POMPES FUNEBRES DEVROYE – 17/10/2005

Beschrijving van de reclame

Tekst advertentie : Pompes Funèbres Devroye. Le seul funérarium de Wavre. A votre service depuis 50 ans, entreprise créée en 1955 par Jean Devroye. Funérarium gratuit. Avenue des Acacias 21, 1300 Wavre. Funérailles pour tout budget. Sur Wavre, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux et toutes régions. Gestion d'assurances obséques : à partir de 15€/mois. 7J/7J -24H/24H. Appel gratuit 0800/925.13. www.pfdevroye.com . Service et humanité sont synonymes de qualité.

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit van de vermelding “funérarium gratuit”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder diende een vraag om voorafgaandelijk onderzoek in bij de Jury aangaande de conformiteit van de vermelding «funérarium gratuit - gratis funerarium» in de advertentie in kwestie , meer bepaald de conformiteit ervan met de commerciële wetgeving terzake en de deontologische beroepscode.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat een vraag om voorafgaandelijk onderzoek enkel ontvankelijk is voorafgaandelijk aan de verspreiding van de reclame die bovendien in beraad dient gehouden te worden tot het besluit van het onderzoek van het dossier (art. 9 reglement).

Aangezien deze reclame reeds verschenen was, heeft de Jury van deze advertentie kennis genomen in het kader van art. 7,3 van haar reglement (na verspreiding van de reclame en op initiatief van de Jury).

Niettegenstaande de Jury niet bevoegd is om de deontologische beroepscode van begrafenisondernemers toe te passen, noch om concurrentiële geschillen te behandelen, heeft zij toch de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 93 WHPC. Dit artikel behoort tot de soevereine beoordeling van de Hoven en Rechtbanken.

Op voorwaarde dat de formule « funérarium gratuit » zoals weergegeven in de advertentie in kwestie niet beschouwd wordt als een daad strijdig met de eerlijke handelspraktijken , was de Jury van oordeel dat het noodzakelijk is dat de voorwaarden waaronder dewelke het funerarium gratis is, dienen vermeld te worden. Bij gebreke daaraan en op basis van de 23,2° WHPC en art. 3 en 5 van de IKK code, heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen.

De adverteerder stelde voor de advertentie te wijzigen als volgt :
Funérarium gratuit*.
* : entrée et séjour à notre funérarium inclus sans supplément de prix dans chaque prestation de funéraille commandée.

De Jury is van oordeel dat deze wijziging beantwoordt aan haar aanbeveling, zijnde het feit dat de advertentie de voorwaarden waaronder het funerarium gratis is, vermeldt.

Zij heeft tevens opnieuw de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat dit advies geldt onder de voorwaarde dat de formule “funérarium gratuit” zoals weergegeven in de advertentie niet beschouwd wordt als een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De Jury heeft er tevens aan herinnerd dat zij niet bevoegd is om de deontologische beroepscode van begrafenisondernemers toe te passen, noch om concurrentiële geschillen te behandelen.

Adverteerder: POMPES FUNEBRES DEVROYE
Product/Dienst: Gratis funerarium
Media: Dagblad
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  17/10/2005