PLATEFORME PREVENTION SIDA – 18/06/2013

Beschrijving van de reclame

De spots tonen respectievelijk een blanke vrouw en een zwarte man die de liefde bedrijven onder de douche, twee mannen op een bed in een hotelkamer (de ene in jeans met ontbloot bovenlijf, de andere in een slip en een T-shirt) en een vrouw die in haar living voor de pc zit. De tekst van de volgende chat verschijnt op het scherm:
« Lola957095: Et si on continuait en live ?.. J’ai tres envie
BeauGosse69: Mmmmmm.. pourquoi pas ce soir ????
Lola957095: Chez moi … dans une heure ?
BeauGosse69: J’arrrrrive ! ».
De vrouw staat op om de gordijnen te sluiten.

Op het einde van de spots hoort men de volgende voice-over: « C’est où, avec qui et comme vous voulez, mais toujours protégés. SIDA et IST, utilisez un préservatif et faites-vous dépister. Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles » en men ziet de volgende tekst op het scherm: « C’est où, avec qui, comme vous voulez, mais toujours protégés. SIDA & IST*. Utilisez un préservatif et faites-vous dépister. *Infection Sexuellement Transmissible ». Afbeelding van een condoom. Logo van het Plateforme Prévention Sida en www.preventionsida.org. Vervolgens het logo van de Fédération Wallonie-Bruxelles en « Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles ».

Motivering van de klacht(en)

De klager is diep geschokt door het feit dat onze bewindslieden, onder het mom van het geven van informatie over noodzakelijke voorzorgen die op legitieme wijze ter kennis kan worden gebracht op de juiste plaatsen (maar dan met terughoudendheid om te vermijden verschillende dingen op één hoop te gooien), aanzienlijke sommen uitgeven voor boodschappen die dermate slecht op een doelgroep gericht zijn, dermate onbeholpen uitgedrukt zijn dat ze zouden kunnen worden gelijkgesteld met een daadwerkelijke aanzetting tot ontucht. De voorbeelden zijn even slecht als misplaatst ten opzichte van de gewenste context. Er is geen enkel kritisch element in deze spots, niets dan mooie beelden zonder inhoud die ten overstaan van de jongsten nieuwe gedragingen banaliseren en hen ertoe aanzetten, omwille van de verwarring tussen de waarden van de liefde, voor allen, en de beschreven gedragingen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft bevestigd dat de Minister haar akkoord heeft verleend voor de heruitzending van deze campagne in 2013, maar steeds met de dwingende voorwaarde van uitzending na 22 uur teneinde de jongste kijkers te vrijwaren. Hij heeft tevens het evaluatierapport van de campagne meegedeeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft er vooreerst nota van genomen dat het gaat om een sensibiliseringscampagne met betrekking tot een probleem van volksgezondheid die gericht is op volwassenen en dat de spots niet werden uitgezonden voor 22 uur.

De Jury heeft vastgesteld dat de slogan van de campagne is: « C’est où, avec qui et comme vous voulez, mais toujours protégés », gevolgd door de boodschap: « SIDA et IST, utilisez un préservatif et faites-vous dépister ».

De Jury is van mening dat de slogan geen oordeel velt over de relatie zelf tussen twee personen en betrekking heeft op alle soorten relaties. De boodschap die men ingang wil doen vinden – met name de noodzaak om zich te beschermen en om zich te laten testen – heeft betrekking op de seksuele daad zelf en op een probleem van volksgezondheid en vloeit duidelijk voort uit de gehanteerde slogan.

De Jury is van oordeel dat de slogan niet in strijd is met de geldende fatsoensnormen en niet geïnterpreteerd kan worden als een aanzetting tot ontucht.

Met betrekking tot de verschillende scènes van de TV-spots, is de Jury van mening dat deze de realiteit tonen van hedendaagse seksuele relaties, zonder een waardeoordeel te vellen over de verschillende relaties die in beeld worden gebracht. Zij is evenzeer van mening dat deze scènes geen elementen bevatten die inbreuk doen op de menselijke waardigheid en evenmin de getoonde gedragingen banaliseren.

Rekening houdend met de restrictie op het vlak van de uitzenduren, die met zich meebrengt dat vermeden wordt dat de spots door kinderen zouden worden gezien, is de Jury van oordeel dat de spots niet van aard zijn om in te druisen tegen de geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PLATEFORME PREVENTION SIDA
Product/Dienst: Campagne inzake condoomgebruik en opsporing
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/06/2013