POPLIFE PRODUCTIONS – 16/10/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “Poplife presents Cheap Trick, 10 okt.09 Vooruit Gent” toont een jonge lachende vrouw met ontblote borsten. Over haar ogen bevindt zich een zwarte balk.

Motivering van de klacht(en)

Op de affiche staat een vrouw die haar tepels ontbloot. Ze is onherkenbaar door een zwart balkje over de ogen. De affiche is vrouwonvriendelijk. Ze herleidt vrouwen puur tot een object. Ze is seksistisch en denigrerend. Vrouwen zijn geen gewillige, onderdanige, steeds beschikbare, inhoudsloze seksobjecten. Vrouwen zijn geen sletten. De affiches verspreiden zo'n vrouwbeeld, en dragen bij tot een totaal foutieve beeldvorming over de vrouw. 1 op 3 vrouwen worden ooit in hun leven verkracht, misbruikt, geslagen. Vrouwen zijn geen objecten, maar personen, die evenveel respect verdienen als mannen. Het gebruik van dergelijke affiches is onethisch.

De vorige affiche was gelijkaardig. De klacht hieromtrent werd gegrond verklaard door de JEP. De JEP is een zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector. Blijkbaar hebben sommige adverteerders problemen met zelfdiscipline.

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord

Jurybeslissing

Vooreerst merkte de Jury op dat deze reclame gelijkaardig is als de vorige reclame, waarvoor de Jury reeds een beslissing tot stopzetting liet geworden aan de adverteerder in kwestie.

De Jury herhaalde derhalve haar motivering die reeds aan de adverteerder werd meegedeeld in het kader van het vorige dossier en die voor de huidige reclame eveneens zonder enige uitzondering van toepassing is:

De Jury merkte op dat « Cheap Trick » een muziekgroep is en derhalve de consument kan denken dat het gaat om een optreden van deze groep in de Vooruit in Gent. Echter blijkbaar gaat het niet om een optreden van de muziekgroep Cheap Trick, doch om een party. De Jury is van oordeel dat dit duidelijker dient vermeld te worden in de reclame in kwestie om het risico op misleiding dienaangaande uit te sluiten. Op basis van de art. 94/6 van de wet op de handelpraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om dit duidelijker te vermelden in zijn reclame.

Anderzijds merkte de Jury op dat de reclame gebruik maakt van een afbeelding van een jonge vrouw met ontblote borsten en met als titel Cheap Trick, teneinde het thema van de party in de verf te zetten. Gelet op de connotatie die de woorden cheap trick kunnen hebben (namelijk « goedkope seksbeurt »)en aangezien deze reclame dergelijke gedragingen kan banaliseren of aanmoedigen, is de Jury van oordeel dat deze reclame maatschappelijk onverantwoord overkomt, wat strijdig is met art. 1, al 2 van de ICC code.

In deze context is de Jury tevens van oordeel dat de vrouw wordt voorgesteld als een goedkoop seksobject. Zij is van oordeel dat deze afbeelding vulgair, onfatsoenlijk en vernederend overkomt voor de vrouw en een aantasting inhoudt van de waardigheid van de vrouw. Deze reclame is derhalve strijdig met art. 4, al. 1 van de Code van de Kamer van Koophandel, alsook met de JEP regels inzake de afbeelding van de mens (punten 2+3+4).

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden en derhalve deze meteen stop te zetten,alsook geen andere of nieuwe gelijkaardige reclame meer te voeren.

Overeenkomstig art. 10 van het Juryreglement, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om elke volgende campagne uitgaande van zijn firma voorafgaandelijk aan de Jury voor te leggen en dit gedurende een termijn van 6 maanden.

Aangezien deze reclame de namen en/of logo’s bevat van Vooruit Gent, Filmfestival van Gent, Studio Brussel, Maes, Coca Cola, Red Bull en MTV werden zij tevens op de hoogte gesteld worden van deze Jury-beslissing.

Er werd geen hoger beroep ingesteld en de adverteerder deelde mee niet akkoord te gaan met de Jurybeslissing.

Bij gebreke aan uitvoeringsmiddelen, werd dit dossier afgesloten.

De Raad voor de Reclame werd hiervan op de hoogte gesteld overeenkomstig art. 12 van het Juryreglement.

Adverteerder: POPLIFE PRODUCTIONS
Product/Dienst: Cheap Trick
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/10/2009