PIZZA BELGIUM – 07/03/2019

Beschrijving van de reclame

De beelden en de voice-over stellen eerst de 4-kazenpizza voor.
Men ziet vervolgens de bezorgers op hun scooter en daarna het onlinebestelscherm op een laptop, smartphone en tablet. De volgende beelden tonen personen die de deur openen voor een bezorger en vervolgens de pizza’s opeten.
VO: “Wij zijn er klaar voor. Bestel nu online op pizzahut.be en wij komen je pizza met plezier brengen. Bestel nu de 4-kazenpizza voor slechts 6,95€. Surf naar pizzahut.be.”
Als de spot de pizza in kwestie toont, ziet men onderaan rechts, in zwarte letters in een witte cirkel: “per medium bij afhalen” en in het groot “6€95*”. En daaronder in kleine letters “*8,95€ per medium bij levering”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de adverteerder zijn klanten uitnodigt om de pizza’s te laten leveren. Hij voegde toe dat er geen enkele vermelding is van een afstandslimiet, maar dat dit wel het geval is. Als hij op internet bestelt, krijgt hij, nadat hij zijn adres heeft ingevoerd, de volgende boodschap: “Sorry, wij kunnen niet op dit adres leveren, wil je liever afhalen?”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat op het einde van de tv-spot duidelijk wordt verwezen naar de website pizzahut.be en dat het uiteraard zo is dat zijn levergebied niet volledig België beslaat, maar vooral de grotere steden. Als men het leveradres ingeeft op zijn website weet men onmiddellijk of men in aanmerking komt voor levering of niet. Daarnaast promoot hij steeds gelijktijdig een aanbod om af te halen, waarvan elke klant in België kan profiteren.

Hij begrijpt echter de zienswijze van de tv-kijker die deze klacht neerlegde en zal bij een gelijkaardige toekomstige promotie duidelijker vermelden dat levering enkel kan binnen zijn leverzones.

Naar aanleiding van de klacht wenste de Jury tevens te onderzoeken of de manier waarop de respectievelijke prijzen per mediumpizza bij afhalen en bij levering weergegeven worden in de reclame al dan niet van aard is om de consument te misleiden, en dit conform artikel 8 van haar Reglement.

De adverteerder deelde in dit verband mee dat de spot op het einde de promopizza toont met een witte prijsbol met de prijs 6,95€. In deze prijsbol wordt volgens hem ook duidelijk gespecifieerd dat deze prijs geldt voor een mediumpizza bij afhalen. Daarnaast wordt de duurdere prijs 8,95€ bij levering in subtitel vermeld. Ook daar staat bij vermeld dat deze prijs geldt voor een medium bij levering.

Dit type van prijscommunicatie gebruikt hij in zes verschillende tv-commercials en dit sinds mei 2017. Tot hiertoe ontving hij hierover geen bemerkingen. Daarom ging hij er tot hiertoe van uit dat deze prijscommunicatie duidelijk is voor de consument.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot die promotie voert voor de 4-kazenpizza voornamelijk de nadruk legt op de levering, via de beelden die de nadruk leggen op de bezorgers op de scooters en op de personen die de deur openen voor de bezorger en via de voice-over die de levering eveneens zeer uitdrukkelijk vermeldt: “Nous sommes prêts à livrer votre commande.” en “Nous vous livrerons votre pizza avec plaisir.” in de Franstalige versie en “Wij zijn er klaar voor. (…) en wij komen je pizza met plezier brengen” in de Nederlandstalige versie.

De Jury is dus van mening dat de reclame uitnodigt om online te bestellen door voornamelijk de leveringsdienst te benadrukken.

Ingevolge de klacht en het antwoord van de adverteerder, heeft zij er terdege nota van genomen dat deze dienst niet heel België beslaat, maar vooral de grote steden en dat de klant tijdens de online bestelling geïnformeerd wordt over het feit of zijn adres deel uitmaakt van de leveringszones of niet.

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot het bestaan van voorwaarden met betrekking tot de levering niet vermeldt. Zij is echter van mening dat in deze spot die specifiek gaat over levering, als er voorwaarden van toepassing zijn, deze vermeld dienen te worden in de reclame zelf of dat minstens het bestaan ervan dient te worden vermeld.

De Jury heeft vervolgens conform artikel 8 van haar Reglement tevens de manier waarop de prijs van de gepromote pizza gecommuniceerd wordt in de spot in kwestie onderzocht.

Zij heeft vastgesteld dat om deze prijs aan te geven, het bedrag “6€95*” in het groot vermeld wordt op het scherm in zwarte letters in een witte cirkel, met de vermelding “per medium bij afhalen” en dat de spot onderaan het beeld, in erg kleine letters, “*8,95€ per medium bij levering” vermeldt, waarbij de voice-over echter enkel de prijs van 6,95 euro vermeldt.

Enerzijds is de Jury van mening dat in deze spot die voornamelijk de geleverde pizza viseert, het de prijs van deze laatste is die meer prominent zou moeten zijn dan deze van de afhaalpizza, die niet specifiek vermeld wordt in de spot, teneinde geen verwarring te creëren bij de consument.

Anderzijds is zij in ieder geval van mening dat de vermelding in kleine letters onvoldoende duidelijk verschijnt opdat de kijker er kennis van zou kunnen nemen in normale leesomstandigheden. In het algemeen, moet de informatie vermeld worden in een voldoende leesbare lettergrootte en in een voldoende contrasterende kleur. De duur van de verschijning moet de kijker toestaan om het geheel van de informatie te lezen zonder dat hij moet wachten op een heruitzending van de reclame om er volledig kennis van te nemen.

Gelet op het voorgaande, is de Jury derhalve van oordeel dat de Tv-spot in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op deze punten in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de reclame zal wijzigen.

Adverteerder: PIZZA BELGIUM
Product/Dienst: Pizza Hut
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  07/03/2019