NUCLEAIR FORUM – 08/01/2014

Beschrijving van de reclame

Onder de tekst “Wendy, Verpleegkundige nucleaire geneeskunde, UZ Brussel, Brussel.”, toont de advertentie de foto van een vrouw. Daarnaast staat de volgende tekst:

“Uitleggen aan een patiënt dat je een radioactief product bij hem gaat injecteren, dat is moeilijk.
Als ik vertel dat hij er beter van zal worden, is hij meteen gerustgesteld.

Wendy is verpleegster op de afdeling nucleaire geneeskunde. Ze injecteert radioactieve isotopen bij patiënten die onder de scanner moeten. Daarom neemt ze ruim de tijd om hen gerust te stellen, want patiënten begrijpen niet altijd waarom ze een dosis radioactiviteit krijgen. Wereldwijd worden elke dag 100.000 mensen geholpen door deze nucleaire toepassing. Het gebruik van kerntechnologie in de geneeskunde is essentieel voor het stellen van een precieze diagnose en een efficiënte strijd tegen kanker.

Meer weten over het beroep van Wendy en het nut van nucleaire technologie in uw leven? Ga naar allesoverkernenergie.be”.

Daaronder links naar Twitter en Facebook en het logo van het Nucleair Forum.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wil het Nucleair Forum eigenlijk de beslissing van de Federale overheid en het parlement om gefaseerd uit kernenergie voor onze elektriciteitsvoorziening te stappen, teruggedraaid zien. Daartoe voeren zij een zeer intensieve campagne waarbij vooral de nadruk ligt op toepassingen van radioactieve stoffen die in se niets te maken hebben met het al dan niet voortbestaan van kerncentrales. In de bewuste campagne overschrijden zij andermaal een lijn die de klager ongeoorloofd vind. Zij richten zich nu op (kanker)patiënten en hun familie in de persoon van een verpleegster die botscans uitvoert in een ziekenhuis en het heeft over een 'nucleair stofje' dat hen in staat stelt om juistere diagnoses te maken. De echtgenote van de klager heeft momenteel borstkanker en ook zij heeft dergelijke botscans ondergaan.

De klager stoort zich eraan dat het Nucleair forum hiermee mensen aan zijn kant wil lokken voor het voortbestaan van kernenergie, door onderaan de advertentie de link te maken met de website allesoverkernenergie.be. Deze advertentie en campagne is zeer sluw opgebouwd om aan de gewone burger en patiënt te suggereren dat zonder kerncentrales er geen medische en andere nuttige toepassingen meer mogelijk zijn van nucleaire stoffen. Dat is een misleiding van de burger en de patiënt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat één van zijn missies is om het grote publiek te informeren over nucleaire technologie en haar toepassingen. In dit opzicht hebben al meerdere communicaties plaatsgehad.

De klager betwist geenszins de waarachtigheid van de informatie die gegeven wordt in de communicatie, maar hij is enkel van mening dat deze communicatie een ongegronde link legt met de problematiek van de kerncentrales. Volgens de adverteerder is deze bewering noch in feite noch in rechte gegrond.

Zowel de printreclame als de inhoud op internet waarnaar ze verwijst spitsen zich toe op de nucleaire geneeskunde en de vragen in verband met de bestraling die hiermee gepaard gaat. Er is op geen enkel moment sprake van kerncentrales of van het debat met betrekking tot hun sluiting.

Het is waar dat de communicatie in kwestie deel uitmaakt van een ruimere campagne over verschillende toepassingen van kernenergie, maar er wordt geenszins een amalgaam gemaakt van de nucleaire geneeskunde en andere toepassingen zoals de elektriciteit die geproduceerd wordt door de kerncentrales, noch met bijvoorbeeld het gebruik van kernenergie voor de analyse en de verbetering van materialen in de luchtvaart of het gebruik ervan in hybride voertuigen.

In de communicatie in kwestie wordt hoogstens het bestaan van verschillende toepassingen van nucleaire technologie vermeld.

De informatie die meegedeeld wordt op internet geeft trouwens aan dat de radioactieve stoffen die gebruikt worden in nucleaire geneeskunde met name geproduceerd worden door het SCK-CEN (StudieCentrum voor Kernenergie) en het NIR (Nationaal Instituut voor Radio-elementen). In dit kader wordt er absoluut geen enkele link gelegd met de activiteiten van kerncentrales.

Bovendien laat het feit dat de communicatie in kwestie verwijst naar de websites www.toutsurlenucleaire.be en www.allesoverkernenergie.be niet toe om vast te stellen dat het Nucleair Forum eender welke link maakt tussen nucleaire geneeskunde en de problematiek van de kerncentrales. Deze sites bevatten immers algemene informatie over de verschillende toepassingen van kernenergie en betreffen dus verscheidene thematieken.

Gelet op het voorgaande, is er evenmin sprake van een “misleidende handelspraktijk” in de zin van artikel 88 van de wet van 10 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Men heeft vastgesteld dat de waarachtigheid van de verleende informatie niet in vraag wordt gesteld en dat bovendien geen enkele link wordt gelegd tussen, enerzijds, de medische toepassingen van nucleaire technologie en, anderzijds, de kwestie betreffende kerncentrales en hun sluiting. Het gaat om twee verschillende problematieken en de gemiddelde consument kan zich hierin helemaal niet vergissen door de communicatie in kwestie te raadplegen.

De klacht is derhalve ongegrond.

Als men tenslotte de stelling van de klager zou volgen, zouden de onbetwistbare positieve aspecten van nucleaire technologie op een groot aantal verschillende domeinen, zoals geneeskunde, niet meer het onderwerp mogen zijn van eender welke communicatie. Dit zou neerkomen op een manifeste schending van de vrije meningsuiting en het recht op informatie van het publiek.

Jurybeslissing

De Jury heeft zich beperkt tot het onderzoeken van de inhoud van de aangeklaagde reclame, zonder zich te buigen over het sociale debat over kernenergie dat buiten haar bevoegdheid valt.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame die het gebruik van nucleaire geneeskunde door een verpleegster voorstelt deel uitmaakt van een ruimere campagne over de verschillende toepassingen van nucleaire energie.

De Jury heeft kennis genomen van het standpunt van de klager en begrijpt dat hij geraakt wordt door de advertentie in kwestie gelet op zijn persoonlijke ervaring.

De Jury heeft vastgesteld dat de website waarnaar de reclame verwijst algemene informatie bevat over kernenergie. Door zich op de site te begeven is het voor de consument eenvoudig genoeg om zich ervan te vergewissen in welke hoedanigheid het Nucleair Forum handelt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden wat betreft de verschillende toepassingen van nucleaire energie of wat betreft de missie van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NUCLEAIR FORUM
Product/Dienst: Nucleaire technologie
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/01/2014