PINK LADY – ROSSEL – 16/05/2018

Beschrijving van de reclame

Op de startpagina van de website van de krant ziet men een foto van een boomgaard met daaronder de vermelding “Présenté par Pink Lady” en daarnaast “Sans lui, vos pommes préférées n’auraient pas le même goût” en “La qualité d’une pomme dépend de son terroir”.
Door te klikken komt men op een pagina met, onder de titel “La qualité d’une pomme dépend de son terroir”, een artikel over de appel in kwestie evenals een foto. Het artikel eindigt met de zin “Retrouvez ici les autres engagements de Pink Lady pour le terroir.” met een link naar de website van de adverteerder.
Links de vermelding “Présenté par Pink Lady®” en de symbolen van verschillende sociale media.
De klager heeft op het symbool van Facebook geklikt om de inhoud in kwestie te delen en heeft de afbeelding gecommuniceerd die hij kreeg met de foto, de titel van het artikel en het begin van het artikel en daaronder de vermelding “lesoir.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de startpagina van de website van de krant Le Soir met een artikel dat in feite een publireportage is. Volgens hem is er niets dat aangeeft dat het om een reclame gaat en is het risico op verwarring met de echte redactionele inhoud van de redactie van Le Soir groot voor een onoplettende lezer. Enkel de dubbelzinnige vermelding “présenté par Pink Lady”, discreet ingevoegd aan de linkerkant, ver van de titel, kan een aanwijzing zijn, maar dit is volgens hem duidelijk onvoldoende. Hij voegde toe dat het niet aan de lezer is om te moeten zoeken of het om een redactioneel artikel gaat of niet en dat het verschillende lettertype niet ingeroepen kan worden aangezien niets op de pagina of elders aangeeft dat dit soort lettertype voorbehouden is voor publireportages en de meerderheid van het publiek geen aandacht schenkt aan dergelijke typografische nuances. Volgens hem bestaat er dus de wil om deze inhoud te laten doorgaan voor wat hij niet is en is dit de verantwoordelijkheid van de online redactie van Le Soir en zijn uitgever, des te meer daar wanneer men deze inhoud deelt op Facebook bijvoorbeeld, deze zonder enige andere vermelding verschijnt dan deze van Soir.be.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de naam van het merk wel degelijk hernomen wordt bovenaan links van het artikel zoals voorzien voor dit type artikel en dat de naam Pink Lady® nog hernomen wordt in het eerste onderdeel voor de foto. Hetzelfde geldt voor de teaser van het artikel.
Volgens de adverteerder is het artikel duidelijk geïdentificeerd en blijkt duidelijk dat de publireportage opgesteld en uitgewerkt werd door het medium in samenwerking met de adverteerder.

Het medium deelde mee dat dit stuk Native Advertising geproduceerd en voorgesteld werd door het merk Pink Lady®. Zoals voor alle Native Advertising advertenties op zijn website is er een identificatie, in dit geval “Présenté par Pink Lady” aanwezig zowel op de startpagina als op de gelinkte pagina met de advertentie in de vorm van een artikel, gepresenteerd in een andere opmaak dan deze van de artikels van de nieuwswebsite. Het medium bevestigt aldus te voldoen aan de voorschriften van artikels 9 en 10 van de ICC Code.
Wat betreft het aspect van de klacht dat betrekking heeft op het delen van de informatie, op Facebook (bijvoorbeeld), door de klager zelf, deelde het medium het volgende mee:
- Elk nieuwsmedium is helaas afhankelijk van de middelen die uitgewerkt worden door de zogenaamde sociale platformen of media.
- Elke internetgebruiker die eender welke inhoud kopieert, afkomstig van een nieuwsmedium, en deze reproduceert op andere media, neemt de verantwoordelijkheid voor deze publicatie en verspreiding, zowel inzake intellectueel eigendomsrecht als wat betreft ethiek, deontologie, enz.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de publicatie en de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat men op de startpagina van de website van het medium een foto zag van een boomgaard met daaronder de vermelding “Présenté par Pink Lady” en daarnaast “Sans lui, vos pommes préférées n’auraient pas le même goût” en “La qualité d’une pomme dépende de son terroir”. Als men klikte kwam men op een pagina met, onder de titel “La qualité d’une pomme dépende de son terroir”, een artikel over de appel in kwestie evenals een foto en links de vermelding “Présenté par Pink Lady®”.

Ingevolge de antwoorden van de adverteerder en het betrokken medium heeft zij er nota van genomen dat deze bevestigen dat het om reclame-inhoud gaat, met name om native advertising.

De Jury heeft het dossier onderzocht in het kader van artikel 9 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code) dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat wanneer een reclameboodschap verschijnt in een medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze ook direct herkenbaar moet worden voorgesteld als reclame.

De Jury is van mening dat het publicitaire karakter van de onderzochte inhoud duidelijk herkenbaar is gelet op de aanwezigheid van de vermelding “Présenté par Pink Lady” op de startpagina van de website en de vermelding “Présenté par Pink Lady®” links naast de commerciële communicatie in kwestie. Volgens haar laten deze vermeldingen de gemiddelde consument toe om de inhoud in kwestie duidelijk en direct te herkennen als reclame-inhoud ten opzichte van de redactionele inhoud die aanwezig is op dezelfde website.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Wat daarentegen de opmerking van de klager betreft met betrekking tot het delen van de inhoud in kwestie via Facebook, heeft de Jury vastgesteld dat de voormelde aanduidingen, die toelaten om het publicitaire karakter van de communicatie te herkennen, niet meer aanwezig waren bij de foto of de tekst.

Zij heeft er nota van genomen dat de vermelding “lesoir.be” aanwezig is en dat men als men op de inhoud klikt op de pagina van de website van het medium komt waar de voormelde aanduidingen wel aanwezig zijn.

De Jury is echter van mening dat de reclame-inhoud, eenmaal gedeeld op sociale netwerken, eveneens dient te voldoen aan het voorschrift van artikel 9 van de ICC Code. Volgens haar kan de reclame-inhoud in kwestie niet duidelijk en direct als dusdanig worden herkend gelet op het verdwijnen van de voormelde aanduidingen.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling heeft de Jury de adverteerder en het medium verzocht om de reclame te wijzigen door de nodige maatregelen te nemen opdat het duidelijk en direct herkenbare karakter van de reclame-inhoud in kwestie aanwezig blijft eenmaal deze inhoud gedeeld wordt op sociale netwerken. Bij gebreke hieraan heeft ze verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden. In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de reclame in kwestie niet meer verspreid wordt.

De Jury brengt in herinnering dat, conform artikel 23 van de ICC Code, de adverteerder de algemene verantwoordelijkheid draagt voor zijn reclame, met inbegrip van de naleving van de regels met betrekking tot de identificatie van de reclame zoals bepaald in onder andere artikel 9 van de ICC Code, maar dat dit de verantwoordelijkheid van de uitgever met betrekking tot de naleving van de door de Code voorgeschreven regels niet wegneemt.

Gevolg

De adverteerder en het medium hebben bevestigd dat de reclame in kwestie niet meer verspreid wordt en dat ze rekening zullen houden met de Jurybeslissing voor de toekomst.

Adverteerder: PINK LADY - ROSSEL
Product/Dienst: Pink Lady appel
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  16/05/2018