ORANGE – 27/07/2016

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Voice-over: “Een strak plan? Dat is niet moeten kiezen tussen een nieuwe smartphone en gaan shoppen.”
Vrouw: “Dus: of een nieuwe smartphone? (beltoon in de vorm van gefluit) Goh, dat klinkt goed. Of een nieuw kleedje. (gefluit) Mja, dat klinkt eigenlijk ook goed. Kan dat niet alle twee? (beide voorgaande fluittonen)
Voice-over: “Dat kan (…).”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat de radiospot seksistisch is en intimidatie op straat aanmoedigt. Volgens hem laat deze verraderlijke reclame verstaan dat vrouwen ervan houden om op straat nagefloten te worden. Dat is zelden het geval en de ervaring leert dat mannen geen aanmoediging of aansporing nodig hebben om hun interesse of waardering voor een vrouwenlichaam te laten blijken. Gefloten worden als een dier is niet “iets goeds”.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder is de interpretatie die de klager geeft aan zijn reclame overduidelijk puur persoonlijk te noemen en vooral helemaal incorrect.

In feite, en dit geheel tegengesteld aan wat de klager schrijft, wordt er geen enkele verwijzing gemaakt naar een situatie waarin een vrouw wordt nagefloten op straat (noch wordt nagefloten op welke plaats dan ook). De context van de straat wordt niet opgeroepen, noch gesuggereerd.

Op geen enkel moment wordt de vrouw in een situatie geplaatst waarin ze in diskrediet wordt gebracht, noch wordt ze behandeld als een voorwerp of dier, noch wordt ze geplaatst in enige andere situatie van vergelijkbare aard.

Het gefluit waarop de klager alludeert is een referentie naar een houding van verwondering. Dit had net zo goed een ‘wauw!’ kunnen zijn, maar rekening houdend met de producten en diensten die hij commercialiseert, opteerde de adverteerder voor het gefluit dat verwijst naar het belsignaal van een telefoon.

Er is dus volgens hem geen enkele negatieve seksuele benadering van de vrouw aanwezig in de spot, dit in tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt door de klager. Vooreerst is dit nooit zijn bedoeling geweest, anderzijds past dit absoluut niet binnen de waarden van het merk.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot, ter illustratie van het gegeven dat men niet dient te kiezen tussen een nieuwe smartphone en gaan shoppen, een vrouw in beeld brengt die een nieuwe smartphone waardeert, gesymboliseerd door een beltoon in de vorm van gefluit, en een nieuw kleedje, gesymboliseerd door een synthetische toon die doet denken aan bewonderend gefluit.

De Jury is van mening dat de enscenering een vrouw alleen geplaatst voor een keuze uitbeeldt en dat geen enkel element in de spot de context van de straat oproept.

De Jury is eveneens van mening dat de reclame niet van aard is om aan te zetten tot een onrechtmatige of verwerpelijke gedraging.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet seksistisch is en geen afbreuk doet aan de waardigheid van de vrouw. Zij is eveneens van oordeel dat de reclame evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet in strijd is met de JEP regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ORANGE
Product/Dienst: Abonnement met smartphone
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/07/2016