OMEGA PHARMA – 30/09/2011

Beschrijving van de reclame

In de korte versie van een TV-spot voor XL S Medical Koolhydratenblokker is het volgende te horen:
“Koolhydraten worden ook vetten. XLS Medical Koolhydratenblokker absorbeert tot 66% koolhydraten zonder neveneffecten.
XLS Medical : stop koolhydraten en stop vetten!”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het onmogelijk om koolhydraten om te zetten in vetten in het menselijk lichaam. De klager vindt het dan ook ontoelaatbaar om reclame te maken op basis van dit argument en meent tevens dat een farmaceutisch bedrijf geacht mag worden om toch over enige basiskennis biochemie te beschikken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat, niettegenstaande koolhydraten en vetten biochemisch verschillend zijn, koolhydraten in het menselijk lichaam toch omgezet kunnen worden in lichaamsvetten.

Koolhydraten worden in het maagdarmkanaal gesplitst en voornamelijk als glucose opgenomen in het lichaam ter hoogte van de lever. Het teveel aan koolhydraten wordt als glycogeen opgeslagen in de spieren, in afwachting van een hogere energiebehoefte (bvb.: een plotselinge kortdurende inspanning). Wanneer de glycogeenvoorraad echter vol is -dus wanneer meer energie wordt ingenomen dan er op dat moment nodig is- worden koolhydraten omgezet in vet. Dit vet wordt vervolgens in de vetcellen (adipocyten) opgeslagen en gaat deel uitmaken van het vetweefsel. Dit proces van omzetting van glucose in vetten en de opslag in de vetdepots wordt “Lipogenese” genoemd.

De adverteerder heeft documentatie gestuurd ter illustratie van deze lichaamsprocessen.
Volgens de adverteerder is hiermee aangetoond dat koolhydraten in het menselijk lichaam kunnen omgezet worden in vetten.
Concluderend, is de adverteerder van oordeel dat de beweringen in zijn reclame correct zijn.

De adverteerder heeft ook wetenschappelijke onderzoeken en verschillende klinische studies aan de Jury bezorgt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV spot onder meer het volgende vermeldt: “Koolhydraten worden ook vetten. XLS Medical Koolhydratenblokker absorbeert tot 66% koolhydraten zonder neveneffecten.”

De Jury heeft kennis genomen van de documentatie, de wetenschappelijke onderzoeken en de verschillende klinische studies die de adverteerder aan de Jury heeft bezorgd.

Uit deze documenten blijkt duidelijk dat koolhydraten vetten kunnen worden en dat de claim met betrekking tot het tot 66% koolhydraten absorberen, gestaafd is. De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om de consument te misleiden op dat punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: OMEGA PHARMA
Product/Dienst: XL S Medical
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/09/2011