest, wat zijn staat van afhankelijkheid ook is. Sinds kort is er een sectie geopend voor gedesoriënteerde personen en personen aan hun levenseinde die continue zorgen nodig hebben.

Niet iedereen heeft het geluk om geïnformeerd te zijn over de verschillende types van dementie die hun naasten kunnen treffen en de adverteerder wordt vaak geconfronteerd met machteloze families die niet het geluk gehad hebben om toegang te hebben tot instellingen zoals de zijne.

De reclamespot heeft als doel om te “choqueren” met deze woorden ‘alzheimer’ of ‘dement’ opdat families contact zouden opnemen en men hen zou kunnen helpen. De instelling stelt een heel specifieke omkadering voor ten behoeve van personen die getroffen zijn door deze ziekte. De adverteerder heeft een partnership met Alzheimer Belgique en het personeel is opgeleid om de ziekte te begrijpen, te verzorgen en er mee te werken.

De adverteerder wil niet kwetsen, zijn personeel zet zich elke dag met hart en ziel in voor de bewoners en hij is gechoqueerd dat men denkt dat hij zijn bewoners slecht behandelt.

Jurybeslissing

Vooreerst herinnert de Jury eraan dat zij zich niet uitspreekt over de kwaliteit van de aangeboden producten of diensten maar over de inhoud van de reclame.

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot de verschillende karakteristieken van het rusthuis vermeldt en, onder andere, “une section spéciale pour Alzheimer et déments”.

De Jury heeft er nota van genomen dat de spot eveneens de waarden van het rusthuis naar voor brengt, namelijk het respect voor en het welzijn van de oudere persoon. Desondank is de Jury van mening dat men, door de termen “Alzheimer et déments” te gebruiken, verwijst naar personen en niet naar de ziekte in kwestie en dat de personen aldus herleid worden tot hun ziekte.

De Jury is van oordeel dat de gebruikte formulering het risico loopt geïnterpreteerd te worden als een gebrek aan respect voor de menselijke persoon en dat de spot aldus van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten, wat in strijd is met artikel 4, alinea 1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury de adverteerder verzocht om de formulering « une section spéciale pour Alzheimer et déments » in de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de stopzetting van de reclame bevestigd.

Adverteerder: RESIDENCE CHRISTALAIN
Product/Dienst: Rusthuis
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/05/2014