PROCTER & GAMBLE – 13/01/2016

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die de afwas doet en zijn zoon die tegen hem zegt: “Papa, j’aimerais tellement transformer cette bouteille de Dreft en un vaisseau spatial mais elle dure une éternité”. Men ziet vervolgens de moeder de afwas doen en de zoon die zegt: “Il en reste encore tout plein”. Als hij naar de omgedraaide fles kijkt zegt de jongen in ruimtepak al zuchtend: “Et ça continue!”. Uiteindelijk geeft zijn vader hem de lege fles. We zien de jongen in de keuken spelen met de fles die omgevormd werd tot ruimteschip.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat deze reclame gevaarlijk is aangezien ze kinderen en in het bijzonder de allerkleinsten kan aanzetten om flessen van huishoudproducten als speelgoed te gebruiken, met als gevolg vergiftigingen want als het hier een “eenvoudig” afwasmiddel is, waarom zouden ze dan niet geneigd zijn om raketten te maken met verpakkingen van bleekwater, spoelmiddel van de afwasmachine, enz., producten die erg gevaarlijk zijn.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot achtereenvolgens de vader en de moeder laat zien die de afwas doen en hun zoon die wacht tot de fles Dreft leeg zal zijn om ze om te vormen tot een ruimteschip.

We zien ook de vader die de lege fles aan het kind geeft.

De Jury is van mening dat deze tv-spot geen gevaarlijk gedrag toont en dat het scenario geen elementen bevat die strijdig zouden zijn met de veiligheidsregels. Zij is ook van mening dat de spot toont dat het kind onder toezicht van een volwassene staat.

De Jury is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat de tv-spot niet getuigt van een gebrek aan maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Dreft
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/01/2016