REMY COINTREAU – 26/08/2009

Beschrijving van de reclame

De campagne bestaat uit:

• -een uitnodiging per email “Shake your Friends with Passoa”. Deze email bevat onderaan een waarschuwingszin: “L’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.”

• -begeleidende brief bij de Buzzkit Passoa. Deze Buzzkit bestaat uit de nodige ingredienten om een cocktail te maken + cocktail-fiche + sleutelhanger + T-shirt + andere promotieartikelen met de kleuren van Passoa. Deze brief bevat onderaan de volgende zin: « Les équipes Passoa et BuzzParadise te souhaitent une bonne dégustation mais avec modération bien sûr ». De cocktail-fiche die bijgevoegd is, beschrijft 2 recepten met onderaan de vermelding “drink responsibly”.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft vastgesteld dat het alcoholmerk via een buzz marketing agentschap, een oproep doet naar Belgische, Franse, Luxemburgse,… bloggers. Hun techniek bestaat erin om een uitgebreid pakket op te sturen gevuld met alcohol en andere accessoires opdat de persoon erover schrijft op zijn blog en alles wat daarbij hoort.

Uit navraag bij een van de deelnemers blijkt dat het agentschap de deelnemers niet vraagt om een bepaalde vermelding op te nemen op hun blog.
Volgens de klager zijn alle deelnemers meerderjarig, maar ze kunnen een publiek bereiken dat eventueel veel jonger is (gebloemde blogs die gewoonlijk gaan over video spellen, bijvoorbeeld)

De klager heeft meegedeeld dat hij het alcoholconvenant, beschikbaar op de website van de JEP, grondig gelezen heeft en dat hij niet weet of Passoa contracterende partij is, maar hij heeft wel in het eerste artikel gelezen dat de reclame alle communicatiemiddelen omvat die gebruikt worden om een product te promoten, wat Passoa moeilijk zal kunnen ontkennen in dit geval.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verduidelijkte de aard van het programma:

-het gaat over een programma dat uitsluitend de meerderjarige Belgische bloggers aanspreekt en niet de Franse of de Luxemburgse.
.
-hij werkt samen met een gespecialiseerd bedrijf die een basis hebben van bloggers van BuzzParadise die voor deze actie uitsluitend meerderjarigen gaat aantrekken Elke blogger wordt individueel gecontacteerd om aan deze campagne deel te nemen en elke blogger wordt vrijwillig ingeschreven op het forum van BuzzParadise met volgende aansluitingsvoorwaarden:

« Elk lid beslist individueel over zijn deelname aan een campagne voorgesteld door BuzzParadise®.
Elke uitnodiging voor een campagne wordt aan elk lid in kwestie per mail en via aankondiging op hun persoonlijke pagina.Elk lid dient persoonlijk over te gaan tot zijn inschrijving om zijn deelname aan een campagne te verzekeren.(…). »

De voorwaarden waaraan de leden van Buzz Paradise moeten voldoen om lid te worden van deze gemeenschap zijn duidelijk en expliciet. Als het formulier ingevuld is, moet het lidmaatschap worden goedgekeurd. Dit gebeurd door projectleiders die ongeveer een uur per ochtend wijten aan het controleren van de profielen die willen toetreden tot BuzzParadise

Daarenboven controleert Buzz Paradise elk lid manueel om er zeker van te zijn dat ze minimum 18 jaar oud zijn. De projectleiders weigeren (op manuele manier) elke persoon die jonger is dan 18 jaar.

Als echter een persoon zou proberen te liegen over zijn gegevens, dan is er nog een manuele controle waarin blogs en de profielen van de auteurs door BuzzParadise worden gelezen teneinde zich ervan te overtuigen dat de gegevens van het formulier in overeenstemming zijn met deze die op de blog worden vermeld. Samengevat maken de gebruikte technieken op het forum, gecombineerd met de manuele controle en de opvolging van blogs die door de projectleiders BuzzParadise worden uitgevoerd, de deelname aan de campagne van minderjarige leden onmogelijk.

- Geen enkele buzz kit wordt verstuurd zonder toestemming van de bloggers. Alle kits werden al verstuurd.

- De blogger heeft geen enkele verplichting om een artikel te schrijven. Hij doet dit enkel uit vrije wil net zoals hij zelf beslist over de inhoud van het artikel.

- Het bedrijf BuzzParadise werkt samen met bloggers en brengt hen op een gepersonaliseerde manier weer op gang door hen aan te raden om de vermelding “Drink Responsibly” te integreren (zelfs al is dit niet verplicht). De adverteerder heeft voorbeelden van communicatie met de bloggers meegedeeld waarin BuzzParadise hen herinnert aan de vermelding “drink responsibly” net als voorbeelden waarin ze herinnerd worden aan drinken met mate. Hij heeft eveneens links naar artikels meegdeeld waarin de vermelding voorkomt, waardoor men kan zien dat de bloggers de boodschap wel degelijk geïntegreerd hebben.

Jurybeslissing

De Jury heeft nota genomen van de volgende informatie die meegedeeld werd door de adverteerder:
 De adverteerder heeft een beroep gedaan op het gespecialiseerd bedrijf BuzzParadise die een database heeft met bloggers en die voor deze actie zich enkel richtte tot de meerderjarigen;
 Elke blogger is vrijwillig ingeschreven op het BuzzParadise platform, waarvan de eerste toelatingsvoorwaarde erin bestaat dat men een minimumleeftijd van 18 jaar dient te hebben. Daarenboven wordt een manuele controle uitgevoerd waarbij de blogs en de profielen van de bloggers gelezen worden door BuzzParadise om er zeker van te zijn dat de gegevens op het inschrijvingsformulier (waaronder de leeftijd) overeenkomen met de gegevens vermeld op de blog.
 Geen enkele BuzzKit wordt verstuurd zonder toestemming van de blogger

De Jury heeft vastgesteld dat de uitnodigingsmail voor de campagne de volgende vermelding bevat“L’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération” en dat de begeleidende brief van BuzzKitt Passoa eindigt met “Les équipes de Passoa et BuzzParadise te souhaitent une bonne dégustation mais avec modération bien sûr ;-) . De cocktailfiche bevat tevens de vermelding « Drink responsibly ». ». Tot slot heeft de Jury vastgesteld dat o, bepaalde mails om de bloggers op een persoonlijke manier weer op gang te brengen, BuzzParadise het volgende aanraadt: “When you publish your campaign post, please add this notice at the end ‘Alcohol can damage your health. Drink responsibly’ ».

De Jury is van oordeel dat de campagne een reclame betreft die duidelijk als dusdanig herkenbaar dient te zijn overeenkomstig art. 9 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en art. 94/2, 5° van de wet op de handelspraktijken en dat de adverteerder derhalve aan de bloggers moet vragen om de vermelding “reclame” op een leesbare, goed zichtbare en ondubbelzinnige manier te vermelden in hun bericht.

De Jury is tevens van oordeel dat deze campagne misleidend kan zijn in de zin van art. 94/6, §1 van de wet op de handelspraktijken en de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, met name dat de reclame de consument kan misleiden en hem ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet zou genomen hebben. De Jury is van oordeel dat het voor de lezers van de blog duidelijk moet zijn dat de auteurs gratis een BuzzKit van Passoa ontvangen hebben en is van mening dat de adverteerder instructies in die zin moet geven aan de bloggers.

Wat de minderjarigen betreft, is de Jury van mening dat verschillende maatregelen genomen werden door de adverteerder en dat een zekere controle uitgeoefend werd om te vermijden dat jongeren de doelgroep werden van deze campagne. De Jury heeft derhalve gemeend terzake geen opmerkingen te moeten formuleren.

Bovendien is de Jury van mening dat om conform te zijn met het art. 11.1 en de bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken, de educatieve slogan moet voorkomen op alle onderdelen van de campagne en dat het duidelijk moet zijn voor de bloggers, al vanaf de uitnodigingsmail om deel te nemen aan de campagne, dat ze zelf de slogan op hun blog moeten plaatsen.

Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de Jury een beslissing tot wijziging geformuleerd en heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de campagne in de toekomt te wijzigen zodat ze conform is met het art. 9 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en het art. 94/2, 5° WHPC (identificatie), evenals met art. 3 en 5 van de ICC code (eerlijkheid), alsook met art. 11.1 van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken (educatieve slogan conform bijlage B)

De adverteerder heeft bevestigd dat de campagne afgelopen is en dat hij de nodige maatregelen zal nemen voor de toekomst.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: REMY COINTREAU
Product/Dienst: Passoa
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  26/08/2009