N.V. NEDERLANDSE GASUNIE – 08/04/2010

Beschrijving van de reclame

De reclame, verschenen op de website van Euractiv, vermeldt het volgende:

“Gas for Europe. Green, Abundant, Secure, Gasunie. 24 February 2010, 17h30. Concert Noble, Brussels”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame stelt dat het product gas groen is.Deze bewering is foutief en misleidend, daar volgens bestaand wetenschappelijk bewijs en kennis, de onttrekking en het gebruik van natuurlijke bronnen zoals gas niet duurzaam zijn. Gas, als fossiele brandstof, is een niet hernieuwbare energiebron en heeft ernstige gevolgen voor het milieu ingevolge exploratie, onttrekking, transport en consumptie. Het vrijkomen van CO2 door het verbranden van gas is één van de drijvende krachten achter de opwarming en klimaatverandering. Daardoor kan gas niet groen zijn.

Er wordt geen bewijs of rechtvaardiging gegeven dat gas geen negatief impact zou hebben op het leefmilieu.

Derhalve is deze reclame strijdig met de art. 3,7 en 14 van de milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelt mee dat NV Nederlandse gasunie een gasinfrastructuurbedrijf is dat geen gas verkoopt, maar zich beperkt tot het aanbieden van transportactiviteit voor gas in haar netwerk. Gasunie levert geen diensten aan consumenten.

Gas for Europe. Green, Abundant, Secure was de titel voor een seminar in Brussel. Deze titel is bewust prikkelend gekozen om met Europese stakeholders een debat op hoog niveau te voeren over de toekomst van gas in de Europese energiemix. De hoofdthema’s van het seminar waren Green, Abundant, Secure. Drie stellingen waarover een levend debat gevoerd kan worden. Green verwijst naar de ontwikkeling van groengas, met een niet fossiele oorsprong. NV Nederlandse Gasunie ondersteunt de ontwikkelingen van groengas in Nederland op tal van terreinen, ondermeer door certifiëring. De website van Euractiv richt zich op het verspreiden van informatie aangaande de Europese Unie met als doelgroep geïnteresseerd publiek en Europese politici en beleidsmakers. De publicatie op de website van Euractiv richtte zich dan ook specifiek op Europese politici en beleidsmakers om hen te attenderen op het seminar.
Bovendien kan de publicatie niet worden beschouwd als reclame voor het product gas. De Nederlandse Gasunie verkoopt geen gas en kan derhalve niet worden gesteld dat de publicatie tot doel had te stellen dat Gasunie gas Green is. De website in kwestie richt zich niet tot een algemeen publiek, maar op politici en beleidsmakers. Tenslotte deelde hij mee dat de publicatie sinds 24.02 niet meer op de website aanwezig is.

Jurybeslissing

Bevoegdheid JEP

Vooreerst heeft de Jury haar bevoegdheid in dit dossier bevestigd voor wat betreft de publicatie op de website van Euractiv.com .

De reclame-inlassingen geschieden via een departement van Euractiv dat zich bevindt op Belgisch grondgebied. Het betreft een toepassing van het beginsel van het land van oorsprong van media: het zelfdisciplinair orgaan van de lidstaat van oorsprong is bevoegd, in casu dus de JEP.

Vervolgens heeft de Jury vastgesteld dat deze communicatie op de website Euractiv.com zich in een reclameruimte (met uitdrukkelijke vermelding: “Advertising”) bevond.

De Jury is derhalve van oordeel dat het effectief over reclame gaat en deze communicatie derhalve onder haar bevoegdheid valt .

Motivering JEP mbt de inhoud van de reclame

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame het volgende vermeldt:
“Gas for Europe. Green, Abundant, Secure, Gasunie. 24 February 2010, 17h30. Concert Noble, Brussels”

De Jury heeft er nota van genomen dat de NV Nederlandse Gasunie een gasinfrastructuurbedrijf is waarvan de diensten zich beperken tot het aanbieden van transportactiviteit voor gas (aardgas of groengas) in haar netwerk, maar zelf geen gas verkoopt en geen diensten levert aan consumenten.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat Green, Abundant en Secure de hoofdthema’s van het seminar uitmaakten. Dienaangaande merkt de Jury op dat deze niet in de vorm van een vraagstelling worden voorgesteld.

Zij is derhalve van mening dat de wijze waarop de bewering “Green” wordt voorgesteld in deze reclame suggereert dat gas groen is., zij het gas als product of het transport van gas, hetgeen in beide gevallen een te absolute bewering uitmaakt die impliceert dat dit product of het transport ervan geen gevolgen zou hebben voor leefmilieu, terwijl dit niet strookt met de werkelijkheid.

Deze bewering ‘green’ is derhalve strijdig met art. 7 van de milieureclamecode en art E1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury verzoekt derhalve aan de adverteerder om deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat deze reclame niet meer verspreid wordt sinds 24 februari 2010 (datum van het seminarie) en verzoekt derhalve aan de adverteerder om met deze Jurybeslissing rekening te houden voor de toekomst.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: N.V. NEDERLANDSE GASUNIE
Product/Dienst: Seminarie
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/04/2010