RANDSTAD – 02/06/2015

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een vrouw in mantelpak die tegenover een andere vrouw aan een bureau zit en “Ik heb stalen zenuwen” zegt.
De tweede vrouw reageert met “Management assistant” en drukt op haar toetsenbord, waarop het decor verandert en de eerste vrouw goedkeurend reageert.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is hier sprake van seksisme.
Moest dit een man zijn met 'stalen zenuwen', met dezelfde stijl en van dezelfde leeftijd, zou die eerder in een managementfunctie geplaatst worden en nooit in een assistantfunctie.
Het filmpje geeft duidelijk de indruk mee dat het daarentegen normaal is dat een vrouw van dit kaliber op dit punt in haar carrière niet moet hopen op iets meer dan een assistantfunctie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de kern van de klacht op de verbinding tussen ‘stalen zenuwen’ en ‘management assistant’ slaat. De indiener van de klacht is ervan overtuigd dat bij een mannelijke werkzoekende onmiddellijk de connectie met een managementfunctie zou worden gemaakt. Het staat de indiener vrij om dit te denken maar het blijft niet meer dan een veronderstelling. Er is geen spotje van Randstad waarbij een mannelijke werkzoekende die zegt over ‘stalen zenuwen’ te beschikken, onmiddellijk een managementfunctie wordt geboden terwijl een vrouwelijke werkzoekende het moet stellen met ‘management assistant’. Het voorwerp van de klacht bestaat dus in feite niet.
De adverteerder wijst erop dat het hebben van ‘stalen zenuwen’ een vereiste is voor heel wat jobs van hoog tot laag op de arbeidsmarkt. Ook laaggeschoolde of uitvoerende jobs vereisen soms ‘stalen zenuwen’. De automatische connectie tussen ‘stalen zenuwen’ en een managementfunctie is dus heel speculatief en kan in zekere zin ook als ‘discriminerend’ worden aangeduid ten aanzien van meer uitvoerende functies.
De adverteerder wijst er tenslotte op dat het om een spot van 5 seconden gaat. Iedere kijker weet dat een selectieproces veel meer behelst dan wat in deze spot te zien is en dat een matching nooit zal gebeuren op basis van twee uitgesproken woorden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie.

Zij is van mening dat de spot in een tijdsbestek van vijf seconden de dienstverlening van de adverteerder beoogt voor te stellen, zonder dat daarbij evenwel gesuggereerd wordt dat vrouwen met bepaalde eigenschappen niet in aanmerking zouden kunnen komen voor dezelfde functies als mannen met deze eigenschappen.

De Jury is eveneens van mening dat noch de betrokken vrouw als dusdanig, noch de genoemde beroepscategorie negatief worden voorgesteld in deze reclame.

De Jury is derhalve de mening toegedaan dat deze TV-spot door de gemiddelde consument niet zal worden begrepen als seksistisch of devaloriserend voor vrouwen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om een bepaalde groep van personen te kleineren en niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RANDSTAD
Product/Dienst: Interim
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/06/2015