RABOBANK – 19/01/2010

Beschrijving van de reclame

Tekst radiospot :
“Goed nieuws: Als eerste bank in België verhoogt Rabobank.be opnieuw uw spaarrente. Een bescheiden stijging, akkoord, maar wel een stijging. Na anderhalf jaar van dalingen is die ommekeer zelf het goede nieuws. En zoals elke verhoging, geldt die bij ons voor al onze klanten zonder kleine lettertjes, zonder minimumkapitaal.
Klim samen met ons naar 1,90 + 0,45% op rabobank.be
Rabobank.be. Bent u al mee?”

Motivering van de klacht(en)

De reclame voor de spaarrekening van Rabobank is noch duidelijk noch transparant. In deze reclame vermeldt men 1,90%+0,45% zonder enige referentie naar de basisrente en de getrouwheidspremie, alsook geen enkele vermelding dat de rente berekend wordt op jaarbasis. Het is wettelijk verplicht om de basisrente en de getrouwheidspremie te vermelden alsook het feit of de rente berekend wordt op jaarbasis. Men vermeldt er niets over. 1,90%+ 0,45% wil niets zeggen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij uit de inhoud van de klacht concludeert dat men zich baseert op de gedragscode van Febelfin inzake informatieverstrekking en reclame aangaande de spaardeposito’s. Dienaangaande preciseert de adverteerder dat dit geen wetgeving betreft, zoals de klager beweert, maar een gedragscode van de beroepsvereniging. De adverteerder benadrukte dat dit niet betekent dat hij hier geen belang aan hecht.

Anderzijds verwijst de adverteerder naar de wetgeving die gewijzigd werd op een latere datum dan dat deze gedragscode werd uitgevaardigd: volgens het KB van 7 december 2008, dat in werking trad op 1 april 2009, werd de aangroeipremie afgeschaft waardoor maar 2 mogelijke componenten van de rente overblijven, nl. basisrente en getrouwheidspremie. Hierdoor wordt volgens de adverteerder ook de gedragscode op bepaalde punten minder relevant. Het louter vermelden in de radiospot van ‘1,90% + 0,45%’ impliceert het onderscheid tussen de 2 mogelijke componenten.

De adverteerder heeft steeds tot doel om zijn klanten op een zeer heldere manier te informeren en het is dus zeker niet de bedoeling de luisteraar van de radiospots te verwarren.

De adverteerder dacht dat hij voor de bewuste radiospot voldeed aan de gestelde eisen door uitdrukkelijk naar de website te verwijzen waarop op een duidelijke plaats de voorwaarde benadrukt worden. In combinatie met de informatie op de website www.rabobank.be, die elke nieuwe klant door de aard van de online rekeningen moet raadplegen, is de adverteerder er te goede trouw van overtuigd zijn klanten duidelijk te informeren over de voorwaarden van de spaarrekening en op geen enkele manier aanleiding geven tot misleiding of verwarring.

De adverteerder voegde daaraan toe dat hij bij de creatie van campagnes uiteraard de trends in de markt observeert en dat hij daar merkte dat zijn medespelers in de markt vaak dezelfde werkwijze hanteren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een intrestverhoging aankondigt, zonder precisering om welke rekening het gaat en mits loutere mededeling van de volgende bedragen: 1,90%+0,45%, waarna verwezen wordt naar de website.

De Jury is van oordeel dat duidelijk dient aangegeven te worden over welk product(en) het gaat om misleiding op dit punt te vermijden, alsook dient gepreciseerd worden waarop deze percentages betrekking hebben (basisrente enerzijds en getrouwheidspremie anderzijds) en dat deze tarieven gelden op jaarbasis.

Op basis van de art 94/6 en 94/7 WHPC en art.2, punt 5 KB/WIB 92 heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en intussen niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat de spot beëindigd werd en niet meer verspreid wordt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RABOBANK
Product/Dienst: spaarrekening
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/01/2010