RENAULT – 19/06/2007

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een vrouwenstem : “Nu bij Renault de eco-condities. Bijzondere aantrekkelijke voorwaarden op een gamma Renault wagens die weinig verbruiken en weinig CO2 uitstoten. Goed voor de ecologie. Goed voor uw economie. Daarenboven gratis vouwfiets bij aankoop van een nieuwe Renault. De Renault eco-condities goedgekeurd door de natuur. Aanbod onder voorwaarden in het hele Renault net tot eind juni”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame pretendeert dat Renault auto's maakt die goed zijn voor het milieu en de natuur. Aangezien iedere verbrandingsmotor een belasting voor het milieu betekent, met schade aan de natuur tot gevolg, is deze reclame bedrieglijk en misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat het thema van deze spot “eco-condities” betrof en dat deze promotionele actie alleen van toepassing was op wagens die het eco2 label dragen. In deze spot wordt gezegd dat het goed is voor de natuur om voor een wagen te kiezen die weinig verbruikt en die minder CO2 uitstoot en dat door deze promotie, deze wagens eveneens goed zijn voor de economie van de klant, zijnde zijn portefeuille. De actie werd verder ondersteund door een vouwfiets te schenken. De adverteerder benadrukte dat er nergens in de campagne beweerd wordt dat deze wagens goed zijn voor het milieu, noch dat zij onschadelijk zijn. Hij legde uit dat deze campagne kadert in het initiatief dat Renault neemt voor een betere bescherming van de natuur. De Group Renault engageert zich immers, om jaarlijks 1 miljoen wagens te verkopen die minder dan 140 g/km CO2 uitstoten. In deze optiek werd het Eco2-label gecreëerd dat staat voor ecologisch en economisch verantwoorde voertuigen. Hij verduidelijkte vervolgens dat een Renault met een eco2 label dient te voldoen aan de volgende 3 criteria:
- Productie: wordt geproduceerd in een fabriek met ISO 14001-certificaat
- Gebruik: de CO2 emissies zijn lager dan 140 g/km of het voertuig rijdt op biobrandstoffen, ethanol E 85 of biodiesel B30
- Recyclage: het voertuig is op het einde van zijn levenscyclus voor 95% recycleerbaar en bevat minstens 5 % van zijn gewicht aan gerecycleerd plastic.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot beweringen bevat die verwijzen naar de gevolgen voor het leefmilieu, zoals : “goed voor de ecologie/idéal pour l'écologie - goedgekeurd door de natuur/approuvé par la nature”.

De Jury is van oordeel dat deze beweringen te absoluut zijn daar deze er impliciet op wijzen dat deze voertuigen (met weinig of een minimum aan CO2 uitstoot) geen gevolgen zouden hebben voor het milieu. Een lagere CO2 uitstoot betekent niet dat er helemaal geen CO2 meer wordt uitgestoten. Integendeel het voertuig in kwestie zal toch nog CO2 uitstoten en kan derhalve onmogelijk gekwalificeerd worden als “goed voor de natuur”, noch als zijnde “goedgekeurd door de natuur”. Dezelfde redenering gaat op voor de Franse versie van de spot.

De Jury is derhalve van oordeel dat de beweringen in kwestie strijdig zijn met de art. 3 en 7 van de milieureclamecode, alsook met art. E1 van de geconsolideerde ICC code (Hoofstuk E: milieuclaims) en art. 23,1° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Tenslotte wat de bewering “weinig CO2 uitstoot- qui rejettent un minimum de CO2” betreft, heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 8 van de milieureclamecode en art. E 4 van de geconsolideerde ICC code die voorschrijven dat indien men verwijst naar een verminderd bestanddeel (in casu CO2) men dan duidelijk dient te vermelden wat (hoeveel) er werd verminderd.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze spot (NL+Fr versie) te wijzigen door de betreffende beweringen te milderen of weg te laten teneinde de spot in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen en bij gebreke hieraan deze spot niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee dat hij het standpunt van de Jury niet volledig deelde, maar dat de spot inmiddels beëindigd werd en niet meer zal hergebruikt worden.

De Jury verduidelijkte haar aanbeveling zodat de adverteerder hiermee rekening zou kunnen houden voor de toekomst.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Eco-condities Renault
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/06/2007