RADIO 4 FM – 15/01/2004

Beschrijving van de reclame

Tekst van de advertentie voor het programma rond verkeersveiligheid “Plankgas” : «KIES OOK IN DE BEBOUWDE KOM VOOR PLANKGAS. Luister van 6 tot 10u naar Plankgas met Michel Follet. Altijd de grootste klassiekers. Altijd 4FM ». Onderaan worden de frequenties vermeld voor een 4tal provincies alsook het adres van de website.

Motivering van de klacht(en)

In een tijd waarin de overheid zich inspant om mensen te sensibiliseren en te bewegen tot een verantwoord rijgedrag, getuigt het van een gebrek aan zin voor sociale verantwoordelijkheid en elementair fatsoen om indirect op te roepen om plankgas te rijden en aldus een snelheidsovertreding te begaan, laat staan in de bebouwde kom. Deze reclame kan bovendien kwetsend zijn voor ouders wiens kind slachtoffer werd van een snelheidsduivel in de bebouwde kom.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat Plankgas een ochtendprogramma is dat uitgezonden wordt op weekdagen van 06u tot 10u, in volle ochtendspits, en dat verkeersveiligheid de rode draad is doorheen dit programma. Dagelijks worden interessante of bekende Vlamingen geïnterviewd over de manier waarop zij met de verkeersregels omgaan. Er worden ook regelmatig tips gegeven i.v.m veilig rijgedrag en er wordt meermaals een overzicht gegeven van de verkeersproblemen en mogelijke alternatieven. De titel van het programma “Plankgas” verwijst in eerste instantie naar het tempo van de muziek, dat erg hoog ligt en gelijktijdig is het een ironiserende verwijzing naar de verkeersveiligheid, het centrale thema van het programma. Hij gaat er dan ook van uit dat de advertentie niet verkeerd kan geïnterpreteerd worden.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat uit het geheel van de advertentie duidelijk blijkt dat het om een radioprogramma gaat en deze boodschap in dat opzicht niet van aard is gepercipieerd te worden als een aanzetting tot onverantwoord rijgedrag. Anderzijds en rekening houdend met het feit dat deze advertentie een ruimer publiek bereikt dan alleen de radioluisteraars die het programma in kwestie wel kennen (en waarin verkeersveiligheid juist de rode draad uitmaakt), is zij van oordeel dat de woorden “bebouwde kom” in combinatie met de titel van het programma “Plankgas” ongelukkig gekozen zijn in deze reclame en dit vanuit maatschappelijk oogpunt niet echt getuigt van goede smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken bij een deel van het publiek en zulks afbreuk kan doen aan de reclame, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: RADIO 4 FM
Product/Dienst: Uitzending 'Plankgas'
Media: Dagblad
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  15/01/2004