PROCTER & GAMBLE – 27/07/2016

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die de afwas doet en zijn zoon die tegen hem zegt: “Papa, ik wil zo graag een ruimteschip maken met die Dreftbus, maar het duurt eeuwen voor die op is”. Men ziet vervolgens de moeder de afwas doen en de zoon die zegt: “We hebben nog zo veel over”. Als hij naar de omgedraaide fles kijkt zegt de jongen in ruimtepak al zuchtend: “En er zit nog altijd in!”. Uiteindelijk geeft zijn vader hem de lege fles. We zien de jongen in de keuken spelen met de fles die omgevormd werd tot ruimteschip.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat deze reclame vrouwonvriendelijk is. Terwijl moeder elke keer de afwas doet, zit papa steeds te lezen. Toch moet het zoontje vragen aan vader of en wanneer hij de lege fles afwasmiddel krijgt. Ten eerste mogen mannen al eens de afwas doen, ten tweede is het normaal dat het kind de fles vraagt aan degene die er gebruik van maakt. Volgens de klager lijkt het eerder een reclame voor het ideale gezin van voor de jaren 1960.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat de klager beweert, de spot achtereenvolgens de vader en de moeder toont die de afwas doen.

De Jury is van mening dat de reclame aldus op een evenwichtige manier de rolverdeling tussen de man en de vrouw toont.

De Jury is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat deze tv-spot noch seksistisch noch denigrerend voor de vrouw is. Hij bestendigt evenmin een stereotype dat indruist tegen de evolutie van de maatschappij.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Dreft
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/07/2016