RADIO CONTACT – 27/01/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website van Radio Contact, luidt de advertentie voor de wedstrijd als volgt :
« Vous avez décroché votre permis de conduire mais ... votre compte en banque est à sec ?
Bonne nouvelle:
Radio Contact vous offre votre 1ère voiture !
A l'occasion du 88ème Salon de l'Auto à Brussels Expo, écoutez Radio Contact et gagnez votre Suzuki Alto ! Economique et écologique avec des émissions de CO2 de 103 gr/km seulement, la Suzuki Alto et ses 5 ans de garantie est LA 1ère voiture idéale !
Pour participer, jouez toute cette semaine avec Olivier Duroy entre 16 et 20h.
Bonne chance ! ».
Onderaan, logo van Suzuki en www.suzuki.be

Motivering van de klacht(en)

Het blijkt (via posts op een forum) dat Radio Contact een preselectie houdt buiten de uitzending en dat om geselecteerd te worden voor de wedstrijd, je je rijbewijs heel recent moet behaald hebben…De klager vindt dit discriminerend en vindt ook dat iedereen zou moeten kunnen deelnemen en dezelfde kans moet krijgen, enkel het toeval en niet alleen blond zijn met grote borsten en een lengte van 1m80 voor een 95D.

De klager hoeft niet te winnen maar wil geloven dat iedereen zijn kans krijgt en dezelfde kans krijgt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft onderstaande elementen meegedeeld :
1. Hij volgt het gewenste communicatieplan van Suzuki (wagen voor een jong marktsegment, het merk wil een jonge doelgroep bereiken)
2. Zijn communicatieplan draait inderdaad rond « tu veux ta première voiture », maar niet rond de selectie van kandidaten.
3. Hij organiseert geen enkele preselectie buiten de uitzending (de luisteraars moeten het goede antwoord geven op de gestelde vraag ; vervolgens wordt een luisteraar (5 in totaal, 1 per dag) die het juiste antwoord gaf, gekozen. Deze 5 finalisten gaan op 11 januari bij 5 concessiehouders om een beslissende proef te doorstaan)
4. De wedstrijd is open voor iedereen
5. De link van de klager volgens dewelke men heel recent zijn rijbewijs moet behaald hebben om de wagen te kunnen winnen is naar zijn mening fout. Hij richt zich tot iedereen op dezelfde manier.

Hij heeft eveneens bevestigd dat enige advertenties mbt deze wedstrijd verspreid werden via antenne of via het Internet.

Bij gebrek aan specifiek reglement is het algemene spelreglement beschikbaar op de website radiocontact.be. Het reglement voorziet uitdrukkelijk dat er voorwaarden gesteld kunnen worden bij de deelname aan een spel zoals de beschikbaarheid voor een finale op een vastgesteld uur en datum, wat effectief het geval is voor het spel van de auto, wat uitgebreid aangekondigd werd op antenne. Hetzelfde geldt voor de voorwaarde dat men in het bezit moet zijn van een rijbewijs, wat vanzelfsprekend is.

Wat betreft het criterium van « recent » rijbewijs, gaat het om een ongelukkige samenloop tussen het communicatieplan en de selectieprocedure die geen enkel criterium vooropstelt over de duurtijd dat het rijbewijs behaald werd. In alle transparantie en na analyse blijkt dat dit misverstand slechts eenmaal heeft plaatsgehad door een presentatrice die iemand verving, wat de adverteerder betreurt.

Ingevolge het verzoek van de Jury, heeft de adverteerder meegedeeld dat het gebruik van de term ‘économique (economisch)’ gesteund is op het feit dat dit voertuig in kwestie 4,4l per 100 km verbruikt, hetgeen getuigt van haar economisch karakter op vlak van verbruik. Anderzijds, is het voertuig “écologique (ecologisch)”, daar zij beschouwd wordt als een groene wagen met minder dan 105 g CO2-uitstoot (ttz 103 gr CO2-uitstoot voor de manuele versie).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de berichtgeving ivm de wedstrijd op de website van Radio Contact suggereert dat men zijn rijbewijs recentelijk moet behaald hebben en op die manier striktere voorwaarden vooropstelt voor de deelname aan de wedstrijd dan deze vastgelegd in het reglement. Iedereen die een rijbewijs heeft, ongeacht de datum dat het rijbewijs behaald werd, heeft inderdaad het recht om deel te nemen.

Ingevolge de brief van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat er sprake was van een fout door een spelleidster die iemand verving en dit met betrekking tot de selectieprocedure in de mate dat zij het tijdstip van het behalen van het rijbewijs als criteria heeft gebruikt.

Aangezien de berichtgeving aangaande de wedstrijd op de website van Radio Contact geen inbreuk vormt op de wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen op het vlak van de deelnemingsvoorwaarden, heeft de Jury gemeend in dit opzicht geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury heeft daarentegen zelf opgemerkt dat de advertentie van de wedstrijd het volgende vermeld : « Economique et écologique, avec des émissions de CO2 de 103 gr/km seulement, la Suzuki Alto … ».

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om zijn standpunt dienaangaande mee te delen, waarna zij de conformiteit hiervan zal onderzoeken met betrekking tot de milieureclamecode (onder andere art. 3 et 7) en Hoofdstuk E van de ICC Code (onder andere art. E1, §3) evenals de conformiteit van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot ten opzichte van het KB van 5 september 2001 aangaande de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s (onder andere art. 7 en Bijlage IV) en de Febiac Code (onder andere art.5).

De Jury heeft gemeend dat de vermelding “ecologique” een absolute bewering vormt die er impliciet op wijst dat de wagen in kwestie geen gevolgen zal hebben op het milieu, wat in werkelijkheid niet het geval is daar deze nog steeds CO2 uitstoot, zelfs al is het een beperkte hoeveelheid. De Jury heeft derhalve gemeend dat deze bewering strijdig is met art. 7 van de Milieureclamecode en met art. E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en heeft derhalve aan de adverteerder gevraagd om deze bewering te wijzigen (door deze te milderen ) of deze bewering te verwijderen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De Jury heeft eveneens gemeend dat de vermelding “avec des émissions de CO2 de 103 gr/km seulement” niet in overeenstemming is met artikel 7 en de bijlage IV van het KB van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s en met art. 5 van de Febiac code. De Jury heeft derhalve gevraagd aan de adverteerder om de vermeldingen aangaande de CO2-uitstoot en het verbruik weer te geven in overeenstemming met de voornoemde bepalingen en, bij gebreke daaraan, deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de advertentie niet meer op de website verspreid wordt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RADIO CONTACT
Product/Dienst: wedstrijd "gagnez votre 1ère voiture"
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/01/2010