OMV – 02/07/2008

Beschrijving van de reclame

Titel “WHO is investing in sustainable oil and gas projects?”

Tekst onderaan: “OMV – the leading oil and gas group Central and Eastern Europe. We are securing Europe’s future energy supply by extending our highly diversified worldwide E&P portfolio and by investing in the OMV Future Energy Fund.”

Vermelding van de website en het logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is in strijd met art. 3, 7 en 14 van de milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat zijn reclame duidelijk de boodschap “…investing in sustainable…” benadrukt, hetgeen een totaal andere betekenis heeft dan te stellen dat het milieuvriendelijk is, zoals de klager aangeeft.

De adverteerder stelde dat in zijn reclame niet wordt beweerd dat zijn producten milieuvriendelijk zijn.

Hij stelde dat de grafische uitvoering, de kleuren, de slogan en de tekst niet verwijzen naar het door de klager vermelde argument. Er wordt geen groene kleur gebruikt in zijn advertentie en de slogan “Move & More” verwijst duidelijk naar “investments” (investeringen).

De adverteerder liet tevens gelden dat hij bewijs levert van zijn duurzame projecten. Het OMV Future Energy Fund werd in juni 2006 met een startkapitaal van 100 miljoen euro gelanceerd. Het fonds identificeert en ondersteunt nieuwe technologieën die kunnen beantwoorden aan de vraag naar propere en veilige energiebronnen. Hij verwijst terzake naar zijn website www.omv.com.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in deze reclame, de adverteerder zich ertoe beperkt de consument te informeren over het feit dat zijn onderneming investeert in het OMV Future Energy Fund en dat deze advertentie de lezer verwijst naar zijn website voor meer informatie. Anderzijds heeft zij genoteerd dat in deze visual geen groene kleur wordt gebruikt als impliciete verwijzing inzake milieu.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze reclame geen uitdrukkingen, beweringen of absolute slogans bevat die er impliciet op wijzen dat zijn producten geen gevolgen zouden hebben voor het leefmilieu, maar beperkt er zich toe de consument te informeren over zijn investeringen in bepaalde domeinen.

Bovendien, is de Jury van mening dat deze advertentie geen enkele bewering bevat die van aard is de consument te misleiden aangaande de kenmerken en de eigenschappen van zijn producten mbt hun gevolgen voor het milieu. De advertentie slaat namelijk eerder op zijn investeringen in het OMV Future Energy Fund dan op de producten en verwijst de consument naar een website voor meer informatie over deze investeringen in kwestie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De klager stelde hoger beroep in tegen deze Jurybeslissing.

De Jury zetelend in hoger beroep heeft het hoger beroep tegen de beslissing van de Jury zetelend in eerste aanleg onderzocht:

I. ONTVANKELIJKHEID

De Jury heeft vastgesteld dat aan de ontvankelijkheidsvereisten voldaan werd en heeft derhalve het hoger beroep ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie de volgende tekst bevat:
WHO is investing in sustainable oil and gas projects?
OMV-the leading oil and gas group in Central and Eastern Europe. We are securing Europe’s future energy sypply by extending our highly diversified worldwide E&P portfolio and by investing in the OMV Future Energy Fund. www.omv.com
Move&More OMV.

De Jury merkt op dat de reclame spreekt van “investing in sustainable oil and gas projects”. De reclame zegt hiermee niet dat olie en gas duurzame energiebronnen zijn. De advertentie zegt wel dat OMV investeert in duurzame olie en gas PROJECTEN, en verwijst vervolgens naar het OMV Future Energy Fund. Er wordt dus niet beweerd dat olie- en gaswinning duurzaam zijn wat inderdaad niet zou stroken met de definitie van duurzame energiebron zoals vooropgesteld door het International Energy Agency. Het gaat duidelijk over investeren in projecten die duurzaamheid beogen. De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot deze bewoordingen.

Anderzijds merkt de Jury op dat deze reclame de volgende bewering bevat : “we are securing Europe’s future energy supply by…”. De Jury is van oordeel dat de term “securing” te absoluut is. De investeringen van OMV kunnen wel een positieve bijdrage leveren, maar kunnen onmogelijk absolute zekerheid of beveiliging bieden mbt de toekomstige energievoorziening voor Europa. Derhalve kan deze bewering de consument terzake misleiden, hetgeen strijdig is met art. 94/6 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet op de handelspraktijken, art. 3 en 5 van de ICC code , art. 3 van de milieureclamecode en art. E1 van de ICC code.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze zin te wijzigen (door eventueel deze term te milderen) en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

De adverteerder heeft bevestigd dat deze reclame niet meer zal verspreid worden.

Adverteerder: OMV
Product/Dienst: OMV Future Energy Fund
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  02/07/2008