POKERSTARS – 25/09/2009

Beschrijving van de reclame

De verschillende Tv spots brengen elk een Pokerstarprof in beeld met vermelding van de naam, gevolgd door beelden van wedstrijden (poker, sport, …)
Voice-over: “Leer gratis pokeren bij pokerstars.net, de grootste pokersite ter wereld en ontdek de Poker Star in jou.” Terzelfder tijd zien we de tekst: “Grotere toernooien, betere toernooien, gratis toernooien” en “Pokerstars.net, Ontdek de Poker Star in jou”
Tijdens de hele spot, tekst onderaan in kleine letters: “Dit is geen goksite. Speel gratis”.

Motivering van de klacht(en)

Dagelijks wordt er om 00 h 35 op de televisie een pokerprogramma uitgezonden met onverholen reclame voor illegaal internet pokersite pokerstar.com. Dit gebeurt weliswaar via hun "leersite" pokerstars.net maar de link naar de betaalsite is overduidelijk. De klager vestigt de aandacht op het feit dat hij onlangs door de Jury in het gelijk werd gesteld ivm met een identieke zaak.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de website www.pokerstars.net beheert die uitsluitend gericht is op het (gratis) aanleren van het pokerspel. Volgens de klager, komt de reclame voor www.pokerstars.net neer op het maken van reclame voor www.pokerstars.com (wat voor verwarring zou zorgen bij de televisiekijkers), een site die illegaal zou zijn en waardoor de reclame zelf ook illegaal zou zijn.

De adverteerder heeft de aandacht gevestigd op volgende punten:

1. Wat betreft het Belgische recht (in de veronderstelling dat het in deze zaak van toepassing is), is zijn activiteit volledig legaal aangezien hij er zich toe beperkt een educatief instrument aan te bieden, dat bovendien gratis is. Daarenboven bestaat er geen enkele mogelijkheid om voor geld te spelen; er is ook geen promotie voor betalende goksites.
2. Wat betreft de deontologie, lijkt het hem conform met alle toepasbare regels op nationaal en internationaal niveau.
3. Anderzijds zijn de inhoud en het voorwerp van huidige klacht gelijkaardig aan de klacht die voordien aan de Jury werd voorgelegd of er worden minstens dezelfde vragen gesteld aangaande de huidige klacht.

De adverteerder deelde nog enkele bijkomende bemerkingen mee mbt het beweerde risico tot verwarring ingeroepen door de klager. Het verbaasde hem daar de reclame uitdrukkelijk enkel over de gratis oefensite www.pokerstars.net gaat. De investering in reclame heeft net tot doel dat het publiek de URL van de website onthoudt zonder dat men een zoekmachine moet gebruiken om toegang te krijgen tot de site.

De reclame is inderdaad gericht op een publiek dat gratis willen leren pokeren. Het reclameconcept berust op de promotie van poker als een leuke en recreatieve sport. Indien dit publiek per vergissing naar de site www.pokerstars.com zou surfen, wordt het meteen duidelijk dat het gaat over een andere site die geen gratis opleiding biedt.

Daarenboven is op de site www.pokerstars.net geen enkele vermelding mbt de betaalsite (www.pokerstars.com) aanwezig en op geen enkel moment kan men geld inzetten op deze site die gebaseerd is op kosteloosheid.

Bovendien werden er pedagogische vermeldingen met betrekking tot een verantwoord spel (www.pokerstars.net/about/responsible-gaming) toegevoegd op de gratis site www.pokerstars.net, hoewel deze activiteit legaal en onbeperkt is. Volgens de adverteerder zouden deze voorzorgsmaatregelen moeten volstaan om aan te tonen hoezeer hij bekommert is over de deontologische aspecten verbonden aan het spel. Op de site www.pokerstars.com, worden de inlichtingen over het verantwoordelijke spel nog meer verstrekt en opgevolgd door instellingen ter bestrijding van gokverslaving (www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/).

Tot slot berust het onderscheid tussen de twee websites ook op de verschillende legale structuren: Rational Poker School Limited voor www.pokerstars.net en Rational Entertainment Entreprises Limited voor www.pokerstars.com.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de TV spots in kwestie reclame wordt gemaakt voor Pokerstars.net, een gratis pokersite.

De Jury verwijst naar het advies dat de kanspelcommissie in maart 2009 heeft uitgebracht in een gelijkaardig dossier en waarnaar de klager verwees in zijn klacht.

De kansspelcommissie stelde het volgende:

Hoewel er op de “.net-site” niet voor geld gespeeld wordt, staat deze in rechtstreekse verband met de “.com-site”, alwaar wel voor geld gespeeld wordt.

Kansspelen via internet zijn verboden in België ingevolge artikel 4 van de kansspelwet van 7 mei 99 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers: “het is verboden, onder welke vorm, op welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook, één of meer kansspelen of kansspelinrichtingen te exploiteren tenzij die overeenkomstig deze wet zijn toegestaan. Niemand mag zonder voorafgaande vergunning van de kansspelcommissie één of meer kansspelen of kansspelinrichtingen exploiteren.

Krachtens artikel 64, 2 ° worden tevens gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en met een boete van 26 euro tot 25 000 euro of met één van die straffen alleen: “2° eenieder die op welke wijze ook reclame maakt of spelers werft voor een kansspelinrichting die bij wet is verboden of krachtens de wet niet uitdrukkelijk is toegestaan, of voor een daarmee vergelijkbare, in het buitenland gevestigde inrichting.”

De Kansspelcommissie besliste eind vorig jaar om de sites met .net gelijk te stellen met de sites .com.

Wij hebben hier dus inderdaad wel degelijk te maken met onwettelijke reclame.

De Jury heeft vastgesteld dat er ook in casu een .com versie bestaat. Indien men via google “pokerstars” intikt, krijgt men als eerste optie pokerstars.com te zien.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame wel degelijk de achterliggende bedoeling heeft om spelers te werven voor de betalende site, hetgeen bij wet verboden is.

Gelet hierop en uiteraard rekening houdend met het advies van de kansspelcommissie (03/2009), heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om TV spots voor pokerstars.net stop te zetten.

De adverteerder stelde hoger beroep in tegen de beslissing van de Jury in eerste aanleg en formuleerde de volgende grieven:

1.de bewering dat “deze reclame wel degelijk als achterliggende bedoeling zou hebben om spelers te werven voor de betalende site, hetgeen bij wet verboden is”, is volgens de adverteerder zowel in feite als in rechte niet correct:
a. In feite:
-omdat deze bewering niet gebaseerd is op precieze en tastbare elementen
-het feit dat via de zoekmotor google de website pokerstars.com als eerste optie verschijnt is geenszins te wijten aan de adverteerder zelf.
-deze bewering vergeet dat het pokerspel niet unaniem beschouwd wordt als een kansspel, maar vaak geanalyseerd wordt als een denkspel en het is derhalve legaal om dit online aan te bieden als educatief instrument zonder dat er geldinzet mogelijk is.

b. in rechte:
-de beslissing neemt voor waar aan dat de wet inzake kansspelen van toepassing is, terwijl dit betwistbaar is en de JEP overgaat tot de interpretatie van een wet, wat haar rol niet is en strijdig is met art 2 van haar reglement.
- de verwijzing naar het advies van de kansspelcommissie is niet pertinent daar deze commissie geen administratieve jurisdictie is die juridisch bindende beslissingen kan uitspreken , noch beslissingen met gelijkaardige gevolgen mbt de interpretatie van de wet.

2. De adverteerder roept het principe van vrije meningsuiting is zoals ingeschreven en gegarandeerd door art. 19 van de grondwet art.10 van Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

3.De beslissing houdt eenvoudigweg de stopzetting van de spots in, terwijl er minder restrictieve remedies hadden kunnen voorgesteld worden, zoals bijvoorbeeld een boodschap op het scherm in kleine letters die aangeeft « deze reclame kan geenszins beschouwd worden alse en aansporing tot deelname aan een betalend spel ».Bijgevolg is deze beslissing disproportioneel tav de voorgestelde remedie.

De klager antwoordde als volgt op het verzoekschrift hoger beroep:
Het gaat om het opzet: er zitten profs met logos van pokerstars voor fortuinen te spelen. De reclame is overduidelijk een zinspeling op het echte werk. Pokerstars.net heeft helemaal dezelfde lay-out en basisstructuren als pokerstars.com. De . net website werd overduidelijk opgericht om wereldwijd via een dure truc reclame te kunnen maken voor hun echte goksite. Deze illegale miljardenindustrie spaart kosten nog moeite om salonfähig over te komen en probeert zelfs nog een educatief tintje aan haar bezigheden te geven via een leersite. Pokerstars is bovendien gelocaliseerd op het eiland Mann, wat ook al iets vertelt over deze gokindustrie die zich vestigt in belastingsparadijzen om hun zogenaamde eerlijke business uit te oefenen.

Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID

De Jury heeft vastgesteld dat aan de ontvankelijkheidsvereisten voldaan werd en heeft derhalve het hoger beroep ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury in hoger beroep heeft dit dossier onderzocht, rekening houdend met de argumenten van beide partijen.

Vooreerst heeft de Jury nota genomen van de grieven van de adverteerder.

Mbt de eerste grief (betwisting in feite en in rechte)

De Jury in hoger beroep noteert dat de adverteerder de Jurybeslissing d.d. 6 augustus 2009 (“dat deze reclame wel degelijk de achterliggende bedoeling heeft om spelers te werven voor de betalende site, hetgeen bij wet verboden is”) in feite en in rechte betwist.

Zij is van oordeel dat de Jurybeslissing in eerste aanleg wel degelijk op precieze en tastbare elementen gebaseerd is (advies Kansspelcommissie en vaststelling dat Google als eerste optie pokerstars.com weergeeft).

De bewering dat de resultaten die via Google bekomen worden niet te wijten zijn aan de adverteerder zelf, wordt door de Jury als irrelevant beschouwd. Er kan bezwaarlijk gesteld worden dat consumenten na het zien van de spot(s) geen gebruik zouden maken van zoekmotors zoals Google en bijgevolg niet terecht kunnen komen op de .com versie.

Beide versies (zowel .net versie als .com versie) hebben dezelfde look and feel:
-dezelfde zwarte balk waarin dezelfde naam “PokerStars” (met de letter “o” in de vorm van schoppen met ster) wordt vermeld, waarbij enkel de extensie (.net of .com) verschilt.
-dezelfde afbeelding is aanwezig waarbij 6 dezelfde mensen rond een pokertafel zitten.

Een pokerspel dient inderdaad niet automatisch beschouwd te worden als een kansspel, maar in casu zijn er duidelijk objectieve elementen aanwezig die erop wijzen dat er een onderliggende bedoeling aanwezig is om via de .net versie spelers te werven voor de .com versie. Dit had minder voor de hand liggend geweest indien het om een totaal andere benaming en opmaak van website had gegaan, wat in casu niet het geval is.

De Jury van hoger beroep is tevens van oordeel dat de Jury in eerste aanleg zich terecht gebaseerd heeft op en verwezen heeft naar het advies van de Kansspelcommissie, een officieel adviesorgaan dat wel degelijk bevoegd is om in deze materie advies te verstrekken en beslissingen te formuleren. Zoals vermeld stelt deze Commissie de .net sites gelijk met de .com sites.

Conclusie: alle elementen opgeworpen onder de eerste grief worden door de Jury in hoger beroep verworpen.

M.b.t de tweede grief (vrije meningsuiting)

De JEP heeft als taak om de wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen terzake toe te passen, hetgeen zij in casu gedaan heeft.

Het gaat om een Belgische wet die ook voor de volksgezondheid (gokverslaving) van belang is.

De Jury in hoger beroep is dan ook van oordeel dat het recht op vrije meningsuiting geen vrijgeleide vormt om de specifieke wettelijke bepalingen terzake niet te moeten respecteren, zoals het verbod reclame te maken voor illegale kanssspelen

De Jury in hoger beroep verwerpt derhalve deze grief.

M.b.t. de derde grief (mildering van de Jurybeslissing, minder restrictieve uitspraak).

Aangezien de Jury in hoger beroep tevens van oordeel is “dat deze reclame wel degelijk de achterliggende bedoeling heeft om spelers te werven voor de betalende site, hetgeen bij wet verboden is (art. 4 en 64,2° kansspelwet)”, heeft zij gemeend dat de beslissing niet hoort gemilderd te worden. De reclame is in strijd met de wetgeving in kwestie en dient in zijn geheel stopgezet te worden.

De Jury in hoger beroep verwerpt derhalve deze grief.

Besluit

De Jury in hoger beroep bevestigt de beslissing van de Jury in eerste aanleg. Zij heeft derhalve de adverteerder verzocht om deze Tv spots voor Pokerstars.net niet meer uit te zenden.

Het verzoek tot hoger beroep wordt derhalve ongegrond verklaard.

Deze beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij uitzending van de spots heeft laten stopzetten op alle Belgische Tv-zenders en dit zolang de huidige wetgeving inzake kansspelen van toepassing blijft of de omstandigheden ongewijzigd blijven.

Adverteerder: POKERSTARS
Product/Dienst: www.pokerstars.net
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/09/2009