PROCTER & GAMBLE – 14/09/2016

Beschrijving van de reclame

Aan het einde van de TV-spot, die reclame maakt voor Pantene Pro-V shampoo en conditioner, zegt de commentaarstem: “Aanbevolen door 96% van de Belgische vrouwen”.
Tekst op het scherm: “Pantene – Aanbevolen door 96%*”, met onderaan in kleinere letters: “*gebaseerd op 52 Carrefour wedstrijddeelnemers die Pantene gekocht en gebruikt hebben, tussen april en mei 2016”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt in de spot uitdrukkelijk gezegd dat 96% der Belgische vrouwen het product goedkeuren of aanbevelen. In een letterlijk voorbijflitsende kleine voetnoot wordt vervolgens “duidelijk” gemaakt dat dit percentage slaat op een klein deel vrouwen die het product waarschijnlijk gratis mochten “testen”. Gelet op de aard van de reclame, gaat het volgens hem om gewild bedrog.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat in deze reclame niet gesteld wordt dat de Belgische vrouwen het product “goedkeuren”; er is hier nergens sprake van een goedkeuring, enkel van een aanbeveling.

Vervolgens maakt deze reclame naar de mening van de adverteerder duidelijk gewag van de bron waarop de claim stoelt. Met name vermeldt de reclame dat deze claim gebaseerd is op de aanbeveling van “52 Carrefour wedstrijddeelnemers die Pantene gekocht en gebruikt hebben, tussen april en mei 2016”. De adverteerder deelde tevens informatie mee over deze wedstrijd met aankoopverplichting en het bijhorende antwoordformulier waarmee de beoordelingen van de consumenten werden verzameld. De bewering als zouden deze consumenten de producten “waarschijnlijk gratis hebben mogen testen” is onjuist. De consumenten in kwestie hebben het product uit vrije wil gekocht, getest en beoordeeld. Hun aanbeveling is dus zeker objectief.

De klacht stelt tot slot dat het aantal consumenten die het product hebben getest, beperkt is. Hoewel het panel van consumenten inderdaad kleiner is vergeleken met zijn gebruikelijke claims gebaseerd op aanbevelingen van consumenten, meent de adverteerder echter dat een dergelijke beperkte panelgrootte geheel in lijn is met de reclamepraktijken in de sector van schoonheidsproducten.

De adverteerder is derhalve van oordeel dat deze reclame geen inbreuk maakt op de regels inzake eerlijke reclame en inzake rechtvaardiging van beweringen over cosmetische producten.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat in de spot, die reclame maakt voor Pantene Pro-V shampoo en conditioner, de commentaarstem zegt: “Aanbevolen door 96% van de Belgische vrouwen” en als tekst op het scherm verschijnt: “Pantene – Aanbevolen door 96%*”, met onderaan in kleinere letters: “*gebaseerd op 52 Carrefour wedstrijddeelnemers die Pantene gekocht en gebruikt hebben, tussen april en mei 2016”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat de beweringen met name gebaseerd zijn op de antwoordformulieren in het kader van een wedstrijd met aankoopverplichting waarbij 52 personen aangaven een product van Pantene te hebben gekocht waarvan er vervolgens 50 aangaven het (helemaal) eens te zijn met de stelling “Ik ga in de toekomst Pantene producten aanbevelen aan mijn vrienden”.

Dienaangaande is de Jury van mening dat de aldus samengestelde groep van 52 respondenten niet representatief is voor de vrouwelijke Belgische bevolking en dat de vertaling van de resultaten van de actie in kwestie naar de algemene beweringen “Aanbevolen door 96% van de Belgische vrouwen” en “Pantene – Aanbevolen door 96%”, derhalve te absoluut is rekening houdend met het op de beperkte steekproef gebaseerde beschikbare ondersteunend materiaal.

Zij is bovendien van mening dat de manier waarop de informatie ter ondersteuning van de beweringen werd verkregen, met name in het kader van een wedstrijd waarmee door de respondenten een reis kon worden gewonnen, er in casu toe zou kunnen hebben bijgedragen dat de verkregen resultaten niet objectief zijn.

Zij is tevens van mening dat de spot betrekking heeft op specifieke Pantene producten, daar waar de algemeen geformuleerde vraag op het wedstrijdformulier waarop de beweringen gebaseerd zijn niet specifieert op welke producten deze betrekking heeft, zodat evenmin afdoende wordt onderbouwd dat het de gepromote producten zouden zijn die worden aanbevolen.

Zij is ten slotte ten overvloede van mening dat de vermelding onderaan het scherm, zelfs indien deze inhoudelijk aanvaardbaar zou zijn ter ondersteuning van de beweringen in de spot – quod non, in casu onvoldoende leesbaar is opdat de consument er integraal kennis van zou kunnen nemen in normale leesomstandigheden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de beweringen “Aanbevolen door 96% van de Belgische vrouwen” en “Pantene – Aanbevolen door 96%” in de reclame van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden, wat strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht, artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code) en artikel 3.2.1 van de Detic-code inzake reclame en marketingcommunicatie voor cosmetische producten.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de beweringen in kwestie niet meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Pantene
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  14/09/2016