PROXIMUS – 24/05/2016

Beschrijving van de reclame

De affiche bevat de volgende tekst: “Het meest ongeduldige netwerk”, “Ook hier kan je facetimen met je ex om te tonen hoe goed je eruit ziet” en daaronder “Er kan maar één netwerk het meest ongeduldige zijn. Ontdek het op proximus.be/kwaliteit” en “Proximus – Altijd dichtbij”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de affiche boven urinoirs geplaatst was. Volgens hem is het zich fotograferen tijdens het urineren (en naar alle waarschijnlijkheid een foto van zijn geslacht versturen) en het verzenden van de foto aan een andere persoon een onwaardige houding, die individuen ertoe aanzet schadelijke gedragingen te reproduceren, en een ongewenste intimiteit uitmaakt.
Er is dus geen sprake van een verhouding tussen twee instemmende personen, maar van het opdringen van een beeld aan een persoon (“je ex”) die daar naar alle waarschijnlijkheid geen behoefte aan heeft.
Dergelijke humor is onverdraaglijk voor slachtoffers.
Volgens de klager viseert deze affiche die voornamelijk in drankgelegenheden wordt verspreid in hoofdzaak een publiek waarvan het gedrag perfect gekend is: mensen die mogelijks wat aangeschoten en ongeremder zijn, met andere woorden minder “bestand” zijn tegen een boodschap en derhalve het risico lopen de handeling uit te voeren.

Dit type van humor kan leiden tot:

- een gevoelen van banalisering van een illegale gedraging die ravages aanricht bij de slachtoffers,

- een gevoelen van beschaamdheid bij de slachtoffers die “het komische aspect niet weten te appreciëren” of “het compliment” om een seksueel getinte foto te ontvangen niet op prijs stellen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de affiches via het Vespasius-netwerk (o.a. in mannen- en vrouwentoiletten van cafés, restaurants, cinema’s, …) werden gecommuniceerd.

Aan de hand van deze campagne, wilde hij de consument informeren dat hij overal kan rekenen op de kwaliteit van zijn netwerk. De creatie was enkel humoristisch bedoeld. Hij keurt sexuele initimidatie uiteraard sterk af en wil ook geenszins aanzetten tot intimidatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de affiche die deel uit maakt van een campagne die de omvang en de kwaliteit van het netwerk van de adverteerder op de voorgrond zet.

De Jury heeft terdege nota genomen van de reactie van de klager. Zij is echter van mening dat de reclame in kwestie niet het risico loopt om door de gemiddelde consument geïnterpreteerd te worden als een banalisering van of een aanzetting tot ongewenste intimiteiten.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame niet denigrerend is voor het beeld van de man of de vrouw en hun waardigheid niet aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Proximus
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/05/2016