NOXX ANTWERP – 18/01/2012

Beschrijving van de reclame

Op de website valt onder meer te lezen: “Drink Jupiler at Noxx & Win an outrageous ski trip”, met vermelding van het Jupiler logo.
Op de pagina “How to” van de site valt onder meer te lezen: “A contest has never been so easy! All you have to do is to drink Jupiler with your friends…Check the instructions below: when you buy a beer at NOXX, give your NOXX membership card to the bartender and he will put 1 point on your card. The more Jupiler you drink, the higher your score will be. There are a few screens in the club so you can always see the top 10 winners.”

Motivering van de klacht(en)

Hoe meer bier men drinkt, hoe meer kans men heeft op een skireis betaald door Jupiler. Er wordt nergens melding gemaakt van een deelname leeftijd, er wordt nergens melding gemaakt dat drinken en met de auto naar huis gaan totaal niet kan.
Bovendien heeft de Noxx als club een grote invloed, het is een hippe club en een dergelijke samenwerking maakt heel veel drinken dan ook hip & trendy. Dergelijke clubs hebben een voorbeeldfunctie in de media omdat ze toonaangevend zijn in de uitgaanstrends. Heel veel jongeren (ook minderjarigen) kijken op naar een club van dit niveau en dat maakt deze promotie nog veel erger!

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de drink & play wedstrijd een zogenaamde goodwill wedstrijd is die hij organiseert voor zijn leden. Het is een wedstrijd waarmee hij zijn klanten, die een lidkaart hebben, op een speelse manier wil belonen met leuke prijzen wanneer zij bepaalde producten consumeren in de club.
De adverteerder verwijst hierbij tevens naar zijn inmiddels aangepaste website met meer informatie omtrent de wedstrijd en nu ook een wedstrijdreglement.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van schermafdrukken van de website van de adverteerder genomen bij ontvangst van de klacht.

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de website onder meer vermeldt “Drink Jupiler at Noxx & Win an outrageous ski trip”, met vermelding van het Jupiler logo.
De Jury is van oordeel dat aldus reclame gemaakt wordt voor alcohol en dat het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant) van toepassing is.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat de website nalaat de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”, te vermelden, wat een inbreuk uitmaakt op artikel 11.1 + bijlage B van het Convenant.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat op de de pagina “How to” van de website onder meer staat te lezen: “The more Jupiler you drink, the higher your score will be.”
De Jury is van oordeel dat deze vermelding een inbreuk vormt op artikel 3.1 van het Convenant, volgens hetwelk reclame voor alcohol niet mag aanzetten tot een onverantwoordelijke of overmatige consumptie.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de website geen melding maakt van een deelnameleeftijd voor de wedstrijd en vestigt er de aandacht op dat reclame voor alcoholhoudende dranken niet gericht mag zijn op minderjarigen.
De Jury heeft dienaangaande de adverteerder verzocht om de nodige maatregelen te nemen opdat minderjarigen niet zouden deelnemen aan deze wedstrijd.

De Jury heeft tenslotte vastgesteld dat de reclame geen verband legt tussen alcoholhoudende dranken en een actieve verkeersdeelname en heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelet op het voorgaande en op basis van de voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er tevens nota van genomen dat de website werd aangepast na ontvangst van de klacht.

De Jury heeft vastgesteld dat de zin “The more Jupiler you drink, the higher your score will be.” werd verwijderd van de pagina “How to” van de website.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de aangepaste website een link bevat naar de algemene voorwaarden van de wedstrijd, waarin als eerste voorwaarde staat vermeld: “Deelnemers moeten minimaal 18 jaar of ouder zijn.”

Met betrekking tot de educatieve slogan heeft de Jury evenwel vastgesteld dat deze vermeld wordt onmiddellijk volgend op en niet onderscheiden en losstaand van de vermelding “Copyright Noxx Antwerp. All Rights Reserved” en dit in het grijs op een grijze achtergrond.
De Jury heeft dan ook de adverteerder verzocht om de vermelding van de educatieve slogan alsnog in overeenstemming te brengen met het bepaalde in artikel 11.1 + bijlage B van het Convenant.
De volgende richtlijnen dienen hierbij met name nageleefd te worden:
Plaats: De slogan wordt onderaan het beeld geplaatst, horizontaal en deel uitmakend van de visual.
Lettertype: Arial – cursief.
Kleur: Positief of negatief - duidelijk onderscheidend van de achtergrondkleur. In verhouding tot de hoogte van het beeld: 5 %.

De Jury vestigt tenslotte tevens de aandacht op het feit dat artikel 4.2 van het Convenant bepaalt dat reclame voor alcohol geen minderjarigen of personen die minderjarig lijken te zijn, mag uitbeelden en heeft de adverteerder verzocht ervoor te zorgen dat de op de pagina “Photos” van de website te publiceren foto’s met deze bepaling in overeenstemming zijn.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: NOXX ANTWERP
Product/Dienst: Noxx Jupiler Contest
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  18/01/2012