NUCLEAIR FORUM – 06/02/2013

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een wagen weergegeven in een groot aantal verschillende onderdelen, met daarbij de tekst “Er zit kerntechnologie in hybride wagens” en vervolgens de volgende tekst: “Bij hybride wagens denken we aan alles behalve kerntechnologie. En toch zorgt net deze technologie voor het gedopeerd silicium en dus voor de unieke prestaties van deze wagens.” en “Ontdek allesoverkernenergie.be” en het logo van het Nucleair Forum.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het duidelijk om een reclame die de technologie van hybride wagens in diskrediet wil brengen, die een innovatieve technologie met veel toekomst wil denigreren door te proberen deze te associëren met een technologie van de 20ste eeuw die achterhaald en onzeker is en geen toekomst heeft.

De tekst “er zit kerntechnologie in hybride wagens” wil de consument angst aanjagen en is misleidend.

De visual van de affiche, een wagen in duizend stukken (ontploffing?), versterkt de onaangename indruk van een gebrek aan betrouwbaarheid dat traditioneel geassocieerd wordt met de nucleaire industrie.

Zijn dergelijke reclames, die de bedoeling hebben een product te denigreren, toegestaan? Indien ja, zijn ze ethisch? Wie verbergt zich achter de adverteerder en wat zijn zijn doelstellingen?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat één van zijn missies erin bestaat om het grote publiek te informeren over kernenergie en haar toepassingen.

De communicatie in kwestie heeft als doel aan te tonen dat nucleaire technologie niet enkel bedoeld is voor de productie van elektriciteit maar ook in aanraking komt met talrijke toepassingen uit het dagelijks leven.

Meer specifiek wat hybride wagens betreft hebben sommige elektronische onderdelen een erg hoge kwaliteit van basissubstraat nodig. De bestraling in een nucleaire reactor staat toe om aan de basisgrondstof (silicium) de intrinsieke eigenschappen te geven die er in de volgende fabricatiefases van de circuits voor zorgen dat op een materiaal van erg hoge kwaliteit kan worden gewerkt.

De adverteerder deelde mee dat de campagne niet leugenachtig of misleidend is. De klager beweert dat de tekst “er zit kerntechnologie in hybride wagens” leugenachtig is zonder echter te verduidelijken waarin de leugen zou bestaan.

De aangeklaagde tekst wordt onmiddellijk gevolgd door, en moet tesamen gelezen worden met, de duidelijke uitleg over de precieze rol van kerntechnologie in hybride wagens:
“En toch zorgt net deze technologie voor het gedopeerd silicium in de meeste elektronische componenten van hybride wagens. Dit gedopeerd silicium is de ideale halfgeleider en maakt de unieke prestaties van deze wagens vandaag mogelijk.”.

Aangezien de klager geen kritiek heeft op – en geen kritiek kan hebben op – de informatie die de tekst “er zit kerntechnologie in hybride wagens” uitlegt, moet de aantijging van misleidende reclame ongegrond verklaard worden.

De adverteerder deelde ook mee dat de campagne niet denigrerend is. Voorafgaandelijk is het belangrijk om te onderlijnen dat de kwalificatie “achterhaald, onzeker en zonder toekomst” de persoonlijke mening is van de klager. Ze komt geenszins overeen met de realiteit maar met een fout idee dat de klager heeft over kerntechnologie.

Het is net om zo’n onwetendheid over kerntechnologie te verhelpen dat de adverteerder objectieve informatie geeft over haar talrijke voordelen.

De verwijzing naar kerntechologie kan in geen geval de technologie van hybride wagens in diskrediet brengen. Integendeel, hybride wagens hebben kerntechnologie nodig. De consumenten daarover informeren komt niet neer op het kleineren van hybride wagens.

De bewering volgens dewelke de visual van de campagne “de onaangename indruk van een gebrek aan betrouwbaarheid dat traditioneel geassocieerd wordt met de nucleaire industrie” versterkt is totaal ongegrond.

Ten eerste is de wagen helemaal niet “in duizend stukken”.
Ten tweede gaat het niet om een “ontploffing”. De afbeelding toont de belangrijkste stukken die, eens in elkaar gezet, een wagen vormen. Ze zijn naast elkaar geschikt op een erg ordelijke manier. Bepaalde van deze stukken zijn het voorwerp geweest van een bestraling in een kernreactor, vooraleer ze gemonteerd worden natuurlijk. Dit rechtvaardigt de visuele voorstelling.

De adverteerder deelde vervolgens mee dat de campagne geen angst oproept. De klager legt niet uit hoe de tekst “er zit kerntechnologie in hybride wagens” bedoeld zou zijn om “de consument angst aan te jagen”. Zoals hierboven reeds uitgelegd dient de tekst samen gelezen te worden met de tekst die er onmiddellijk na komt en die objectieve informatie geeft aan de consument.

De consument is misschien niet op de hoogte van het feit dat bepaalde afzonderlijke onderdelen van een wagen een nucleaire behandeling hebben ondergaan, maar er is absoluut geen uitbuiting van angstgevoelens in het kader van deze campagne. Integendeel, aangezien dit het objectief van de adverteerder die de vreedzame exploitatie van kernenergie, zoals bij hybride wagens, ondersteunt en kenbaar wil maken, zou schaden.

De adverteerder concludeert hieruit dat er geen enkele twijfel bestaat over het ethische karakter van de campagne.

De klager insinueert bovendien dat men hem niet zegt wie zich achter de reclamecampagne verbergt.

De visuals geven echter de identiteit van de adverteerder, zijnde het Nucleair Forum (naam + logo) aan en het adres van de website (toutsurlenucleaire.be of allesoverkernenergie.be).

Elke consument die de site bezoekt heeft moeiteloos toegang tot alle nuttige informatie, waaronder deze over het gedopeerd silicium, en tot de site van het Nucleair Forum (www.nucleairforum.be, “wie zijn wij”). Hij weet dus onmiddellijk waarvoor het Nucleair Forum staat en wat zijn doelstellingen zijn.

De adverteerder besluit hieruit dat er geen sprake kan zijn van oneerlijke praktijken of misleidende reclame wat de identiteit van de adverteerder betreft.

De adverteerder verwijst naar beslissingen van de JEP op dit punt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche met de tekst “er zit kerntechnologie in hybride wagens” verschillende onderdelen van een wagen toont en eveneens een verklarende tekst vermeldt evenals “Ontdek allesoverkernenergie.be” en het logo van het Nucleair Forum.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat bepaalde onderdelen van hybride wagens effectief het voorwerp uitmaken van een bestraling in een kernreactor alvorens ze gemonteerd worden en dat de adverteerder daarom voor de visual in kwestie heeft gekozen, namelijk een foto van onderdelen van een wagen die op een ordelijke manier geschikt zijn.

De Jury is derhalve van oordeel dat de tekst “er zit kerntechnologie in hybride wagens” niet misleidend is.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame niet van aard is om de technologie van hybride wagens te denigreren noch om een gevoel van angst uit te buiten.

De Jury is tenslotte van mening dat de identiteit en de hoedanigheid van de adverteerder voldoende duidelijk worden gemaakt, gegeven dat de reclame de consument uitnodigt om een site te bezoeken waar de bezoeker gemakkelijk kan vernemen wie de adverteerder is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NUCLEAIR FORUM
Product/Dienst: Nucleaire technologie
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/02/2013