PROCTER & GAMBLE – 06/07/1999

Beschrijving van de reclame

De verpakking toont op de voorzijde het “Washright” symbool (tekening van een T-shirt aan een waslijn met daarop een groene laadvenster van een wasmachine afgebeeld) met een Internetadres. Vermelding van samenstelling en doseringsvoorschriften. Fost Plus pictogram.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering van het product wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. Het symbool “Washright” wordt gebruikt zonder raadgeving en kan dus laten denken dat het betrekking heeft op het product zelf en niet op een informatiecampagne over het symbool.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft de doelstellingen en de verspreidingsmodaliteiten van de Europese informatiecampagne “Washright” toegelicht. Deze campagne werd ontwikkeld in het kader van een Europese gedragscode, goedgekeurd door de Europese Commissie onder de vorm van een aanbeveling. Hij heeft onderlijnd dat zowel het teken als de naam noch een milieulogo noch een milieureclame zijn in de zin van de milieureclamecode en dat de afbeelding van het teken op de verpakkingen enkel getuigt van de toetreding tot de informatie-campagne. Er kan dus geen sprake zijn van inbreuk op de code.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend dat het logo moet beschouwd worden als een teken of symbool vallend onder de toepassing van de milieureclame- code : zowel de informatiefolder als de internetsite stellen voorschriften voor “als u bij het wassen het milieu een handje wilt helpen”, “enkele tips om het milieu een handje te helpen”, alsook verwijzingen naar gevolgen op het milieu, die zich zullen verwezen-lijken door toepassing van deze raadgevingen bij het gebruik van het logodragend product. De afbeelding van het logo op de verpakkingen bedoeld om het identificeren van de producent als deelnemer aan de voornoemde informatiecampagne, sluit niet uit dat het eveneens een promotiemiddel is voor de producten die het logo dragen. Het getuigt inderdaad van de toetreding tot een gedragscode voornamelijk gericht op de bescherming van het milieu.
Dit gezegd zijnde, heeft de Jury gemeend dat het logo zoals afgebeeld, d.w.z. zonder uitleg en enkel met vermelding van een Internetadres niet kan beschouwd worden als een inbreuk op art. 3 en 13 van de code (misleiding nopens kenmerken van een product m.b.t. gevolgen voor het milieu – symbolen die mogen misleiden, verwarring stichten of valselijk een officiële goedkeuring voorwenden). Om begrepen te worden, verwijst hij door naar een informatiebron die er zijn betekenis aan geeft.
Anderzijds en op voorwaarde dat de consumenteninformatie versterkt wordt door voortzetting en uitbreiding van de informatiecampagne, was de Jury niet van mening dat art. 5 van de code niet geëerbiedigd wordt (vermelding van eventuele bijzondere verbruiksvoorwaarden of bewijs van een voldoende voorlichting terzake). In deze omstandigheden lijkt het haar evenmin dat art. 1 zou overtreden zijn (onrechtmatig inspelen op bekommernissen voor het milieu).

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Bonux
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/07/1999