PROCTER & GAMBLE – 21/01/2020

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die op een zetel ligt, met zakdoeken om hem heen, die probeert om de afstandsbediening op de tafel voor hem te pakken. De vrouw die in een zetel aan het lezen is, neemt de afstandsbediening en geeft ze aan de man. Ze brengt hem vervolgens een warme drank en de man blaast om aan te geven dat het te warm is. De vrouw rolt met haar ogen en blaast op haar beurt.
We zien hen vervolgens in bed en de man strekt jammerend zijn hand uit naar het nachtkastje. De vrouw wordt ongeduldig, legt haar boek neer en geeft hem een spray.
De spot toont het gepromote product en vervolgens de man, rechtstaand, die vrijuit ademt. We zien hem vervolgens naast de vrouw gaan zitten en zijn arm om haar schouders slaan. Ze lachen naar elkaar.

VO: “Wanneer een verstopte neus toeslaat in uw relatie, wees dan begripvol. Maar, als de maat vol is, geef hem Nesivine. Nesivine maakt je verstopte neus snel vrij en werkt tot 12 uur lang. Dankzij Nesivine zijn jullie beiden snel verlost.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat mannen stereotiep afgeschilderd worden en dat hij zich gekrenkt voelt omdat hij zo niet is.
Hij haalde aan dat vrouwen niet in bikini mogen en dat Zwarte Piet discriminerend is. Volgens hem is deze reclame ook discriminerend naar mannen toe.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat deze reclame inspeelt op het fenomeen van de “mannengriep”. “Mannengriep” (“man flu” in het Engels) wordt in het Cambridge woordenboek omschreven als zijnde “een ziekte zoals een verkoudheid die niet zo ernstig is, maar die de persoon die het heeft als ernstiger beschouwt, meestal wanneer deze persoon een man is”. Deze definitie toont volgens hem aan dat de “mannengriep” een alom gekend fenomeen is - in onze samenleving heerst doorgaans het beeld dat mannen een verkoudheid als ernstiger ervaren dan vrouwen. De adverteerder verwees ook naar een studie uitgevoerd bij Poolse consumenten waarin de meerderheid van de vrouwen aangeeft de indruk te krijgen dat mannen een verkoudheid anders en ernstiger ervaren dan zijzelf.

Hij voegde eraan toe dat het fenomeen van de “mannengriep” zich evenwel niet uitsluitend beperkt tot perceptie. Verschillende wetenschappelijke studies en artikels geven aan dat vrouwelijke hormonen het immuunsysteem extra bewapenen tegen luchtweginfecties en mannelijk testosteron de afweer afzwakt, wat ervoor zou zorgen dat mannen een zwakkere afweerreactie hebben tegen luchtwegvirussen dan vrouwen. Mannen zouden een verkoudheid dus ook daadwerkelijk ernstiger ervaren dan vrouwen.

Het feit dat de man in zijn reclame erg veel last ondervindt van zijn verkoudheid is dus ingegeven door de in de samenleving heersende perceptie van de “mannengriep”, alsook door de wetenschappelijke studies die over dit onderwerp bestaan.

Hij wenste evenwel te benadrukken dat de reclame in de eerste plaats bedoeld is om humoristisch te zijn, wat maakt dat de symptomen van de man uiteraard, op humoristische wijze, werden uitvergroot. Hij meent dat dit laatste evenwel geenszins als beledigend of discriminerend ten aanzien van mannen kan worden beschouwd en dat het duidelijk is voor de gemiddelde consument dat deze “overdrijvingen” als humoristisch moeten worden aangemerkt. Deze overtuiging wordt kracht bijgezet door het door hem uitgevoerde consumentenonderzoek: in Griekenland toonde onder meer een studie bij 50 vrouwelijke en 50 mannelijke consumenten aan dat deze reclame niet als beledigend werd beschouwd, maar wel als humoristisch en afgestemd op de realiteit. Ook de Poolse reclameautoriteit oordeelde reeds in die zin.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de tv-spot een man toont die veel last ondervindt van zijn verkoudheid en zijn vrouw die hem probeert te helpen, om de slagzin “Dankzij Nesivine zijn jullie beiden snel verlost.” te illustreren.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er onder meer nota van genomen dat deze op het fenomeen van de “mannengriep” inspeelt en dat de symptomen van de man in de reclame in kwestie niet alleen met een algemene perceptie in onze maatschappij maar ook met de resultaten van bepaalde studies zouden overeenstemmen.

Aan de andere kant wordt het gedrag van de man op een humoristische manier zo uitvergroot dat dit volgens de Jury door de gemiddelde consument niet als een realistische weergave van de werkelijkheid opgevat zal worden.

Zij is derhalve van mening dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de zin die de klager daaraan geeft.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om mannen te kleineren of te discrimineren en dat zij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Nesivine neusspray
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/01/2020