PECOTEX MODE – 04/02/2002

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een mannenstem die zegt : “Pecotex laat u even weten dat het aantal vuistgevechten in Filippijnse karaoke-bars gedaald is met 50 %, 50 % dat is veel hé”. Meer uitleg in onze winkels vanaf 2 januari. Vervolgens hoort men een zingende vrouwenstem : “Pecotex, maakt mode makkelijk”.

Motivering van de klacht(en)

Hoewel deze reclame geen inbreuk uitmaakt op de antiracismewet, kan ze toch wel leden van de Filippijnse gemeenschap in België tegen de borst stoten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de radiospot op geen enkele wet een inbreuk zou maken en geenszins maatschappelijk of etnisch storend zou zijn temeer daar deze kaderde in een campagne waarbij niet alleen verwezen werd naar de Filippijnen maar tevens naar Oezbekistan waarbij telkens de daling met 50% in de verf werd gezet en het voor iedereen duidelijk zou zijn dat verwezen werd naar de solden. Hij benadrukt dat het om verzonnen verhaaltjes gaat waarvan de klager blijkbaar de humor niet zou inzien.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat er geen enkel verband bestaat tussen het thema en het voorwerp van de bedoelde spot. Zij was van oordeel dat er onnodig verwezen wordt naar een ander volk, op een manier die een negatieve indruk kan nalaten, hetgeen een deel van het publiek tegen de borst kan stoten. Daar de adverteerder stelt dat het om humor zou gaan, heeft de Jury verwezen naar haar aanbevelingen terzake die voorzien dat humor in reclame onderworpen is aan beperkingen en derhalve geen gebruik mag maken van pejoratieve zinspelingen of vermeldingen gebaseerd op o.a. ras, natie, economisch of sociaal statuut van personen. Mede gelet op art. 81,1° van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap, art. 27,2° van het decreet van de Franse Gemeenschap, art 4,4° van de Code voor Reclame-ethiek van de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en art. 4 van de IKK code die discriminatie naar ras of nationaliteit verbieden in reclameboodschappen, heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden. Daar de adverteerder zelf bevestigt dat het de bedoeling was om naar de solden te verwijzen en er in de radiospot melding wordt gemaakt van 2 januari, heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 53 van de WHPC.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat deze spot naar zijn oordeel niet racistisch of aanstootgevend is, maar dat hij zich excuseert bij de personen die wel die indruk hadden en hij bijgevolg deze spot niet meer zal verspreiden.

Adverteerder: PECOTEX MODE
Product/Dienst: Kleding
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  04/02/2002