PERNOD RICARD BELGIUM – 19/05/2010

Beschrijving van de reclame

De Ricard Rally bestaat erin om de studenten uit te nodigen om 7 cafés te bezoeken, waar ze recht hebben op een gratis glas Ricard indien ze een T-shirt dragen dat door Ricard gesponsord werd en dat voor 10€ kan aangekocht worden bij de studentenclub of in de deelnemende bars.

Motivering van de klacht(en)

Ricard heeft een studentenavond gesponsord, met het volgende principe: de studenten ontvangen een T-shirt waarop de bars vermeld staan die aan de actie deelnemen. De student moet daarna zoveel mogelijk van deze bars aandoen om er, na het drinken van een Ricard, een stempel te krijgen die gratis toegang geeft tot een feestje dat wordt georganiseerd in de FUCaM.

Deze vervolging is gebaseerd op het Convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken, en meer in het bijzonder op artikel 3.1. Voor de toepassing van dit convenant wordt als reclame beschouwd: elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van alcoholhoudende dranken te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen.

Volgens de klager is de gevoerde actie duidelijk in strijd met deze regels.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde volgende informatie mee:

De adverteerder heeft eerts enkele verduidelijkingen aangebracht inzake de neergelegde klacht. Bepaalde elementen ten laste kloppen niet:
1/ Er wordt gezegd dat “de studenten een T-shirt ontvangen”, maar dit T-shirt, gemaakt door de CEFUC, wordt door de CEFUC te koop aangeboden in de bars of bij de club zelf, aan 10 €.
2/ Er wordt gezegd dat “de student het maximum aantal bars moet aandoen om een stempel te krijgen na consumptie van een glas Ricard”. In feite echter waren er zeven cafébazen die optraden als partners van de operatie, en werd per café één enkel glas Ricard aangeboden, wat volstond om een stempel te krijgen.
3/ Het aanbrengen van stempels op het T-shirt was niet vereist om toegang te verkrijgen tot het feestje dat volgde op de Ricard Rally, en waarmee Pernod Ricard Belgium niets te maken heeft. Maar de klacht laat het tegenovergestelde uitschijnen.

Betreffende de communicatie
Het is de CEFUC die het evenement organiseert. Hij is de “verantwoordelijke uitgever” van de communicatie. Pernod Ricard Belgium beschikt niet over het communicatiemateriaal.

Betreffende de “Ricard Rally”
-In de stad Bergen heeft een evenement plaatsgevonden, georganiseerd door de studentenclub CEFUC, die actief is in de schoot van de FUCaM.
-Dit evenement, waarmee het rectoraat van de universiteit ingestemd heeft, bestaat uit een rally. T.t.z.: de studenten worden uitgenodigd om 7 cafés te bezoeken tussen 15u. en 20u.
-De CEFUC heeft Pernod Ricard Belgium gevraagd sponsor te zijn.
-Het merk Ricard is op de volgende manier aan deze actie gelinkt:
In elke bar kunnen de studenten een glas Ricard drinken. Daarvoor moeten ze, bij de studentenclub of in de deelnemende bars, een T-shirt kopen waarop het logo van Ricard staat en de naam van de zeven bars. Dit T-shirt kan dienen als toegangsticket tot een feestje dat plaatsheeft vanaf 20 u.op de universiteitscampus. Dit feestje wordt georganiseerd door de CEFUC en het merk Ricard is hierbij niet betrokken.
-Vertegenwoordigers van Pernod Ricard Belgium zijn aanwezig van 15 u. tot 20u., om te waken over de goede gang van zaken.
-Een hostess is aanwezig in elk café om het T-shirt af te stempelen.
-De CEFUC werkt professioneel. In elke bar was overigens een verantwoordelijke van de club aanwezig, belast met de goede gang van zaken.
-Pernod Ricard Belgium heeft de CEFUC laten weten dat het de laatste keer was dat Ricard zou deelnemen.

Betreffende de klacht
Het principe van de rally’s bestaat al 20 jaar. Dit evenement, dat gewoonlijk georganiseerd wordt tussen 15 u. en 20 u., wordt, voor zover de adverteerder bekend is, niet officieel in vraag gesteld, omdat het deel uitmaakt van de tradities en gewoonten van de studentenwereld.
Er moet benadrukt worden dat Pernod Ricard Belgium niet vaak aanwezig is in deze rally’s, die in heel het land worden georganiseerd.

Pernod Ricard Belgium heeft bevestigd wat het al heeft laten weten aan de organisatoren en aan klager: Pernod Ricard Belgium zal in de toekomst weigeren nog betrokken te worden bij acties zoals studentenrally's.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat Pernod Ricard Belgium een actie heeft gesponsord die georganiseerd werd door een studentenvereniging en er in bestond gratis een glas Ricard aan te bieden aan studenten in 7 deelnemende bars, op voorwaarde dat ze een T-shirt kochten waarop de logo’s van Ricard en van de deelnemende bars afgedrukt stonden, en dat aan de prijs van 10€.

De Jury is van oordeel dat een dergelijke actie strijdig is met artikel 3.1 van het Convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken, dat bepaalt dat reclame niet mag aanzetten tot onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit mag aanmoedigen.

De Jury is eveneens van mening dat deze actie niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk en professioneel verantwoordelijkheidsgevoel, wat strijdig is met art.1, al.2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op wat voorafgaat en rekening houdend met het feit dat de actie is afgelopen, heeft de Jury aan Pernod Ricard Belgium verzocht om in de toekomst niet meer deel te nemen aan een dergelijke actie, of ze te organiseren. Overeenkomstig artikel 9 van haar reglement, heeft de Jury eveneens verzocht om haar elke toekomstige gelijkaardige actie/campagne voorafgaandelijk voor te leggen, en dit gedurende een termijn van een jaar.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal respecteren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PERNOD RICARD BELGIUM
Product/Dienst: Rallye Ricard
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  19/05/2010