RENAULT – 03/02/2012

Beschrijving van de reclame

De eerste scène van de spot toont het voertuig in kwestie dat door het zand rijdt en op een weg komt.

Vervolgens toont de spot een koppel dat zich aandient bij een garage.
Verkoper : « Alors ? »
Man : « Pas mal, combien elle coûte ? »
Verkoper : « A partir de 11.900 euro. »
Man : « Seulement ? »
Vrouw : « On ne va quand même pas dépenser si peu ? »
Voice over : « Scandaleusement accessible. (…) »

Het laatste scherm toont in grote letters de tekst : « 0 % JKP financiering op het hele gamma. Saloncondities tot 31 januari. Open op zondag 15, 22 en 29 januari. », met onderaan het scherm in kleinere letters:
“Aanbod van lening op afbetaling voorbehouden aan particulieren, geldig van 06/01/2012 tot 31/01/2012 op het hele Dacia gamma. Vast debetrentevoet en Jaarlijks Kostenpercentage (Offerte JKP): 0% voor een maximale duur van 36 maanden, met een minimaal voorschot van 30%. Voorbeeld voor Dacia Duster 1.6 16V 4x2 (contant prijs: 11.900 € BTWi). 36 maandelijkse afbetaling van 231.39 €. Voorschot: 3.570 €. Totale prijs op afbetaling: 11.900 €. Kredietgever: Alpha Credit N.V., Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel. Adverteerder : Renault België Luxemburg N.V. (invoerder), Pleinlaan 21, 1050 Brussel.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een totale kleinering van de vrouw (ten opzichte van de man), alsof zij niet in staat is om objectief een prijs te overwegen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij geenszins de bedoeling had wie dan ook te willen shockeren bij het gebruik van deze internationale reclame. En zeker de vrouwen niet, aangezien het algemeen geweten is dat zij een bewezen invloed hebben in het aankoopproces van een wagen... Hij is erg teleurgesteld te lezen dat dit het geval is.
Volgens de adverteerder heeft deze spot een duidelijke figuurlijke betekenis. De boodschap die hij op een ironische, ludieke, simpele en niet pretentieuze manier wil overbrengen, is dat zijn auto’s echt interessant zijn op het vlak van hun prijs. En dit via een humoristische toon. Deze notie van een lage prijs en de “lichte” toon worden ook bevestigd door het gebruik van het bijwoord “scandaleusement” naast het bijvoeglijk naamwoord “accessible” in de tekst op het einde.
Meer concreet, en in tegenstelling tot wat beweerd wordt in de klacht, is de vrouw wel degelijk in staat om de prijs objectief te beoordelen aangezien zij hem goedkoop vindt. Ironisch en ontevreden met deze te lage prijs, verlaat zij, die luxegewoontes lijkt te hebben, de garage met haar partner. Haar gedrag is overgeacteerd en het clichématige versterkt het figuurlijke aspect van de spot nog. Uiteindelijk is zij niet de enige met deze mening aangezien zij de garage verlaat samen met haar partner die instemt met haar redenering. Er is dus geen discriminatie tussen de man en de vrouw.

Wat betreft de vraag van de Jury met betrekking tot de conformiteit met artikel 4 van de Febiac code, deelde de adverteerder mee dat men mag aannemen dat de wagen van een privéweg (zand) op de normale weg komt. Dit om de alle terrein kant van de wagen naar voor te brengen.

Wat betreft de vraag van de Jury met betrekking tot de conformiteit van de reclame met de toepasselijke bepalingen inzake consumentenkrediet, deelde de adverteerder mee dat de wettelijke vermeldingen conform zijn met de bepalingen die Febiac vereist.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV spot een koppel toont dat zich aandient bij een garage. Nadat de verkoper de prijs van de wagen heeft bekendgemaakt, antwoordt de man: “Seulement?” en de vrouw: “On ne va quand même pas dépenser si peu?”, gevolgd door de voice-over die zegt: “Scandaleusement accessible.”

De Jury is van mening dat de spot een humoristische en overdreven situatie toont die door de gemiddelde consument niet letterlijk zal worden opgevat. Bovendien heeft de Jury genoteerd dat de vrouw, zowel als de man, wel degelijk in staat zijn om de prijs van de wagen te beoordelen, maar dat zij deze als niet hoog genoeg beschouwen, teneinde de baseline van de campagne te illustreren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame de waardigheid van de vrouw niet aantast en niet denigrerend of devaloriserend is voor de vrouw.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

De Jury heeft ook de eerste scène van de spot onderzocht die het voertuig in kwestie toont dat door het zand rijdt en op een weg komt.

De Jury is van oordeel dat deze scène gebruikt maakt van een plaats die duidelijk niet tot het wegennet behoort, om de eigenschappen van het voertuig voor te stellen. De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame conform is met artikel 4 van de Febiac code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

De Jury heeft tenslotte vastgesteld dat de TV spot in grote letters vermeldt: « 0 % JKP financiering op het hele gamma. ».

De Jury is van oordeel dat dit een inbreuk is op artikel 14, §2, 1° van het Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, §1, tweede lid, en §2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het cosumentenkrediet, dat stelt dat “Indien de reclame betrekking heeft op de vermelding van een jaarlijks kostenpercentage gelijk aan 0%, aan nul, of een hiermee gelijk te stellen promotioneel percentage, dan mogen de lettertekens aangewend om deze vermelding aan te duiden slechts driemaal groter zijn dan de lettertekens aangewend in de reclame om de overige standaardinformatie, bedoeld in artikel 5, §1, eerste lid, van de wet, weer te geven”.

Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen wat betreft de vermeldingen met betrekking tot consumentenkrediet zodat deze conform zijn met de regels die hierop betrekking hebben, en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat het deel van de spot betreffende de financiering niet meer wordt uitgezonden.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Dacia
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/02/2012